Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 637/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și de stabilire a programelor naționale de restructurare pentru sectorul bumbacului
Număr celex: 32008R0637

Modificări (1)

În vigoare de la 05 iulie 2008 până la 31 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 637/2008 AL CONSILIULUI
din 23 iunie 2008
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și de stabilire a
programelor naționale de restructurare pentru sectorul bumbacului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37 alineatul (2) al treilea paragraf,

având în vedere Actul de aderare din 1979, în special alineatul (6) din Protocolul 4 privind bumbacul(1), anexat la acesta, denumit în continuare "Protocolul 4",

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(3),

întrucât:

(1) Capitolul 10a din titlul IV al Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori(4), astfel cum a fost introdus prin articolul 1 alineatul (20) din Regulamentul (CE) nr. 864/2004 al Consiliului(5) prevede norme privind ajutorul special pentru bumbac.

(2) Prin hotărârea Curții de Justiție a Comunităților Europene din 7 septembrie 2006 în cauza C-310/04(6), capitolul 10a din titlul IV al Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 a fost anulat pentru încălcarea principiului proporționalității, în special în ceea ce privește circumstanța în care "Consiliul, autorul Regulamentului (CE) nr. 864/2004, nu a arătat curții că în adoptarea noii scheme de sprijin pentru bumbac, stabilite prin regulamentul respectiv, și-a exercitat într-adevăr libertatea de apreciere, care presupune luarea în considerare a tuturor factorilor relevanți și a împrejurărilor importante în speță, inclusiv a tuturor costurilor cu forța de muncă legate de cultivarea bumbacului și viabilitatea întreprinderilor de egrenare, care ar fi fost necesar să fie avute în vedere pentru evaluarea profitabilității respectivei culturi" și circumstanța în care curții nu i s-a permis "să stabilească dacă legiuitorul comunitar [a fost] în măsură, fără a depăși limitele libertății largi de care dispune în materie, să ajungă la concluzia că stabilirea valorii ajutorului special pentru bumbac la 35% din ajutorul total existent în temeiul schemei de sprijin anterioare ar fi suficientă pentru a garanta obiectivul stabilit în considerentul 5 din preambulul la Regulamentul nr. 864/2004, și anume asigurarea profitabilității și, astfel, a continuării culturii respective, un obiectiv care îl reflectă pe cel prevăzut la alineatul (2) din Protocolul 4". De asemenea, curtea a dispus ca efectele anulării să fie suspendate până la adoptarea, într-un termen rezonabil, a unui nou regulament.

(3) O nouă schemă privind ajutorul special pentru bumbac ar trebui adoptată în concordanță cu hotărârea curții în cauza C-310/04.

(4) Ar trebui luate în considerare toate aspectele și circumstanțele relevante în ceea ce privește situația specifică a sectorului bumbacului, inclusiv toate elementele necesare pentru evaluarea profitabilității respectivei culturi. În acest sens, a fost lansat un proces de evaluare și consultare: au fost efectuate două studii privind impactul socioeconomic și de mediu al viitoarei scheme de sprijin pentru bumbac asupra sectorului bumbacului în Comunitate și au fost organizate seminarii și o consultare pe Internet cu părțile interesate.

(5) Noua schemă ar trebui să îndeplinească obiectivele stabilite la alineatul (2) din Protocolul 4, și anume: de a sprijini producția de bumbac în regiunile din Comunitate în care aceasta este importantă pentru economia agricolă, de a permite producătorilor în cauză să câștige un venit echitabil și de a stabiliza piața prin îmbunătățiri structurale la nivelul ofertei și al comercializării.

(6) Schema ar trebui, de asemenea, să fie în concordanță cu o politică de sprijinire a veniturilor agricultorilor, care constituie principiul director major al politicii agricole comune reformate (PAC).

(7) Decuplarea sprijinului direct acordat producătorilor și introducerea schemei de plată unică sunt elemente esențiale în procesul de reformă a PAC. Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a introdus aceste elemente pentru mai multe produse agricole.

(8) Pentru a îndeplini obiectivele aflate la baza reformei PAC, precum și obiectivele prevăzute în Protocolul 4, sprijinul pentru bumbac ar trebui să fie decuplat în mare parte și integrat în schema de plată unică. Întrucât obiectivele vizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, având în vedere necesitatea unei acțiuni comune, pot fi realizate mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(9) Integrarea completă și imediată în schema de plată unică a schemei de sprijin din sectorul bumbacului este posibil să genereze un risc semnificativ de perturbare a producției pentru regiunile producătoare de bumbac din Comunitate. Prin urmare, o parte a sprijinului ar trebui să fie legată în continuare de cultivarea bumbacului printr-un ajutor special pentru fiecare hectar de cultură eligibil. Valoarea acestuia ar trebui calculată astfel încât să se îndeplinească obiectivele stabilite la alineatul (2) din Protocolul 4, integrând în același timp schema pentru bumbac în procesul general de reformă și simplificare a PAC. În acest sens, ținând seama de evaluarea efectuată, este justificat ca valoarea totală a ajutorului disponibil pentru fiecare stat membru să fie stabilită la 35% din cota națională a ajutorului care se acorda în mod indirect producătorilor. Un asemenea procentaj permite sectorului bumbacului să se orienteze spre o viabilitate pe termen lung, promovează dezvoltarea durabilă a regiunilor producătoare de bumbac și asigură un venit echitabil producătorilor agricoli.

(10) Restul de 65% din cota națională de ajutor care se acorda în mod indirect producătorilor ar trebui să fie disponibil pentru schema de plată unică.

(11) Din motive de mediu, ar trebui stabilită o suprafață de bază pentru fiecare stat membru producător. În plus, suprafețele eligibile ar trebui limitate la cele autorizate de statele membre.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...