Guvernul României

Ordonanța nr. 123/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric și al artelor plastice

Modificări (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 02 septembrie 2000.

În vigoare de la 02 septembrie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 lit. B pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. - Jurisprudență

Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric și al artelor plastice se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul legii va avea următorul cuprins: Modificări (1)

"

Lege privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice și de divertisment"

2. Partea introductivă a articolului 1 alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: Modificări (1)

"

Cele șapte categorii de timbre ce formează obiectul prezentei legi se stabilesc astfel:"

3. După litera f) a alineatului 1 al articolului 1 se introduce litera g) cu următorul cuprins: Modificări (1)

"

g) timbrul de divertisment, în valoare de 3% din prețul unui bilet și care se adaugă acestui preț."

4. După alineatul 3 al articolului 1 se introduce un alineat cu următorul cuprins: Modificări (1)

"

Timbrul prevăzut la lit. g) se aplică pe fiecare bilet vândut la spectacolele artistico-sportive, altele decât cele la care se aplică alte timbre, și la spectacolele de circ organizate în țară și se adaugă la prețul de vânzare al biletului."

5. Alineatul 1 al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"

Sumele încasate, reprezentând valoarea timbrului, se vor vira lunar de unitățile care le încasează, în conturile organizațiilor de creatori, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Culturii în colaborare cu Ministerul Finanțelor și cu consultarea organizațiilor de creatori."

6. După alineatul 3 al articolului 2 se introduce un alineat cu următorul cuprins: Modificări (1)

"

Pentru a beneficia de sumele reprezentând valoarea timbrului, organizațiile de creatori trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) cel puțin 90% din numărul membrilor acestora trebuie să fie titulari de drepturi de autor sau titulari de drepturi conexe dreptului de autor sau persoane care prin profesiunea lor participă nemijlocit la crearea operei din domeniul pentru care se colectează timbrul;

b) să aibă un statut care îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta lege;

c) să aibă capacitatea economică de a utiliza sumele reprezentând valoarea timbrului muzical în scopul prevăzut de lege."

7. Litera j) a articolului 3 va avea următorul cuprins:

"

j) punerea în valoare a patrimoniului folcloric și etnografic din România;"

8. După litera j) a articolului 3 se introduc literele k) și l) cu următorul cuprins:

"

k) susținerea financiară a spectacolelor în care sunt prezentate opere de creație ai căror autori sunt români sau reprezentanți ai minorităților naționale din România;

l) susținerea financiară a premiilor acordate creatorilor și interpreților."

9. Articolul 4 va avea următorul cuprins: Modificări (1)

"

Art. 4. -

Încasările rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice și de divertisment nu sunt impozabile."

10. Articolul 5 se abrogă.

11. Articolul 6 va avea următorul cuprins: Modificări (1)

"

Art. 6. -

Neperceperea și nevirarea contravalorii timbrelor prevăzute în prezenta lege de către persoanele juridice sau fizice care au asemenea obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

În cazul nevirării la termen a sumelor încasate și datorate se aplică o penalizare de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, care se va face venit la bugetul de stat.

Prevederile prezentului articol, referitoare la contravenții, se completează cu cele ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 25-27."

12. Articolul 7 se completează cu două alineate cu următorul cuprins: Modificări (1)

"

Reprezentanții mandatați ai organizațiilor de creatori pot verifica corectitudinea operațiunilor de percepere și virare a contravalorii timbrelor, având obligația de a sesiza organele abilitate cu constatarea și sancționarea contravențiilor atunci când se evidențiază existența unor nereguli.

Împuterniciții Ministerului Culturii vor verifica utilizarea, potrivit destinațiilor prevăzute la art. 3, a sumelor încasate de organizațiile de creatori din aplicarea timbrelor."

Art. II. - Modificări (1), Jurisprudență

În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Culturii, în colaborare cu Ministerul Finanțelor și cu consultarea organizațiilor de creatori vor elabora norme metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidența și controlul destinației sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice și de divertisment.

Art. III. -

Legea nr. 35/1994, cu modificările aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea ordonanței de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
p. Ministrul culturii,
Maria Berza,
secretar de stat
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 31 august 2000.

Nr. 123.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...