Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1008/2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32008R1008

Modificări (...), Referințe (6), Derogări (1)

În vigoare de la 31 octombrie 2008

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1008/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ȘI AL CONSILIULUI
din 24 septembrie 2008
privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în
Comunitate (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(3),

întrucât:

(1) O serie de modificări substanțiale umează să fie aduse Regulamentelor (CEE) nr. 2407/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 privind licențele operatorilor de transport aerian(4), (CEE) nr. 2408/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 privind accesul operatorilor de transport aerian comunitari la rutele aeriene intracomunitare(5) și (CEE) nr. 2409/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 privind tarifele serviciilor aeriene pentru transportul de pasageri și de marfă(6). Din rațiuni de claritate, regulamentele menționate ar trebui să fie reformate și consolidate într-un regulament unic.

(2) Pentru a asigura o aplicare mai eficientă și consecventă a legislației comunitare care reglementează piața internă din domeniul aviației se impun o serie de adaptări ale cadrului juridic actual.

(3) Recunoscând corelarea posibilă dintre sănătatea financiară a unui transportator aerian și siguranță, ar trebui să se instituie o supraveghere mai riguroasă a situației financiare a transportatorilor aerieni.

(4) Având în vedere importanța tot mai mare a transportatorilor aerieni care dețin baze operaționale în mai multe state membre și necesitatea de a asigura o supraveghere eficientă a acestor transportatori aerieni, același stat membru ar trebui să fie responsabil atât pentru controlul certificatului de operator aerian, cât și al licenței de operare.

(5) Pentru asigurarea unei supravegheri coerente a respectării cerințelor pentru licențele de operare ale tuturor transportatorilor aerieni comunitari, autoritățile responsabile cu acordarea licențelor ar trebui să realizeze evaluări periodice ale situației financiare a transportatorilor aerieni comunitari. Prin urmare, aceștia din urmă ar trebui să furnizeze informații suficiente cu privire la situația lor financiară, în special în cursul primilor doi ani de existență, deoarece această perioadă este una deosebit de importantă pentru supraviețuirea unui transportator aerian pe piață. Pentru a evita o denaturare a concurenței ca efect al aplicării diferite a normelor la nivel național, este necesar să se consolideze supravegherea financiară a tuturor transportatorilor aerieni comunitari de către statele membre.

(6) În vederea reducerii riscurilor pentru pasageri, transportatorii aerieni comunitari care nu îndeplinesc cerințele pentru păstrarea unei licențe de operare valabile nu ar trebui să fie autorizați să își continue activitatea. În asemenea cazuri, autoritatea competentă pentru acordarea licențelor ar trebui să retragă sau să suspende licența de operare.

(7) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerințele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a operatorilor de aeronave(7), un transportator aerian ar trebui să dețină o asigurare pentru răspunderea în caz de accident cu privire la pasageri, bagaje, mărfuri și terți. Transportatorilor aerieni ar trebui să li se impună și obligația de a deține o asigurare pentru răspunderea în caz de accident cu privire la poștă.

(8) Pentru a evita recurgerea excesivă la contracte de închiriere de aeronave înregistrate în țări terțe, în special contracte de închiriere în sistem wet lease, aceste posibilități ar trebui autorizate numai în situații excepționale, cum ar fi lipsa unor aeronave adecvate pe piața comunitară, ar trebui să fie strict limitate în timp și să îndeplinească standarde de siguranță echivalente normelor privind siguranța prevăzute de legislația comunitară și națională.

(9) În ceea ce privește angajații unui transportator aerian comunitar care operează servicii aeriene de la o bază operațională situată în afara teritoriului statului membru pe teritoriul căruia transportatorul aerian comunitar își are sediul principal, statele membre ar trebui să asigure aplicarea corespunzătoare a legislației sociale comunitare și naționale.

(10) Pentru realizarea pieței interne în domeniul aviației, ar trebui să se ridice restricțiile încă existente, aplicate între statele membre, precum restricțiile în domeniul partajării codurilor pentru rutele către țări terțe sau în domeniul tarifării pentru rutele către țări terțe cu escală într-un alt stat membru (zboruri care țin de cea de-a șasea libertate).

(11) Pentru a ține seama de caracteristicile și constrângerile specifice ale regiunilor ultraperiferice, în special depărtarea, caracterul insular și dimensiunea redusă a acestora, precum și de nevoia de a le conecta în mod corespunzător la regiunile centrale ale Comunității, pot fi justificate regimuri speciale în ceea ce privește normele care reglementează perioada de valabilitate a contractelor de obligații de serviciu public care acoperă rutele spre astfel de regiuni.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...