Revista Romana de Drept Privat nr. 2/2017

Creditul bancar - activitate esențială a instituțiilor de credit
de Ianfred Silberstein

01 august 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Dr. IANFRED SILBERSTEIN

Președintele Asociației Europene de Drept Bancar și Financiar AEDBF România

LE CRÉDIT BANCAIRE - ACTIVITÉ ESSENTIELLE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

RÉSUMÉ

Le crédit bancaire est réalisé par diverses formes, mais, au fond, il sert aux objectifs de l’institution de crédit et, en même temps, par l’intermédiaire de la surveillance prudentielle permanente de la part de l’autorité nationale de spécialité, on assure sa viabilité tant pour le compte des actionnaires, que pour le compte de ses clients. Grâce à leurs fonctions, la Banque Nationale de la Roumanie et l’Autorité Nationale pour la Protection des Consommateurs contribuent directement au renforcement des besoins du crédit: la première par le contrôle du respect des exigences prudentielles, y compris en ce qui concerne le fait de connaître les clients, et la deuxième par le contrôle du respect de certaines relations de partenariat entre les parties, en veillant la manière d’application de la législation pour la protection des consommateurs; une pareille coopération entre les deux autorités facilite le procès de crédit par lequel les volontés des parties se réunissent, mais aussi la satisfaction des besoins de chaque partie.

Mots-clés: L’Ordonnance d’urgence du Gouvernement nº 99/2006 portant sur les institutions de crédit et l’adéquation du capital; l’activité bancaire; octroi de crédits; exigences prudentielles; consommateurs; information.

BANK LOAN - AN ESSENTIAL ACTIVITY OF THE CREDIT INSTITUTIONS

ABSTRACT

The bank lending shall be performed in various forms, however, ultimately, it contributes to the objectives of the credit institution and, at the same time, through the agency of the permanent prudential supervision carried out by the national specialized authority, its viability is ensured both in favor of shareholders, and in favor of its clients. Due to their powers, the National Bank of Romania and the National Authority for Consumer Protection directly contribute to the reinforcement of the lending needs: the first by monitoring compliance with the prudential requirements, including concerning the fact of knowing the clients, and the second by monitoring compliance with certain partnership agreements between the parties, monitoring the way of enforcement of the laws on the protection of consumers; such a cooperation between those two authorities facilitates the lending process by which the wills of the parties meet, but also to meet the needs of each of them.

Keywords: Government emergency Ordinance no. 99/2006 on the credit institutions and the capital adequacy; banking activity; granting of loans; prudential requirements; consumers; information.

Legea-cadru care reglementează existența și activitatea instituțiilor de credit este Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare. Acest act normativ prevede, la art. 18, activitățile care pot fi desfășurate de asemenea instituții, înscriindu-se ca esențiale atragerea de depozite și de alte fonduri rambursabile și acordarea de credite. De altfel, la art. 7 alin. (1) pct. 1 se definește activitatea bancară ca implicând atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public și acordarea de credite în cont propriu. Totodată, art. 18 alin. (1) lit. b), care cuprinde, între activitățile permise instituțiilor de credit, acordarea de credite, menționează, cu caracter exemplificativ, că aceasta include, "printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanțarea tranzacțiilor comerciale, inclusiv forfetare". În acest fel, se arată expres că instituțiile de credit sunt îndrituite să acorde asemenea credite, ca forme diferențiate ale activităților proprii de creditare. Astfel, instituțiile de credit, prin natura lor, sunt implicate, în mod nemijlocit, în acordarea de credite atât față de persoane fizice, cât și față de persoane juridice, indiferent de organizarea acestora.

Activitatea de creditare a instituțiilor de credit își găsește temeiuri juridice într-o multitudine de reglementări. În primul rând, în reglementări primare - legi și ordonanțe ale Guvernului - sunt instituite dispoziții principiale de care trebuie să țină seama instituțiile de credit în activitatea lor cu clienții, deoarece în aceste reglementări se află temeiuri legale în relația cu autoritatea de reglementare și supraveghere prudențială, dar și cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului în ceea ce privește modul de abordare a relației cu clientul consumator.

În al doilea rând, instituțiile de credit au obligația de a respecta întocmai reglementările de ordin secundar emise de Banca Națională a României, în calitatea sa de reglementator în domeniul bancar. Prin reglementările sale, Banca Națională a României urmărește ca fiecare instituție de credit să se preocupe de scopul asigurării credibilității și viabilității sistemului bancar din România și, de aceea, aceasta trebuie să se supună reglementărilor autorității în domeniu, inclusiv în ceea ce privește politica de credit, atât în conformitate cu Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, cât și în temeiul O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare. Legea nr. 312/2004 prevede, în mod expres, la art. 48 alin. (1), că Banca Națională a României este împuternicită să emită reglementările necesare pentru a pune în aplicare și a impune respectarea prevederilor legale, idee regăsită și în art. 25, care arată că, în domeniul supravegherii prudențiale, Banca Națională a României este împuternicită să emită reglementări(1).

În ansamblul O.U.G. nr. 99/2006 se pot întâlni numeroase prevederi legale care stabilesc dispoziții principiale cu privire la cerințele prudențiale de care sunt ținute instituțiile de credit.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...