Guvernul României

Norma metodologică de aplicare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate, cu modificările și completările ulterioare din 31.08.2000

Modificări (3), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 septembrie 2000 până la 23 decembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Constituirea Fondului național de solidaritate

Art. 1. -

(1) Taxele de timbru social, reglementate la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate, denumită în continuare ordonanță, reprezintă obligații de plată ale persoanelor fizice, participante la jocurile de noroc, precum și ale persoanelor fizice sau juridice care achiziționează automobile noi din import cu o capacitate cilindrică de minimum 2.000 cm3 inclusiv. Taxele de timbru social se adaugă la prețul de participare, respectiv de achiziție, fiind incluse în suma achitată de participant, respectiv de cumpărător.

(2) În sensul ordonanței sunt considerate jocuri de noroc cele prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 36/2000, și în Hotărârea Guvernului nr. 251/1999 privind condițiile de autorizare, organizare și exploatare a jocurilor de noroc.

(3) Taxa de timbru social de 1% se aplică la valoarea în vamă a autovehiculului stabilită conform prevederilor legale.

Art. 2. -

Obligația constituirii și virării sumelor reprezentând contravaloarea timbrului social revine persoanelor juridice organizatoare de jocuri de noroc, precum și persoanelor fizice și juridice care achiziționează autovehicule noi din import cu capacitate cilindrică de minimum 2.000 cm3 inclusiv.

Art. 3. -

(1) Persoanele fizice și juridice vor achita sumele datorate Fondului național de solidaritate în contul 30.21 "Disponibil din fondul național de solidaritate, deschis pe seama direcțiilor generale de muncă și protecție socială județene și a municipiului București, la trezoreriile statului din municipiile reședință de județ și, respectiv, la Direcția de trezorerie a municipiului București".

(2) În cazul neachitării la termen a contribuțiilor datorate la bugetul Fondului național de solidaritate a majorărilor de întârziere aferente, precum și a penalităților Ministerul Muncii și Protecției Sociale va proceda la aplicarea măsurilor de executare silită, potrivit legii.

(3) Majorările de întârziere și penalitățile se fac venit la Fondul național de solidaritate, iar cheltuielile de executare silită se suportă din bugetul Fondului național de solidaritate, urmând să fie recuperate de la debitori.

(4) Personalul cu atribuții de control constată faptele prevăzute la art. 10-16 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale și face propuneri organelor abilitate pentru stabilirea și aplicarea pedepselor corespunzătoare fiecărei fapte săvârșite.

Art. 4. -

(1) Persoanele juridice organizatoare de jocuri de noroc vor depune lunar la direcțiile generale de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială își au sediul, până la data de 5 a lunii curente, o declarație de impunere pentru contribuțiile datorate în luna precedentă, redactată potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

(2) Persoanele juridice care au achiziționat autovehicule noi din import cu o capacitate cilindrică de minimum 2.000 cm 3 inclusiv vor depune declarația de impunere până la data de 5 a lunii curente pentru autovehiculele achiziționate în luna precedentă.

(3) Declarația de impunere constituie titlu de creanță, respectiv titlu executoriu, de la data la care creanța bugetară devine scadentă.

(4) Nedepunerea declarației de impunere la termenul stabilit, completarea ei diferită față de model sau completarea cu date eronate se sancționează potrivit Legii nr. 87/1994.

Art. 5. -

Sumele intrate în conturile deschise la unitățile trezoreriei statului, pe seama direcțiilor generale de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București, se vor vira de către acestea în contul colector al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în termen de până la 3 zile lucrătoare de la evidențierea lor în extrasul de cont.

Art. 6. -

În scopul efectuării cheltuielilor din Fondul național de solidaritate, pe seama direcțiilor generale de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București, și, respectiv, a cheltuielilor proprii ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale, se deschide la trezoreriile municipiilor reședință de județ și, respectiv, la Direcția de trezorerie a municipiului București contul 50.67 "Disponibil pentru efectuarea cheltuielilor din fondul național de solidaritate".

Art. 7. -

În funcție de tipul de joc de noroc valoarea timbrului social se marchează diferit, astfel:

a) pentru jocurile de noroc "bingo", pariuri hipice și sportive, cele la care se utilizează cărțile poștale, precum și pentru altele similare inscripționarea se va realiza prin tipărirea pe suport material a trei valori: prețul participării la joc, valoarea taxei de timbru social, suma totală ce trebuie plătită de jucător ca rezultat al adiționării primelor două valori;

b) pentru jocurile de noroc desfășurate prin intermediul liniilor telefonice sau al altor mijloace de telecomunicații:

- în contractul încheiat între organizatorii acestor tipuri de jocuri de noroc și operatorii de telecomunicații se vor menționa taxa de timbru social, modul de constituire a ei, soluțiile tehnice pentru evidențierea cât mai exactă a cuantumului acesteia;

- valoarea taxei de timbru social la aceste tipuri de jocuri de noroc o reprezintă suma rezultată din aplicarea cotei de 10% asupra costului convorbirii individuale efectuate de participanții la joc;

c) pentru jocurile de noroc transmise prin rețele de televiziune organizatorul va evidenția valoarea taxei de timbru social de 10% asupra prețului de participare la joc, prin una dintre formele de materializare a dreptului de participare la joc-carton bingo, apel telefonic etc.;

d) pentru jocurile de noroc în care se utilizează mașini mecanice și electronice, prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 36/2000*), taxa de timbru social reprezintă 10% asupra soldului lunar al aparatului, reprezentând diferența dintre creditul de joc și premiile acordate de același aparat.

*) Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 36/2000 a fost înlocuită prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2000.

Art. 8. -

(1) Producătorii care au ca obiect de activitate și fabricarea de suport material destinat jocurilor de noroc au obligația să evidențieze clar pe suportul material tipărit, destinat jocurilor de noroc, valoarea taxei de timbru social.

(2) Organizatorii de jocuri de noroc au obligația, cu titlu tranzitoriu, ca, în termen de 15 zile de la data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I, să efectueze inventarul stocurilor de suport material existente și destinate jocurilor de noroc și să materializeze timbrul social prin aplicarea valorii acestuia pe suportul material.

Art. 9. -

Regia Autonomă "Imprimeria Națională" și ceilalți producători, care au ca obiect de activitate și fabricarea de suport material destinat jocurilor de noroc, cu excepția Companiei Naționale "Loteria Română", au obligația să transmită trimestrial direcției de specialitate din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale situația privind comenzile de suport material facturate, destinat jocurilor de noroc - cantitativ și valoric -, detaliate pe beneficiari.

CAPITOLUL II Utilizarea Fondului național de solidaritate

SECȚIUNEA 1 Prestații de solidaritate socială

Art. 10. -

(1) Suplimentarea drepturilor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare beneficiarilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, ai Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social și ai Legii nr. 119/1997 privind alocația suplimentară pentru familiile cu copii se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

(2) În aplicarea dispozițiilor art. 5 lit. d) din ordonanță instituțiile publice care au în subordine unități de asistență socială ale căror resurse nu asigură temporar acoperirea nivelului costului lunar de întreținere pe persoană asistată, aprobat potrivit legii, pot solicita direcțiilor de asistență socială din cadrul direcțiilor generale de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București, pe baza unei fundamentări, sumele necesare în vederea acoperirii diferențelor.

(3) Ajutoarele pentru familiile care se află în situații de necesitate se pot acorda din Fondul național de solidaritate, în temeiul art. 5 lit. e) din ordonanță.

Art. 11. -

Alocațiile de solidaritate se acordă, în temeiul art. 5 alin. (1) lit. b) din ordonanță, categoriilor de persoane prevăzute la art. 6 din același act normativ, pe baza cererii și a anchetei sociale realizate de direcțiile generale de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București.

Art. 12. -

(1) Termenul familie, în vederea acordării alocației de solidaritate, desemnează soțul, soția și copiii lor, precum și celelalte persoane care locuiesc și gospodăresc împreună.

(2) Termenul familie desemnează și persoana necăsătorită sau văduvă singură ori care domiciliază împreună cu copilul său.

(3) Sunt considerați ca făcând parte din familie și copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau încredințați familiei, precum și cei aflați în tutelă sau curatelă.

Art. 13. -

(1) Cuantumul alocației de solidaritate se stabilește ca diferență între valoarea rezultată din aplicarea cotei de 50% asupra salariului lunar minim brut pe țară și venitul mediu net lunar pe persoană din familia definită conform prezentelor norme metodologice.

(2) Cuantumul lunar total al alocațiilor de solidaritate de care poate beneficia o familie nu poate depăși un milion lei. Acest cuantum se aprobă și se poate indexa prin hotărâre a Guvernului.

(3) În calculul veniturilor copilului minor orfan de ambii părinți sau abandonat și aflat în instituții de asistență socială se iau în considerare și sumele alocate pentru el în cadrul instituției de asistență socială.

Art. 14. -

Instituțiile de ocrotire și de asistență socială, precum și instituțiile militare care asigură întreținerea completă a copiilor minori sunt obligate să comunice direcțiilor generale de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București, datele de identificare pentru cei instituționalizați mai mult de 15 zile din lună, în vederea întreruperii plății alocației de solidaritate.

Art. 15. -

(1) Dreptul la alocație de solidaritate și cuantumul acesteia se stabilesc la propunerea directorului general adjunct cu asistența socială din cadrul direcției generale de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială locuiește solicitantul, în condițiile prevăzute la art. 13.

(2) Dreptul se stabilește pe baza cererii scrise și documentate a solicitantului, a rezultatului anchetei sociale și a adeverinței eliberate de agențiile de ocupare și formare profesională județene, respectiv a municipiului București, care atestă solicitarea unui loc de muncă cu cel mult 30 de zile înainte de solicitarea dreptului.

(3) Cererea se întocmește de potențialul beneficiar sau, după caz, de reprezentantul legal al copilului minor.

(4) Cererea pentru alocația de solidaritate se soluționează de direcția de asistență socială din cadrul direcției generale de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București, în termen de 30 de zile de la înregistrare, perioadă în care se efectuează ancheta socială. Modul de soluționare a cererii se comunică titularului în scris.

(5) Titularul alocației de solidaritate este persoana care a întocmit cererea, dacă actele normative în vigoare nu conțin prevederi contrare.

Art. 16. -

Solicitantul alocației de solidaritate are obligația să prezinte declarația scrisă privind veniturile nete lunare realizate de membrii familiei, precum și actele doveditoare în acest sens.

Art. 17. -

(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei se iau în considerare toate veniturile pe care persoana singură sau membrii familiei le realizează, inclusiv cele care provin din creanțe legale sau din convenții civile de întreținere, aflate în executare, indemnizațiile, alocațiile, ajutoarele și alte forme de protecție socială, acordate în bani sau în produse. Cuantumul potențial al ajutorului social, al burselor sociale și al altor drepturi reglementate de lege se ia în calcul la determinarea veniturilor nete lunare.

(2) Dacă familia are în proprietate, în posesie sau în folosință terenuri, clădiri, spații locative, bunuri mobile sau imobile, animale și păsări, la stabilirea venitului net lunar al familiei se iau în considerare arenda, chiriile, alte fructe naturale, industriale sau civile, precum și veniturile obținute din valorificarea celor menționate, sub condiția păstrării locuinței și a bunurilor necesare nevoilor familiale.

Art. 18. -

(1) Plata alocației de solidaritate se efectuează lunar sau trimestrial, începând cu luna în care a fost înregistrată cererea, prin mandat poștal pe adresa beneficiarului, la casieria direcției generale de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București, prin cont curent deschis de titular la o unitate financiar-bancară sau prin carduri.

(2) Plata alocației de solidaritate la adresa beneficiarilor poate fi realizată și de către Compania Națională "Poșta Română" S.A., pe bază de convenție încheiată cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Art. 19. -

(1) Modificarea titularului alocației de solidaritate se face la solicitarea scrisă și documentată a familiei, pe bază de anchetă socială, prin dispoziție a directorului general adjunct cu asistența socială de la direcția generală de muncă și protecție socială județeană, respectiv a municipiului București.

(2) Dispoziția de modificare a titularului alocației de solidaritate se comunică noului titular.

Art. 20. -

(1) Persoanele singure sau cele care fac parte din familie, apte de muncă, beneficiare de alocație de solidaritate, au obligația să dovedească cu acte, din 3 în 3 luni, că au solicitat agențiilor de ocupare și formare profesională județene, respectiv a municipiului București, repartizarea în muncă și că nu au refuzat nejustificat să dea curs unei repartizări pentru orice loc de muncă oferit.

(2) Minorii de vârstă școlară, proveniți din familii ale căror venituri pe fiecare membru de familie nu depășesc 50% din salariul minim brut pe țară, sunt beneficiari de alocații de solidaritate, dacă dovedesc că urmează studiile conform regulamentelor școlare. Fac excepție de la această obligație copiii care nu sunt școlarizați pe motive de sănătate dovedite cu certificate medicale sau care fac parte din categoria persoanelor cu handicap.

(3) Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) conduce la suspendarea plății alocației de solidaritate.

Art. 21. -

Alocația de solidaritate se acordă pe o perioadă de 3 până la 6 luni după care se reevaluează situația sociomaterială a beneficiarului.

Art. 22. -

Plata alocației de solidaritate încetează din luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condițiile stabilite de ordonanță și de prezentele norme metodologice.

Art. 23. -

(1) Suspendarea și, după caz, încetarea plății alocației de solidaritate se stabilesc prin dispoziție a directorului general adjunct cu asistența socială și produce efecte de la data de întâi a lunii următoare constatării modificării situației.

(2) Reluarea plății drepturilor, în cazul suspendării, se face în luna următoare celei în care încetează motivul suspendării.

Art. 24. -

(1) Solicitările fundamentate pentru completarea resurselor financiare necesare în vederea finanțării unor programe de servicii sociomedicale sau finanțării medicației persoanelor infestate cu HIV/SIDA se întocmesc de organele administrației publice centrale sau locale, care au calitatea de ordonator principal de credite pentru programele respective, de organizațiile neguvernamentale și de instituțiile de cult recunoscute de lege, care înființează, dezvoltă sau diversifică servicii sociomedicale concretizate în programe.

(2) Solicitările se adresează direcțiilor de asistență socială din cadrul direcțiilor generale de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București, iar cuantumul se stabilește în condițiile art. 5 alin. (2) din ordonanță, în funcție de disponibilitățile Fondului național de solidaritate.

(3) Sumele reprezentând contribuția din bugetul Fondului național de solidaritate la cofinanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se virează prin intermediul direcțiilor generale de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București, în conturile indicate de solicitanți.

Art. 25. -

(1) Metodologia de solicitare și aprobare a trimiterii în străinătate a persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i) din ordonanță este cea stabilită de Ministerul Sănătății.

(2) Lista cuprinzând aprobările nominale și cuantumul ajutoarelor solicitate să fie finanțate din bugetul Fondului național de solidaritate este transmisă de Ministerul Sănătății Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

(3) Pe baza acestei liste, a disponibilităților și a aprobării cuantumului efectiv în condițiile art. 5 alin. (2) din ordonanță direcțiile de asistență socială virează sumele în contul furnizorilor de servicii medicale din străinătate.

Art. 26. -

(1) Selecția programelor și instituțiilor de interes public care pot beneficia de finanțare din bugetul Fondului național de solidaritate, în baza art. 5 alin. (1) lit. j) și k) din ordonanță, se face de organele administrației publice centrale sau locale, cu respectarea reglementărilor privind investițiile și achizițiile publice și cu avizul direcțiilor generale de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București.

(2) Acordarea de fonduri de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale se face în limita disponibilităților Fondului național de solidaritate, pe baza fundamentărilor și aprobărilor prezentate de administrațiile publice menționate, cu prioritate pentru proiectele și programele de utilitate socială cofinanțate de solicitanți.

Art. 27. -

(1) În cererile de ofertă de preț sau în caietele de sarcini, elaborate pentru desemnarea executanților lucrărilor de construcții, reparații, amenajări sau modernizări, prevăzute în programele care vizează crearea de locuri de muncă, se va include obligația acestora de a angaja cel puțin 25% din numărul personalului utilizat pentru execuția lucrărilor respective din rândul celor care nu au loc de muncă.

(2) Locurile de muncă nou-create prin punerea în funcțiune a investițiilor sau prin dezvoltarea unor capacități de producție, ca urmare a achiziționării de mașini, utilaje, mijloace de transport și alte imobilizări corporale necesare realizării obiectului de activitate, vor fi ocupate în proporție de cel puțin 50% din rândul celor care nu au loc de muncă.

SECȚIUNEA 2 Microcredite

Art. 28. -

(1) Persoanele fizice care desfășoară sau doresc să desfășoare activități pe cont propriu, generatoare de venituri pentru întreținerea materială proprie sau a familiei, aflate în situații de extremă dificultate, pot beneficia de microcredite pentru achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări în scop lucrativ, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din ordonanță.

(2) Microcreditul poate fi solicitat și pentru activități de valorificare în scop lucrativ a dreptului de proprietate asupra unor bunuri.

Art. 29. -

Persoanele fizice care beneficiază de microcredite au obligația ca până la sfârșitul perioadei de grație să prezinte direcției generale de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București, autorizația pentru desfășurarea unei activități independente în baza Decretului-lege nr. 54/1990 și cererea pentru încheierea contractului individual de asigurare socială.

Art. 30. -

Cheltuielile necesare în vederea obținerii autorizației pentru desfășurarea unei activități independente în baza Decretului-lege nr. 54/1990 se suportă din microcreditul acordat.

Art. 31. -

(1) Ministerul Muncii și Protecției Sociale derulează activitatea de acordare a microcreditelor prin intermediul unor instituții financiare sau organizații neguvernamentale, interne sau internaționale, denumite în continuare administratori, pe care le acreditează în acest scop.

(2) Acreditarea și retragerea acreditării se fac prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale.

Art. 32. -

(1) Criteriile minimale de evaluare în vederea acreditării administratorilor sunt prezentate în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

(2) Administrarea Fondului național de solidaritate acordat în vederea microcreditării se realizează în baza contractului încheiat între administrator și Ministerul Muncii și Protecției Sociale; contractul-cadru este prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice. Creanțele generate de aceste contracte au regim de creanțe bugetare.

Art. 33. -

(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) din ordonanță pot solicita acordarea de microcredite, pe baza unei cereri înregistrate la administratorii la care sunt arondate județele lor.

(2) După o primă evaluare administratorii transmit cererile la direcțiile generale de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială își au domiciliul solicitanții.

(3) Directorul general adjunct cu asistența socială avizează sau nu avizează eligibilitatea solicitanților pe considerente sociale - documente și anchete sociale - și transmite cererea și avizul către administrator.

(4) Administratorul analizează cererea de microcreditare împreună cu potențialul beneficiar și completează sau realizează proiectul de microcreditare, după caz.

(5) Lista cuprinzând proiectele de microcredite verificate, completate și avizate favorabil de administrator este transmisă de acesta Comisiei de avizare a microcreditelor din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

(6) Aprobarea proiectelor, precum și a fondurilor aferente se face prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, în limita disponibilităților Fondului național de solidaritate.

(7) Pe baza aprobării administratorii încheie contracte individuale de microcreditare și derulează microcreditele conform procedurilor aprobate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Art. 34. -

(1) Fondurile de microcreditare date în administrare vor fi rambursate integral de administratori Ministerului Muncii și Protecției Sociale, independent de gradul de rambursare a microcreditelor de către beneficiari.

(2) Sumele de rambursat pot fi utilizate de administrator pentru acordarea de microcredite în continuare, în termen de cel mult 5 zile de la data stabilită pentru rambursare, pe baza aprobării prealabile a Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

(3) Rambursarea se face în conformitate cu schemele de microcreditare aprobate sau avizate, cu contractele de administrare încheiate cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și cu graficele de eșalonare aferente.

(4) Fondurile rambursate se fac venit la bugetul Fondului național de solidaritate.

Art. 35. -

(1) Administratorii acordă microcredite în lei, la o valoare nominală reprezentând echivalentul a cel mult 10.000 euro, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea fondurilor de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

(2) Administratorii plătesc, de preferință, direct furnizorilor, pe bază de documente justificative, bunurile, serviciile și lucrările care urmează să fie achiziționate de beneficiari din microcredite.

Art. 36. -

(1) Garantarea individuală a microcreditelor se face pe baza unui contract încheiat între beneficiar și administrator, potrivit dispozițiilor legale. Microcreditul se garantează cu bunurile, serviciile și lucrările achiziționate pentru desfășurarea activității propuse sau obținute ca urmare a utilizării microcreditului.

(2) Administratorul poate introduce și alte măsuri asigurătorii, cu condiția ca valoarea acestora să nu depășească valoarea microcreditului.

(3) Contractele încheiate de către administratori cu beneficiarii de microcredite, cu măsurile asigurătorii incluse, au caracter de titlu executoriu, în cazul nerambursării microcreditelor de către beneficiari.

(4) Creanțele generate de aceste contracte au regim de creanțe bugetare.

Art. 37. -

(1) Rambursarea microcreditelor de către beneficiari se efectuează în cel mult 36 de luni, cu o perioadă de grație inclusă de cel mult 12 luni.

(2) Rambursarea se face, de regulă, în rate lunare, corectate cu rata inflației comunicată de Comisia Națională pentru Statistică.

Art. 38. -

(1) Comisia de avizare a microcreditelor este subordonată secretarului de stat coordonator al Fondului național de solidaritate.

(2) Membrii Comisiei de avizare a microcreditelor sunt numiți prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, în principal dintre specialiștii în domeniu din minister, la propunerea secretarului de stat coordonator al Fondului național de solidaritate.

(3) Președintele Comisiei de avizare a microcreditelor este secretarul de stat coordonator al Fondului național de solidaritate sau persoana desemnată de acesta.

(4) Comisia de avizare a microcreditelor funcționează pe baza unui regulament propriu, aprobat prin ordin al ministrului.

Art. 39. -

(1) Comisia de avizare a microcreditelor are, în principal, următoarele atribuții:

a) avizarea schemei de microcreditare;

b) inițierea și/sau aprobarea proiectelor și a programelor vizând o mai bună organizare și desfășurare a activității de microcreditare;

c) evaluarea instituțiilor financiare și a organizațiilor neguvernamentale, în vederea acreditării;

d) avizarea contractelor cu administratorii acreditați;

e) redactarea avizului la lista de microcredite propusă de administratori;

f) reevaluarea anuală a acreditărilor administratorilor, în principal a celor desemnați pentru execuția cheltuielilor, pe bază de audit extern.

(2) Prin Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de avizare se stabilesc și alte atribuții.

Art. 40. -

Plata prestațiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), g), h), j) și k) din ordonanță se face, de regulă, prin onorarea de către Fondul național de solidaritate - direcțiile generale de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București, și Ministerul Muncii și Protecției Sociale - a facturilor sau a celorlalte documente cu finalitate asemănătoare prezentate de solicitanți.

Art. 41. -

(1) Sarcina execuției bugetare a Fondului național de solidaritate, a organizării evidenței contabile a acestuia, precum și a întocmirii contului de execuție revine Direcției generale de execuție bugetară a Fondului național de solidaritate din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și, respectiv, compartimentelor de specialitate din cadrul direcțiilor generale de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București.

(2) Macheta cu structura bugetului Fondului național de solidaritate și monografia înregistrărilor contabile ale operațiunilor privind constituirea și utilizarea Fondului național de solidaritate se elaborează de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu avizul Ministerului Finanțelor.

(3) Ministerul Muncii și Protecției Sociale transmite Ministerului Finanțelor fundamentarea bugetului Fondului național de solidaritate, execuția operativă a fiecărei luni, precum și execuția trimestrială pe bază de bilanț, la termenele stabilite de acesta.

Art. 42. -

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor privind constituirea, virarea și utilizarea Fondului național de solidaritate se fac de organele prevăzute la art. 9 din ordonanță.

Art. 43. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Art. 44. -

Ministerul Muncii și Protecției Sociale poate emite instrucțiuni în aplicarea prezentelor norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

DECLARAȚIE LUNARĂ
privind obligațiile de plată către bugetul Fondului național
de solidaritate

Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anul . . . . . . . .
Denumirea contribuabilului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codul fiscal . . ., localitatea . . ., str. . . nr. . . , bl. . . , sc. . . , ap. . . ,
județul (sectorul) . . . . . . , codul poștal . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . . . .
Conturile bancare . . . . . . . . . . . . , Societatea Bancară . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipul jocurilor de noroc organizate*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suma plătită în contul lunii precedente (lei) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (se vor indica nr. și data ordinelor de plată, sumele plătite cu aceste ordine, defalcarea sumelor plătite conform tabelului nr. 1 de mai jos, calculul justificativ al sumelor plătite)

Tabelul nr. 1

Taxa de timbru social plătită minus comisionul de 1% Majorări plătite Amenzi plătite Penalități plătite

Suma rămasă de plătit, defalcată conform tabelului nr. 2 (lei) .............:

a) sume de plătit pentru luna precedentă, corespunzător fiecărui joc de noroc (lei) ........................;

b) sume rămase neplătite din lunile anterioare celei precedente, corespunzător fiecărui joc de noroc (lei) ............................. .

Tabelul nr. 2

Taxa de timbru social neplătită minus comisionul de 1% Majorări Amenzi Penalități
Total (a+b):

Sub sancțiunile aplicate infracțiunii de fals în acte publice, declar că această declarație este corectă și completă.

Numele ..............., Prenumele ....................., Data ...............

Funcția**) ................, Semnătura și ștampila ..........................

Prezentul titlu de creanță constituie titlu executoriu învestit cu putere executorie de la data la care creanța bugetară este scadentă, conform art. 25 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996.

*) Se vor menționa tipurile de jocuri de noroc prevăzute în licență.

**) Directorul general, directorul executiv sau altă persoană autorizată.

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

CRITERII
de acreditare a instituțiilor financiare și a organizațiilor
neguvernamentale privind acordarea de microcredite

Denumirea instituției Criteriul de evaluare Condițiile de punctare Punctajul recomandat Punctajul obținut
Comisionul perceput La fiecare procent - 1 punct
Numărul angajaților*) ș până la 10 + 1 punct
ș între 11-20 + 2 puncte
ș peste 20 + 3 puncte
Aportul la fondul de microcreditare (cofinanțarea) ș până la 100 milioane lei + 1 punct
ș între 101-500 milioane lei + 2 puncte
ș peste 500 milioane lei + 3 puncte
Experiență**) ș între 3-4 ani + 1 punct
ș între 4-5 ani + 2 puncte
ș peste 5 ani + 3 puncte
Proiecte (fonduri) în derulare ș până la 100 milioane lei + 1 punct
ș între 100-500 milioane + 2 puncte
ș peste 500 milioane lei + 3 puncte
TOTAL:

*) Numărul personalului specializat, cu vechime de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar, fără cazier judiciar pentru infracțiuni de gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, bancrută frauduloasă.

**) Experiență:

a) personalul specializat în domeniul financiar-bancar să reprezinte cel puțin 60% din numărul angajaților;

b) existența în obiectul de activitate a administrării de fonduri pentru creditare și funcționarea de cel puțin 3 ani demonstrați pe baza a cel puțin două raportări contabile, vizate de administrația de care aparțin:

Pentru a fi acreditate ca administratori de microcredite, instituțiile financiare și organizațiile neguvernamentale mai trebuie să îndeplinească următoarele condiții suplimentare de acreditare:

a) să facă dovada unei activități performante în domeniul creditării cu o rată ridicată de recuperare a creditelor;

b) să prezinte garanții mobiliare sau imobiliare - scrisori de garanție din partea unei bănci sau a unui fond de garantare de prestigiu, garanții ipotecare etc. -, a căror valoare să reprezinte minimum 10% din valoarea fondului solicitat pentru administrare;

c) să facă obiectul unui raport favorabil de audit extern, autorizat în condițiile legii, atât la solicitarea acreditării, cât și la reînnoirea ei anuală.

Raportul favorabil implică certificarea bonității și a unei practici financiare prudente și sănătoase. Costul auditului este avansat și suportat de instituțiile financiare și organizațiile neguvernamentale solicitante, respectiv de către administratorul de microcredite acreditat, supus reevaluării.

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

CONTRACT-CADRU
pentru acordarea fondului de microcredite
Nr. ............ din ................

Între

Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu sediul în municipiul București, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2, sectorul 1, având contul nr. ....................., deschis la .............................., în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate, cu modificările și completările ulterioare, reprezentat de ministrul muncii și protecției sociale,

și

organizația neguvernamentală acreditată, ..................., având calitatea de persoană juridică, dobândită potrivit Legii nr. 21/1924 sau Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, prin Sentința civilă nr. ...................., emisă de Judecătoria ..., desemnată în continuare administrator, cu sediul în .........., telefon .................., codul fiscal ..............., având contul nr. ...., deschis la .............., reprezentată prin ................................... ................................................................................ .............................................................................. .

sau

instituția financiară acreditată ..................., denumită administrator, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. ..............., cu sediul în ..............., telefon ..............., codul fiscal ........, având contul nr. ........, deschis la ..............., reprezentată prin .................... ................................................................................ .............................................................................. .

1. Obiectul contractului pentru acordarea microcreditelor

1.1. Ministerul Muncii și Protecției Sociale acordă administratorului un fond de până la din Fondul național de solidaritate, în termenii și în condițiile prezentului contract, fond care urmează să fie utilizat exclusiv în vederea acordării de microcredite pentru finanțarea proiectelor prevăzute în listele aprobate prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale.

1.2. Administratorul are obligația rambursării acestui fond către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, conform graficului stabilit împreună cu Comisia de avizare a microcreditelor, independent de gradul de rambursare a microcreditelor de către beneficiari.

1.3. Administratorul se angajează să cofinanțeze fondul de microcredite cu suma de ................ lei.

1.4. Pentru activitatea de microcreditare administratorul percepe un comision de %. Comisionul se suportă din cheltuielile de administrare a Fondului național de solidaritate.

Administratorul primește o sumă de % din comision pentru finanțarea activităților preliminare.

Restul comisionului se virează proporțional cu valoarea tranșelor microcreditelor acordate, pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii și a ordinelor de plată, prezentate la direcțiile generale de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București.

1.5. Eliberarea tranșelor pentru microcredite de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale se face în limita disponibilităților, pe baza listei de proiecte de microcredite aprobate, a graficelor stabilite de Comisia de avizare a microcreditelor și de administrator.

1.6. La solicitarea următoarei tranșe administratorul trebuie să justifice direcțiilor generale de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București, utilizarea a cel puțin 75% din tranșa anterioară.

1.7. Diferența dintre suma acordată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și microcreditele efectiv acordate de către administrator este purtătoare de dobândă.

Nivelul dobânzii bonificate către minister se face venit la bugetul Fondului național de solidaritate.

1.8. Fondul național de solidaritate dat în administrare se restituie Ministerului Muncii și Protecției Sociale potrivit graficelor stabilite sau poate fi utilizat de administrator pentru acordarea de noi microcredite, pe baza aprobării Ministerului Muncii și Protecției Sociale, fără ca menținerea sumelor în contul administratorului să depășească termenul de 5 zile lucrătoare.

1.9. Celelalte condiții de acordare, utilizare și retragere a sumei acordate de minister sunt următoarele:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N.B. : Condițiile se stabilesc cu ocazia încheierii fiecărui contract.

2. Drepturile și obligațiile părților

2.1. Ministerul Muncii și Protecției Sociale și direcțiile generale de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București, au dreptul să verifice datele și documentele de justificare a plăților făcute de administrator.

2.2. Ministerul Muncii și Protecției Sociale poate în orice moment, prin notificare către administrator, să suspende eliberarea tranșelor ulterioare, dacă unul dintre următoarele evenimente a avut loc:

a) activitățile nu au fost realizate în conformitate cu procedurile stabilite în Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/1999;

b) bugetul Fondului național de solidaritate nu mai poate susține plata microcreditelor prevăzute la art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999;

c) administratorul nu și-a îndeplinit obligațiile la care s-a angajat.

2.3. Administratorul se obligă:

a) să cunoască și să respecte prevederile legislației care reglementează funcționarea Fondului național de solidaritate, precum și legislația conexă;

b) să îndeplinească toate obiectivele contractului-cadru și ale graficelor stabilite;

c) să utilizeze sumele acordate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și sumele reprezentând confinanțarea sa, numai pentru realizarea obiectivelor contractului-cadru;

d) să verifice utilizarea microcreditelor în scopurile prevăzute în contractele încheiate cu beneficiarii;

e) să urmărească rambursarea de către beneficiari a microcreditelor acordate.

2.4. Administratorul, în calitate de unitate de gestiune și de conducere a proiectelor, organizează și conduce contabilitatea drepturilor și a obligațiilor patrimoniale în conformitate cu legislația în vigoare.

2.5. Administratorul se obligă să permită necondiționat Ministerului Muncii și Protecției Sociale, precum și direcțiilor generale de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București, urmărirea și controlul realizării proiectelor.

2.6. Pentru buna execuție a contractului administratorul constituie garanții asigurătorii în favoarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, constând în .................., înregistrată la Judecătoria ...................... cu nr. .................. .

2.7. Un exemplar original al contractelor încheiate de administrator cu beneficiarii se transmite în termen de 5 zile de la semnare și se păstrează la direcțiile generale de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București.

3. Forța majoră

3.1. Ministerul Muncii și Protecției Sociale nu răspunde pentru prejudiciul cauzat administratorului, în situația în care bugetul Fondului național de solidaritate nu mai poate asigura finanțarea proiectelor aprobate.

3.2. Administratorul este exonerat de răspundere în cazul în care nu poate executa total sau parțial proiectele din cauza unei situații de forță majoră, definită conform legii.

4. Valabilitatea și modificarea contractului

4.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este valabil până la data de ....., dacă părțile nu vor conveni altfel.

Contractul poate înceta numai după rambursarea fondurilor datorate de către administrator.

4.2. Dacă în cursul executării contractului se constată încălcări ale prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/1999, precum și ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, Ministerul Muncii și Protecției Sociale poate proceda la rezilierea contractului, fără intervenția instanței judecătorești.

4.3. Modificarea prezentului contract se poate face numai cu acordul părților.

4.4. Partea care are inițiativa modificării va notifica în scris celeilalte părți propria propunere. Partea care primește notificarea se obligă să răspundă în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea acesteia.

5. Încheierea proiectelor de microcreditare

5.1. Înaintea eliberării ultimei tranșe a microcreditului administratorul va prezenta un plan definitiv privind realizarea obiectivului proiectului, acceptat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin Comisia de avizare a microcreditelor.

5.2. Proiectul se consideră încheiat după aprobarea de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin Comisia de avizare a microcreditelor, a raportului final al administratorului, în care se va consemna dacă obiectivele proiectului au fost îndeplinite și dacă au fost justificate toate sumele acordate.

5.3. Situația juridică a obiectivelor rezultate prin realizarea proiectului se stabilește la data închiderii proiectului, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

6. Soluționarea neînțelegerilor

6.1. Orice neînțelegere care decurge din interpretarea și aplicarea prezentului contract va fi soluționată de părți pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare.

6.2. În cazul în care părțile nu ajung la un consens pe cale amiabilă, neînțelegerile vor fi soluționate potrivit prevederilor legale în vigoare.

6.3. În cazul nerespectării obligațiilor asumate de către administrator, Ministerul Muncii și Protecției Sociale poate întrerupe finanțarea acestuia până la recuperarea integrală a sumelor datorate sau poate rezilia contractul.

6.4. Nerespectarea obligațiilor contractuale ale administratorului atrage răspunderea civilă sau penală, după caz.

Eventualele litigii se judecă la instanțele competente din București.

6.5. Utilizarea microcreditelor în alte scopuri decât cele prevăzute în legislație și în contract este interzisă și atrage rezilierea acestuia fără intervenția instanței judecătorești.

6.6. Contractul dintre Ministerul Muncii și Protecției Sociale și administrator, precum și garanțiile reale și personale constituie titluri executorii.

Fondul dat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale în administrare are regim de creanțe bugetare.

7. Dispoziții finale

7.1. Prezentul contract-cadru a fost încheiat în două exemplare, ambele având valoare de original.

MINISTERUL MUNCII ȘI ADMINISTRATOR
PROTECȚIEI SOCIALE Comitetul de coordonare a microcreditelor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...