Revista Romana de Drept Privat (Universul Juridic) nr. 2/2017

Aspecte privitoare la soluționarea unor litigii referitoare la actele (încheierile) de carte funciară. Calitatea procesuală a oficiului de cadastru și publicitate imobiliară. Acțiunea în despăgubiri formulată împotriva oficiului
de Oliviu Puie

01 august 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Conf. univ. dr. OLIVIU PUIE

Facultatea de Drept, Universitatea "Dimitrie Cantemir", Târgu-Mureș

DES ASPECTS PORTANT SUR LA SOLUTION DE CERTAINS DIFFÉRENDS CONCERNANT LES ACTES (LES CERTIFICATS D’INSCRIPTION) DANS LE LIVRE FONCIER. LA QUALITÉ PROCESSUELLE DE L’OFFICE DE CADASTRE ET DE PUBLICITÉ FONCIÈRE. LE RECOURS EN INDEMNITÉ CONTRE L’OFFICE

RÉSUMÉ

Alors que le système de publicité foncière par les livres fonciers a une importance majeure, en contribuant à la sécurité et à la stabilité des transactions immobilières, cette étude se propose de faire une analyse de la procédure du règlement des différends résultant des actes de livre foncier délivrés en application de la Loi n°. 7/1996 de cadastre et de publicité foncière, ainsi que de la qualité processuelle de l’office de cadastre et de publicité foncière dans le règlement de ces différends par les tribunaux.

Dans le même contexte, compte tenant que, dans l’accomplissement des missions prévues par la loi, l’office de cadastre er de publicité foncière et les personnes travaillant dans le cadre de cette autorité publique autonome peuvent, par une activité illicite, porter préjudice aux personnes qui demandent l’inscription des droits réels ou des démembrements des droits réels dans le livre foncier, cette étude se propose une analyse du recours en indemnité que la victime peut exercer contre un acte de livre foncier.

Mots-clés: publicité foncière; certificat d’inscription dans le livre foncier; plainte; qualité processuelle; office de cadastre et de publicité foncière; recours en indemnité.

ISSUES REGARDING THE SETTLEMENT OF CERTAIN DISPUTES REGARDING THE DEEDS (CERTIFICATES OF COMPLETION OF REGISTRATION) OF THE LAND BOOK. THE POWER TO ENGAGE IN LEGAL PROCEEDINGS OF THE OFFICE OF CADASTRE AND REAL ESTATE PUBLICITY. THE ACTION FOR DAMAGES FILED AGAINST THE OFFICE

ABSTRACT

In view of the fact that the land book system through land books is of high importance, as it contributes to the security and stability of real estate transactions, this study proposes to examine the procedure of settlement of disputes arising from the deeds of the land book issued in application of Law no. 7/1996 on cadastre and real estate publicity, as well as of the power to engage in legal proceedings of the office of cadastre and real estate publicity in the settlement of these disputes by the courts.

In the same context, considering that, in the exercise of those duties provided for by law, the office of cadastre and real estate publicity and the persons working within this public autonomous public authority may cause, through an illegal activity, damages to those persons requesting the registration in the land book of the real rights (in rem) or of the dismemberments of those real rights, this study is intended to examine an action for damages which the injured party may lodge against a deed of the land book.

Keywords: real estate publicity; certificate of completion of registration in the land book; complaint; power to engage in legal proceedings; office of cadastre and real estate publicity; action for damages.

I. Considerații introductive. Reglementarea activității de cadastru și publicitate imobiliară în contextul legislativ actual

Sistemul de publicitate imobiliară reglementat de Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare și de noul C. civ. consacră siguranța și stabilitatea tranzacțiilor imobiliare, consolidarea creditului, precum și stabilirea sarcinilor fiscale ale imobilelor, documentația cadastrală care atestă situația reală din teren fiind cea care stă la baza stabilirii impozitelor și taxelor locale asupra imobilelor.

Având în vedere importanța majoră a sistemului de publicitate imobiliară, care constituie, totodată, o modalitate prin care statul, în baza art. 44 alin. (2) din Constituția republicată, garantează și ocrotește proprietatea privată, legiuitorul a înființat autorități învestite cu atribuții în realizarea acestei sarcini majore pe care statul și-a asumat-o în baza unor convenții internaționale.

Organizarea activității de cadastru funciar este reglementă prin Capitolul II din Titlul I al Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare(1), iar activitatea de publicitate imobiliară este reglementată prin Titlul II al Legii nr. 7/1996, intitulat "Publicitatea imobiliară", și Titlul VII al Cărții a III-a din noul C. civ., care este consacrat cărții funciare, prin acesta fiind reglementate unele aspecte referitoare la înscrierile în cartea funciară și la efectele înscrierilor în cartea funciară, precum și unele aspecte privitoare la acțiunile în rectificare de carte funciară și la acțiunile în prestație tabulară, care se aplică în completarea legii speciale, respectiv Legea nr. 7/1996, dacă dispozițiile legii speciale nu conțin anumite dispoziții cuprinse în noul C. civ.. De asemenea, Capitolul IV al Titlului preliminar din C. civ. consacră câteva reguli generale privitoare la obiectul publicității, modalitățile de realizare, condițiile de publicitate, efectele publicității, lipsa publicității și sancțiunile aplicabile în cazul în care nu sunt îndeplinite formalitățile de publicitate imobiliară.

În anul 2014 a fost emis Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară(2), act normativ care reglementează detaliat modalitatea de recepție a lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară, precum și procedura de înscriere din oficiu a imobilelor în cartea funciară după finalizarea lucrărilor sistematice de cadastru și publicitate imobiliară.

În același context, în aplicarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare a fost emisă Hotărârea Guvernului nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară(3), iar în privința organizării și funcționării oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară a fost emis Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, a Centrului Național de Cartografie, precum și a regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora. De asemenea, în privința birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, a fost emis Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 890/2014 privind stabilirea modului de organizare, competenței teritoriale, numărului și arondării birourilor de cadastru și publicitate imobiliară(4).

Astfel, potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 7/1996 și art. 1 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin H.G. nr. 1288/2012, principala autoritate publică prin intermediul căreia se exercită activitatea de cadastru funciar și publicitate imobiliară este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...