Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 90/2008 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe (Versiune reformată)
Număr celex: 32008L0090

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 08 octombrie 2008

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2008/90/CE A CONSILIULUI
din 29 septembrie 2008
privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer
destinat producției de fructe (Versiune reformată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Directiva 92/34/CEE a Consiliului din 28 aprilie 1992 privind comercializarea materialului de înmulțire de plante fructifere și a plantelor fructifere destinate producției de fructe(2) a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial(3). Având în vedere faptul că noi modificări urmează să fie aduse respectivei directive, aceasta ar trebui reformată din motive de claritate.

(2) Producția de fructe ocupă un loc important în agricultura Comunității.

(3) Rezultatele satisfăcătoare ale culturii fructifere depind, în mare măsură, de calitatea și starea fitosanitară a materialului folosit pentru înmulțirea lor și a materialului de plantare fructifer destinat producției de fructe.

(4) Existența unor condiții armonizate la nivel comunitar asigură cumpărătorilor de pe teritoriul Comunității achiziționarea unui material de înmulțire și plantare fructifer într-o stare fitosanitară bună și de bună calitate.

(5) În măsura în care se referă la aspectele fitosanitare, aceste condiții armonizate trebuie să fie în concordanță cu dispozițiile Directivei 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate(4).

(6) Se consideră oportună stabilirea unor norme comunitare pentru genurile și speciile de plante fructifere care au o importanță economică deosebită în Comunitate, prin intermediul unei proceduri comunitare care să permită adăugarea ulterioară de genuri și specii noi pe lista cuprinzând genurile și speciile cărora li se aplică prezenta directivă. Genurile și speciile de pe listă ar trebui să fie cele cultivate pe scară largă în statele membre și al căror material de înmulțire și/sau material de plantare fructifer dispune de o piață importantă care acoperă mai mult de un stat membru.

(7) Fără a aduce atingere dispozițiilor privind aspectele fitosanitare cuprinse în Directiva 2000/29/CE, nu este adecvată aplicarea normelor comunitare privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer în cazul în care se demonstrează că aceste produse sunt destinate exportului către țări terțe, dat fiind că normele aplicabile în respectivele țări pot fi diferite de cele cuprinse în prezenta directivă.

(8) Din motive de claritate, ar trebui stabilite definițiile necesare. Definițiile respective ar trebui să se bazeze pe progresul tehnic și științific și să acopere termenul în cauză într-o manieră completă și clară, în vederea facilitării armonizării pieței interne, ținând cont de toate noile oportunități ale pieței și de toate noile procese utilizate pentru producția de material de înmulțire. Definițiile respective ar trebui să fie armonizate cu cele adoptate pentru comercializarea altor tipuri de material de înmulțire care fac obiectul legislației comunitare.

(9) Este de dorit să se stabilească standarde fitosanitare și de calitate pentru fiecare gen și specie de plante fructifere, pe baza normelor internaționale, care pot cuprinde, printre altele, dispoziții privind testarea prezenței agenților patogeni. Prin urmare, este adecvată prevederea unui sistem de norme armonizate pentru diferitele categorii de material de înmulțire și plantare fructifer supuse comercializării prin raportarea la normele internaționale respective, în cazurile în care acestea există.

(10) Practicile agricole actuale impun cerința ca materialul de înmulțire și plantare fructifer să fie examinate oficial sau examinate sub supraveghere oficială, după cum este prevăzut în cazul altor specii care fac obiectul legislației comunitare.

(11) Materialul de înmulțire și plantare fructifer modificat genetic nu ar trebui să fie introduse pe piață, iar soiurile de fructe nu ar trebui să fie înregistrate oficial până când nu au fost luate toate măsurile necesare pentru a evita orice risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu, în conformitate cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic(5) și Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic(6).

(12) Este de dorit să se asigure că diversitatea genetică este menținută și utilizată în mod durabil. Pentru a asigura conservarea soiurilor existente ar trebui luate măsuri adecvate de conservare a biodiversității, în concordanță cu alte acte legislative comunitare relevante.

(13) Este oportun să se stabilească condiții pentru comercializarea materialului utilizat pentru verificări, în scopuri științifice sau în cadrul activității de selectare, dacă materialul respectiv nu poate îndeplini standardele normale fitosanitare și de calitate datorită utilizării speciale.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...