Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 657/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate elevilor din instituțiile școlare
Număr celex: 32008R0657

Modificări (1), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 11 iulie 2008 până la 12 ianuarie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 657/2008 AL COMISIEI
din 10 iulie 2008
de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007
al Consiliului în ceea ce privește acordarea de ajutoare comunitare
pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate elevilor
din instituțiile școlare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP") (1), în special articolul 102 coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 2707/2000 al Comisiei din 11 decembrie 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate elevilor din instituțiile școlare(2) a fost modificat substanțial de mai multe ori(3). Având în vedere că sunt necesare noi modificări, respectivul regulament ar trebui abrogat și înlocuit cu un nou regulament, în interesul clarității și al raționalității.

(2) Ajutoarele pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate elevilor ar trebui să fie disponibile pentru grădinițe, alte instituții preșcolare, școli primare și gimnaziale. În interesul combaterii obezității și pentru a furniza copiilor produse lactate sănătoase, aceste categorii de instituții școlare ar trebui tratate în mod egal și ar trebui să aibă acces la schema de ajutoare. Pentru a simplifica gestionarea schemei, ar trebui exclus consumul de către elevi pe durata șederii în tabere școlare de vacanță.

(3) Pentru a clarifica aplicarea schemei de ajutoare, ar trebui să se sublinieze faptul că elevii ar trebui să beneficieze de ajutoare numai în zilele de școală. În plus, numărul total de zile de școală, excluzând vacanțele, ar trebui confirmat de către autoritățile școlare sau de către instituțiile școlare ale fiecărui stat membru.

(4) Experiența a arătat că utilizarea produselor lactate subvenționate la prepararea meselor pentru elevi este dificil de monitorizat. În plus, acesta nu este un mod eficient de a atinge scopul educațional al schemei. Prin urmare, prepararea meselor ar trebui restricționată în consecință.

(5) Pentru a ține seama de obiceiurile diferite de consum al laptelui și al anumitor produse lactate în Comunitate și pentru a răspunde tendințelor actuale privind sănătatea și nutriția, lista produselor eligibile ar trebui extinsă și simplificată, lăsând, în același timp, statelor membre posibilitatea de a determina propria lor gamă de produse, conformă cu respectiva listă.

(6) Pentru a garanta faptul că produsele eligibile pentru ajutoare asigură un nivel înalt de protecție a sănătății, respectivele produse ar trebui preparate în conformitate cu cerințele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare(4) și ar trebui să poarte marca de identificare prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală(5).

(7) În scopul gestionării și al supravegherii schemei de ajutoare, ar trebui stabilită o procedură de autorizare a solicitanților.

(8) Valoarea ajutoarelor pentru diferitele produse eligibile ar trebui determinată ținând seama de valoarea ajutorului pentru lapte, prevăzută la articolul 102 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, precum și de corespondențele tehnice dintre produse.

(9) În ceea ce privește plata ajutoarelor, ar trebui specificate cerințele care trebuie îndeplinite de către solicitanți și ar trebui stabilite normele privind depunerea cererilor, privind controalele care trebuie efectuate și sancțiunile care trebuie aplicate de către autoritățile competente, precum și privind procedura de plată.

(10) În conformitate cu articolul 102 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, cantitatea maximă zilnică pentru un elev pentru care se pot acorda ajutoare este de 0,25 litri echivalent lapte. Ar trebui specificate echivalențele dintre lapte și celelalte produse.

(11) Statele membre ar trebui să stabilească norme de supraveghere a schemei de ajutoare pentru a garanta reflectarea corectă a valorii ajutoarelor în prețul plătit de beneficiari, precum și nedeturnarea produselor subvenționate de la destinația prevăzută.

(12) Pentru a proteja interesele financiare ale Comunității, ar trebui adoptate măsuri adecvate de control pentru combaterea neregulilor și a fraudei. Aceste măsuri de control ar trebui să presupună verificări administrative complete, la care să se adauge controale la fața locului. Ar trebui specificate domeniul de aplicare, conținutul, calendarul și modul de raportare ale respectivelor măsuri pentru a asigura o abordare echitabilă și uniformă de către statele membre, ținând seama că acestea au moduri diferite de implementare a schemelor de ajutoare. Pe lângă aceasta, sumele necuvenite plătite ar trebui recuperate și ar trebui stabilite sancțiuni pentru a preveni un comportament fraudulos din partea solicitanților.

(13) Pentru a simplifica sarcina administrativă a statelor membre, calculul cantității maxime care poate fi subvenționată prin ajutoare ar trebui efectuat pe baza numărului de elevi care au o frecvență regulată, conform evidențelor solicitantului.

(14) Experiența a arătat că beneficiarii nu au cunoștințe suficiente privind rolul Uniunii Europene în programul de distribuire a laptelui în școli. Prin urmare, rolul Uniunii Europene în subvenționarea programului ar trebui indicat clar în fiecare instituție școlară care participă la programul de distribuire a laptelui în școli.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...