Guvernul României

Ordonanța nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii și comercializării neautorizate a fonogramelor

Modificări (4), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 martie 2000 până la 28 februarie 2006, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță 25/2006.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. K pct. 3 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite prezenta ordonanță.

Art. 1. -

Prezenta ordonanță are drept scop stabilirea unor măsuri în vederea combaterii producerii și comercializării neautorizate a fonogramelor pe teritoriul României.

Art. 2. - Modificări (1)

În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:

a) fonogramă - orice fixare exclusiv sonoră a sunetelor provenite dintr-o execuție a unei opere muzicale sau a altor sunete ori a reprezentărilor numerice ale acestor sunete, oricare ar fi metoda și suporturile utilizate pentru această fixare;

b) producător de fonograme - persoana fizică sau juridică, care își asumă responsabilitatea organizării și finanțarea realizării primei fixări a sunetelor provenind dintr-o execuție a unei opere muzicale sau a altor sunete ori care realizează reproduceri ale acestei fixări;

c) producere neautorizată - producerea fonogramelor fără acordul ori autorizarea titularilor de drepturi asupra acestora;

d) comercializare neautorizată - difuzarea către public, direct sau indirect, în schimbul unor sume de bani sau al altor contraprestații, a fonogramelor, fără acordul sau autorizarea titularilor de drepturi;

e) deținerea de fonograme în scopul comercializării - deținerea de fonograme în spațiile comerciale sau în anexele acestora, în mijloacele de transport ori în alte spații, în scopul de a fi comercializate;

f) marcaj holografic - timbrul având un model unic, ce constă într-o imagine tridimensională și înseriat cu un cod alfanumeric care reprezintă seria și numărul exemplarului fonogramei, realizat pe suport autoadeziv și autodistructiv;

g) coperta fonogramei - fixarea grafică a informațiilor despre conținutul fonogramei, care însoțește fonograma.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) În vederea asigurării legalității circulației fonogramelor, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor înființează și administrează Registrul Național al Fonogramelor, potrivit normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) Persoanele fizice sau juridice care importă, produc, distribuie sau comercializează fonograme sunt obligate să solicite Oficiului Român pentru Drepturile de Autor înscrierea în Registrul Național al Fonogramelor cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea efectivă a activității.

(3) Registrul Național al Fonogramelor va conține cel puțin următoarele mențiuni:

a) numele și prenumele persoanei fizice ori denumirea persoanei juridice solicitante, după caz;

b) codul numeric personal sau numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului al solicitantului, după caz;

c) domiciliul persoanei fizice ori sediul persoanei juridice solicitante, după caz;

d) adresele spațiilor în care se vor desfășura activități de producere, distribuire sau comercializare, inclusiv a celor destinate depozitării fonogramelor;

e) seriile și numerele marcajelor holografice atribuite solicitanților.

(4) În Registrul Național al Fonogramelor înscrierea solicitanților se face în pagini separate pentru fiecare solicitant.

(5) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numele și prenumele persoanelor fizice sau denumirea persoanelor juridice autorizate să importe, să producă sau să distribuie fonograme destinate comercializării, precum și deciziile de anulare a certificatelor eliberate potrivit art. 5.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Persoanele menționate la art. 3 alin. (2) vor depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în vederea înregistrării, următoarele documente:

a) pentru fonogramele importate:

- înscrisul doveditor al cesiunii exclusive sau neexclusive a dreptului de distribuire din partea titularului de drepturi asupra fonogramelor;

- lista cuprinzând titlurile fonogramelor și numărul exemplarelor acestora;

- dovada importului legal efectuat;

b) pentru fonogramele cu înregistrări din repertoriul internațional, care urmează să fie produse în România:

- înscrisul doveditor al cesiunii dreptului de reproducere și difuzare din partea titularului de drepturi;

- lista cuprinzând titlul fonogramelor și numărul exemplarelor acestora;

c) pentru fonogramele cu înregistrări din repertoriul național, care urmează să fie produse în România:

- înscrisul doveditor al acordului sau al autorizării din partea titularilor dreptului de autor sau de drepturi conexe privind cesionarea exclusivă sau neexclusivă a dreptului de fixare, reproducere și difuzare a operei;

- lista cuprinzând titlul fonogramelor și numărul exemplarelor acestora.

(2) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) vor fi depuse un exemplar al fonogramei, precum și, dacă este cazul, modelul însemnului distinctiv al producătorului.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) În urma analizării documentelor depuse Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va elibera un certificat de import, fixare, reproducere și/sau de distribuire, după caz, pentru fiecare titlu.

(2) Certificatul de distribuire va avea o valabilitate de maximum un an. La cerere, acesta va putea fi reînnoit.

(3) Certificatul prevăzut la alin. (1) va cuprinde și mențiuni asupra numărului de fonograme ce urmează să fie produse, reproduse sau distribuite.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Marcajul holografic se eliberează de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România, în condițiile stabilite prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. În cazul în care se constată încălcarea de către aceasta a condițiilor stabilite prin decizie a directorului general, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va putea propune o altă persoană juridică, care să elibereze marcajele holografice.

(2) Marcajul holografic se va aplica pe fiecare exemplar al fonogramei înainte de a fi transmisă în vederea distribuirii, astfel:

- la fonogramele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), pe carcasele sau pe ambalajele exterioare;

- la fonogramele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) și c), pe coperta fonogramei.

(3) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va controla modul de aplicare a prevederilor alin. (1) și (2). În cazul în care se constată nerespectarea dispozițiilor alin. (2), Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va putea decide anularea certificatului de import, fixare, reproducere și/sau de distribuire.

(4) În primele 15 zile ale fiecărui trimestru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (2) vor depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor documentele din care să rezulte numărul fonogramelor pe care au fost aplicate marcaje holografice, precum și suportul acestora.

Art. 7. -

(1) La prețul de cost al marcajelor holografice se adaugă un procent de 10% din valoarea acestuia, care se face venit la Fondul Cultural Național.

(2) Sumele cuvenite Fondului Cultural Național se virează de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România până la data de 15 a lunii următoare celei în care acestea s-au încasat de la beneficiar, cu ordin de plată tip trezorerie, în contul 50.61 "Disponibil din Fondul Cultural Național", deschis la Trezoreria municipiului București pe seama Ministerului Culturii. Modificări (1)

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:

a) deținerea de suporturi sau de alte materiale pe care se pot realiza fonograme, marcaje holografice sau coperte ale fonogramelor ori de aparatură ce permite realizarea fonogramelor, marcajelor holografice ori copertelor, în scopul producerii sau reproducerii neautorizate de fonograme, marcaje holografice sau coperte, cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei și confiscarea suporturilor, materialelor și aparatelor;

b) deținerea de fonograme sau de coperte în scopul comercializării neautorizate a acestora, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei și confiscarea fonogramelor sau copertelor;

c) distribuirea sau comercializarea fonogramelor fără marcaj holografic, cu amendă de la 25.000.000 lei la 250.000.000 lei și confiscarea fonogramelor;

d) producerea sau comercializarea neautorizată a marcajelor holografice, cu amendă de la 40.000.000 lei la 300.000.000 lei și confiscarea marcajelor holografice sau aparatelor.

(2) Dispozițiile privind contravențiile prevăzute la alin. (1) se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 25-27.

(3) Suporturile, materialele, fonogramele, marcajele holografice sau copertele confiscate potrivit alin. (1) vor fi distruse în termen de 30 de zile de la data expirării termenului legal de atacare a procesului-verbal de constatare a contravenției ori de la rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care s-a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, după caz.

(4) Modul de depunere și de distrugere a suporturilor, materialelor, fonogramelor, marcajelor holografice sau copertelor se stabilește prin norme metodologice elaborate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor și de Ministerul Culturii și aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(5) În urma constatării săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1), Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, prin decizie motivată a directorului general, va putea dispune anularea certificatului prevăzut la art. 5 alin. (1).

(6) Decizia de anulare va putea fi contestată potrivit dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările și completările ulterioare.

(7) În cazul prevăzut la alin. (6) nu poate fi solicitată eliberarea unui nou certificat mai devreme de 6 luni de la data rămânerii definitive a deciziei de anulare a certificatului anterior.

Art. 9. - Modificări (1)

Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) se fac de către împuterniciți ai Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, de organele de specialitate ale Ministerului de Interne și de reprezentanți ai Oficiului Concurenței, Oficiului pentru Protecția Consumatorului și al organismelor de gestiune colectivă a dreptului de autor și drepturilor conexe.

Art. 10. - Modificări (1)

Fonogramele sau copiile produse sau importate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe pot fi comercializate, fără aplicarea marcajelor holografice, pentru o perioadă de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe. După expirarea acestei perioade comercializarea se va putea face numai cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe.

Art. 11. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, art. 2 alin. (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 79/1998 privind organizarea și funcționarea Fondului Cultural Național, precum și orice altă dispoziție contrară se abrogă.

Art. 12. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 30 ianuarie 2000.

Nr. 45.

;
se încarcă...