Guvernul României

Norma metodologică de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă din 09.02.2000

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 februarie 2000 până la 06 iunie 2001, fiind abrogat prin Lege 268/2001.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul juridic privind privatizarea societăților comerciale agricole, care dețin în exploatare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, precum și regimul concesionării terenurilor proprietate publică și privată a statului, aflate în exploatarea acestor societăți.

Art. 2. -

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și societăților comerciale rezultate din divizarea sau fuziunea societăților comerciale menționate la art. 1, care dețin în exploatare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă.

Art. 3. -

(1) Privatizarea societăților comerciale prevăzute la art. 1 și 2 se face, în numele statului, de Ministerul Agriculturii și Alimentației, în colaborare cu Fondul Proprietății de Stat, în baza unui protocol încheiat între ministrul agriculturii și alimentației și președintele Consiliului de administrație al Fondului Proprietății de Stat, prin vânzare de acțiuni, vânzare de active și prin privatizarea managementului, către:

a) asociații constituite în conformitate cu art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare și cu cele aduse prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, asociații constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură;

b) persoane fizice sau juridice române ori străine.

(2) Fac parte din capitalul social al societăților comerciale prevăzute la art. 1 și 2 terenurile pentru care societățile comerciale au obținut certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului de incintă, eliberat de Ministerul Agriculturii și Alimentației, cu aplicarea prevederilor legale privind reevaluarea imobilizărilor corporale și modificarea capitalului social.

(3) Persoanele fizice, acționari sau locatori, vor fi puse în posesie efectivă și li se vor elibera titluri de proprietate în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și ale cap. III din prezenta ordonanță de urgență.

(4) Terenurile agricole și terenurile aflate permanent sub luciu de apă nu fac parte din capitalul social al societăților comerciale prevăzute la art. 1 și 2.

NORME METODOLOGICE:

1.1. Protocolul încheiat între ministrul agriculturii și alimentației și președintele Consiliului de administrație al Fondului Proprietății de Stat are ca obiect atribuțiile principale ale instituțiilor implicate, precum și transferul acțiunilor pe care le deține Fondul Proprietății de Stat, în numele statului, la societățile comerciale prevăzute la art. 1 și 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 198/1999, la Ministerul Agriculturii și Alimentației.

1.2. Ministerul Agriculturii și Alimentației este împuternicit să exercite în numele statului toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar la societățile comerciale prevăzute la art. 1 și 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 198/1999.

1.3. În cazul în care valoarea terenurilor agricole și a terenurilor aflate permanent sub luciu de apă a fost inclusă în capitalul social al societăților comerciale prevăzute la art. 1 și 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 198/1999, Ministerul Agriculturii și Alimentației va mandata reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor respectivelor societăți comerciale să convoace adunarea generală extraordinară a acționarilor în vederea aprobării diminuării capitalului social cu valoarea acestor terenuri.

1.4. În cazul în care valoarea acestor terenuri a fost inclusă în capitalul social al societăților comerciale, acesta se va diminua cu valoarea de înregistrare în evidențele contabile existente la data constituirii societății comerciale sau a majorării capitalului social, după caz.

1.5. Ministerul Agriculturii și Alimentației numește noii reprezentanți în adunarea generală a acționarilor, cu consultarea Fondului Proprietății de Stat, și poate menține persoanele desemnate de către acesta ca reprezentanți ai săi în organul de conducere al societății comerciale.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ:

CAPITOLUL II Înființarea Agenției Domeniilor Statului și delimitarea
patrimoniului acesteia

Art. 4. -

(1) Se înființează Agenția Domeniilor Statului, instituție de interes public de specialitate, finanțată din surse bugetare și extrabugetare, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii și Alimentației, având ca scop:

a) exercitarea în numele statului a prerogativelor privind dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole și terenurilor aflate permanent sub luciu de apă, aparținând domeniului privat al statului;

b) concesionarea bunurilor, activităților și serviciilor, precum și a terenurilor aparținând domeniului public sau privat, aflat în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetări științifice, a unităților de învățământ agricol și silvic, a companiilor și societăților naționale din domeniul de activitate al Ministerului Agriculturii și Alimentației.

(2) Atribuțiile și structura organizatorică ale Agenției Domeniilor Statului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. -

(1) Agenția Domeniilor Statului este condusă de un consiliu de administrație, format din 9 membri numiți pe criterii de competență profesională prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației, iar dintre membrii acestuia unul este desemnat să îndeplinească funcția de președinte.

(2) Durata mandatului membrilor consiliului de administrație se fixează prin ordin de numire și nu poate fi mai mare de 4 ani.

(3) Membrii consiliului de administrație pot fi revocați pentru motive întemeiate de către autoritatea care i-a numit, în baza unei analize a eficienței activității pe perioada cât au activat în consiliu.

(4) Consiliul de administrație ia decizii valabile în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi.

(5) Consiliul de administrație se va întruni în ședințe cel puțin o dată pe lună.

(6) Consiliul de administrație se poate convoca în ședințe extraordinare de către președinte sau la cererea a cel puțin unei treimi din numărul membrilor săi ori prin ordinul autorității care i-a numit.

(7) Președintele consiliului de administrație aduce la îndeplinire hotărârile acestuia și în acest scop exercită următoarele atribuții:

a) încheie sau aprobă încheierea de contracte de către Agenția Domeniilor Statului;

b) aprobă operațiuni de plăți și încasări în numele Agenției Domeniilor Statului;

c) angajează și reprezintă Agenția Domeniilor Statului în relații cu persoane fizice sau juridice, precum și în fața instanțelor judecătorești;

d) prezintă anual spre aprobare Ministerului Agriculturii și Alimentației raportul de activitate a Agenției Domeniilor Statului și bugetul de venituri și cheltuieli, adoptate de către consiliul de administrație.

(8) Atribuțiile consiliului de administrație, modul de desfășurare a ședințelor acestuia, precum și remunerarea membrilor săi se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

(9) Activitatea curentă a Agenției Domeniilor Statului este condusă de un director general executiv, numit de către președintele consiliului de administrație, cu acordul consiliului de administrație.

(10) Directorul general executiv participă ca invitat la ședințele consiliului de administrație.

(11) Președintele consiliului de administrație poate să delege directorului general executiv dreptul de a angaja și de a reprezenta Agenția Domeniilor Statului în relațiile cu persoane fizice sau juridice, precum și în fața instanțelor judecătorești.

(12) Controlul intern al operațiunilor financiar-contabile ale Agenției Domeniilor Statului se realizează de către 3 cenzori numiți prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației, cu avizul Ministerului Finanțelor.

Art. 6. -

Veniturile Agenției Domeniilor Statului, inclusiv cele obținute din concesionare, vor fi depuse în conturi purtătoare de dobânzi și se constituie într-un fond special, denumit "Dezvoltarea agriculturii românești", la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației, din care se finanțează programe de dezvoltare, programe de dezvoltare a piețelor interne și externe, programe de cercetare, programe de dezvoltare a micilor fermieri și alte programe, inclusiv cele de restructurare, care au drept scop privatizarea eficientă a societăților comerciale din domeniul de activitate al Ministerului Agriculturii și Alimentației.

NORME METODOLOGICE:

2.1. Programele de dezvoltare, programele de dezvoltare a piețelor interne și externe, programele de cercetare, programele de dezvoltare a micilor fermieri și alte programe, inclusiv cele de restructurare, care au drept scop privatizarea eficientă a societăților comerciale din domeniul de activitate al Ministerul Agriculturii și Alimentației, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ:

Art. 7. -

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Agenția Domeniilor Statului va inventaria terenul agricol și terenul aflat permanent sub luciu de apă, aflate în exploatarea societăților comerciale prevăzute la art. 1 și 2, și terenurile deținute în administrare de institutele și stațiunile de cercetări științifice, de universități și unități de învățământ cu profil agricol și silvic, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Procedura de inventariere a terenurilor prevăzute la alin. (1), precum și componența comisiilor de inventariere se vor stabili prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

(3) Planurile cadastrale ale terenurilor agricole, cu delimitarea suprafețelor pe categorii de folosință, se vor întocmi de oficiile de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol și vor fi avizate pentru realitatea datelor de către toți membrii comisiei de inventariere și de Direcția generală patrimoniu, fond funciar, cadastru și îmbunătățiri funciare din cadrul Ministerului Agriculturii și Alimentației.

(4) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la alin. (1) și trecerea lor în patrimoniul Agenției Domeniilor Statului se fac pe bază de protocol încheiat între societățile comerciale, institutele și stațiunile de cercetări științifice, universitățile și unitățile de învățământ cu profil agricol și silvic, pe de o parte, și Agenția Domeniilor Statului, pe de altă parte, în termen de 15 zile de la data inventarierii lor.

(5) La data predării-preluării terenurilor agricole sau a terenurilor aflate permanent sub luciu de apă, care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență, Agenția Domeniilor Statului va întocmi balanța terenurilor pe fiecare unitate prevăzută la art. 1, 2 și în anexa nr. 1, iar terenurile care nu fac obiectul retrocedării în conformitate cu prevederile legilor în domeniu vor fi declarate terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului și vor putea fi concesionate în condițiile legii.

(6) Agenția Domeniilor Statului va inventaria terenurile agricole care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, împreună cu structurile specializate ale Ministerului Agriculturii și Alimentației, și va verifica legalitatea cererilor care au stat la baza dobândirii calității de acționar sau de locator, conform art. 37 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994, cu modificările ulterioare.

(7) În situația în care Agenția Domeniilor Statului constată că au fost săvârșite abuzuri comise prin acte administrative în aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, aceasta se poate prevala de prevederile art. 60-62 din această lege sau poate sesiza instanțele judecătorești în a căror rază teritorială este situat terenul agricol.

(8) În baza documentației întocmite de Agenția Domeniilor Statului și de oficiul de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol, avizată de direcția generală pentru agricultură și industrie alimentară județeană și a municipiului București și de Ministerul Agriculturii și Alimentației, prefectul emite titluri de proprietate.

(9) Agenția Domeniilor Statului poate atribui persoanelor îndreptățite suprafețe de teren din domeniul privat al statului, în baza unor legi speciale de retrocedare sau de împroprietărire, ulterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

NORME METODOLOGICE:

3.1. Agenția Domeniilor Statului va inventaria terenurile care fac obiectul retrocedării și împroprietăririi, în baza unor legi speciale, și va întocmi balanța terenurilor agricole și a terenurilor aflate permanent sub luciu de apă, care aparțin domeniului public sau privat al statului, pentru fiecare societate comercială.

3.2. În situația formulării unor sesizări și reclamații Agenția Domeniilor Statului, împreună cu direcțiile generale pentru agricultură și industrie alimentară județene, respectiv a municipiului București, și cu oficiile de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol județene, respectiv al municipiului București, vor verifica legalitatea cererilor care au stat la baza dobândirii calității de acționar sau de locator, iar în situația în care se constată că au fost săvârșite abuzuri prin acte administrative se pot prevala de prevederile art. 60-62 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, sau pot sesiza instanțele judecătorești în a căror rază teritorială este situat terenul agricol.

3.3. Agenția Domeniilor Statului și oficiile de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol județene, respectiv al municipiului București, vor întocmi documentația pentru terenurile care fac obiectul retrocedării la societățile comerciale prevăzute la art. 1 și 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 198/1999 și la institutele și stațiunile de cercetare, pe care o transmit spre avizare direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene, respectiv a municipiului București.

3.4. Ministerul Agriculturii și Alimentației, prin împuterniciții săi, directorii generali ai direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene, respectiv a municipiului București, verifică și avizează documentația și o transmite prefectului pentru emiterea titlurilor de proprietate.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ:

Art. 8. -

(1) Terenurile agricole aparținând domeniului privat și public al statului, aflate în exploatarea institutelor sau stațiunilor de cercetări științifice, a universităților și unităților de învățământ cu profil agricol și silvic, a companiilor sau societăților naționale, vor fi concesionate direct către acestea în schimbul unei redevențe.

(2) Până la privatizarea societăților comerciale cu capital majoritar de stat, a companiilor sau societăților naționale, precum și a institutelor sau stațiunilor de cercetări științifice, acestea vor avea un drept de preemțiune în concesionarea terenurilor deținute în exploatare, aparținând domeniului privat al statului, drept ce va putea fi exercitat în maximum 45 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României.

(3) Terenurile aflate în exploatarea unităților de învățământ agricol și silvic, necesare în vederea desfășurării activității, vor fi concesionate direct către acestea.

NORME METODOLOGICE:

4.1. Societățile comerciale cu capital majoritar de stat, companiile și societățile naționale de sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Alimentației, institutele și stațiunile de cercetări științifice pot exercita, în termen de maximum 45 de zile de la data publicării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/1999 în Monitorul Oficial al României, un drept de preemțiune în concesionarea terenurilor deținute în exploatare și aflate în domeniul privat al statului, formulând în acest sens o cerere către Agenția Domeniilor Statului.

Redevența va fi stabilită de Consiliul de administrație al Agenției Domeniilor Statului, în funcție de clasele de calitate.

4.2. Contractul de concesiune încetează de drept la data privatizării acestor unități.

4.3. Terenurile din domeniul public și privat al statului, aflate în exploatarea institutelor, stațiunilor de cercetări științifice, companiilor sau societăților naționale, vor fi concesionate direct către acestea în schimbul unei redevențe stabilite de Consiliul de administrație al Agenției Domeniilor Statului.

4.4. Terenurile agricole aparținând domeniului public și privat al statului, aflate în administrarea universităților și unităților de învățământ cu profil agricol și silvic, vor fi concesionate direct către acestea în schimbul unei redevențe stabilite de Consiliul de administrație al Agenției Domeniilor Statului.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ:

Art. 9. -

(1) La primirea din partea unui investitor interesat a unei scrisori de intenție pentru concesionarea terenului aflat în exploatarea societăților comerciale prevăzute la art. 1 și 2, aparținând domeniului privat al statului, intrat sau prevăzut a intra în patrimoniul Agenției Domeniilor Statului, aceasta este obligată să comunice Ministerului Agriculturii și Alimentației și Fondului Proprietății de Stat intenția concesionării, urmând a se declanșa concomitent procedura de evaluare a acțiunilor deținute de Ministerul Agriculturii și Alimentației la respectiva societate comercială și procedura de concesionare prin efectuarea studiului de oportunitate a concesionării.

(2) În cazul în care investitorul interesat în concesionarea terenului agricol sau a terenului aflat permanent sub luciu de apă solicită și cumpărarea de acțiuni, cele trei instituții, respectiv Agenția Domeniilor Statului, Ministerul Agriculturii și Alimentației și Fondul Proprietății de Stat, vor constitui o comisie mixtă care va negocia clauzele celor două contracte, în conformitate cu metodele și procedurile de privatizare prevăzute la cap. III.

CAPITOLUL III Vânzarea acțiunilor societăților comerciale ce dețin în exploatare
terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă
și concesionarea bunurilor, activităților sau serviciilor aparținând
domeniului privat al statului

Art. 10. -

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Agriculturii și Alimentației, Fondul Proprietății de Stat și Agenția Domeniilor Statului vor întocmi lista cuprinzând societățile comerciale ce fac obiectul privatizării, respectiv ale căror terenuri deținute sunt oferite spre concesionare, listă care va fi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

(2) Lista prevăzută la alin. (1) va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și va cuprinde:

a) datele de identificare a agentului economic (denumirea societății comerciale, sediul, codul fiscal, numărul de înmatriculare la registrul comerțului);

b) capitalul social și structura acționariatului;

c) procentul din capitalul social supus vânzării;

d) suprafața totală de teren agricol ce urmează a fi concesionată;

e) termenul limită de declanșare a procesului de privatizare.

NORME METODOLOGICE:

5.1. Veniturile încasate de Ministerul Agriculturii și Alimentației din vânzarea acțiunilor emise de societățile comerciale și din dividende, precum și din concesionarea bunurilor, activităților și serviciilor se varsă la bugetul de stat după deducerea următoarelor cheltuieli:

a) cheltuieli proprii de organizare și funcționare, efectuate în scopul privatizării;

b) cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanți, agenți de privatizare și cele pentru pregătirea și realizarea privatizării;

c) costuri implicate de închiderea operațională, de dizolvarea și de lichidarea societăților comerciale;

d) suma plătită efectiv cumpărătorilor în executarea garanțiilor acordate acestora de instituțiile publice implicate și/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea sau stingerea pretențiilor formulate de cumpărător, precum și despăgubirile ca urmare a stabilirii în sarcina societății comerciale a unor obligații de conformare cu normele privind protecția mediului sau a unor răspunderi rezultate ca urmare a poluării mediului din activități trecute, care au fost prevăzute în dosarul de prezentare ori în prospectul de ofertă publică.

Cheltuielile menționate la lit. a) și b) sunt limitate la 20% din veniturile obținute din vânzări. În situația în care sumele rămase la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației nu sunt îndestulătoare pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la alin. 1, majorarea plafonului acestora se face prin hotărâre a Guvernului.

Ministerul Agriculturii și Alimentației are obligația să deruleze fondurile rezultate din operațiuni de privatizare prin conturi deschise la trezoreria statului. Dobânda pe care o va plăti trezoreria statului Ministerului Agriculturii și Alimentației se va stabili prin convenție încheiată între părți, în condițiile legii.

5.2. Ministerul Agriculturii și Alimentației asigură publicarea listei cuprinzând societățile comerciale ce fac obiectul privatizării, respectiv ale căror terenuri deținute sunt oferite spre concesionare.

5.3. Procesul de privatizare a societăților comerciale se declanșează concomitent cu procedura de concesionare a terenurilor agricole și a celor aflate permanent sub luciu de apă din exploatarea acestor societăți, cu excepția societăților comerciale aflate în lichidare administrativă sau în faliment.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ:

Art. 11. -

(1) În baza protocolului ce va fi încheiat între Ministerul Agriculturii și Alimentației, Fondul Proprietății de Stat și Agenția Domeniilor Statului și în vederea asigurării unui proces de privatizare, respectiv de concesionare, eficient și transparent, pentru fiecare societate comercială scoasă la privatizare și nominalizată în listă, reprezentanții celor trei instituții sunt obligați să publice în mijloacele de informare în masă, inclusiv în sistemul electronic, anunțul publicitar privind vânzarea acțiunilor și concesionarea terenurilor din domeniul privat al statului, deținute de aceste societăți în exploatare.

(2) Anunțul publicitar va fi întocmit în baza dosarului de prezentare elaborat de Ministerul Agriculturii și Alimentației și de Fondul Proprietății de Stat și a studiului de oportunitate întocmit de Agenția Domeniilor Statului.

(3) Anunțul publicitar elaborat de cele trei instituții semnatare va cuprinde informații minime cu privire la:

a) denumirea și sediul societății comerciale;

b) numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului și codul fiscal;

c) obiectul de activitate;

d) capitalul social și numărul de acțiuni puse în vânzare;

e) structura acționariatului;

f) suprafața terenului ce urmează a fi concesionată;

g) locul și data limită de cumpărare a caietului de sarcini;

h) locul de unde se pot obține alte date;

i) locul și data limită de depunere a ofertelor;

j) alte date considerate importante de reprezentanții celor trei instituții, în baza procedurilor interne de lucru.

NORME METODOLOGICE:

6.1. Anunțul publicitar privind vânzarea acțiunilor, concomitent cu concesionarea terenurilor agricole și a celor aflate permanent sub luciu de apă, aflate în exploatarea societăților comerciale prevăzute la art. 1 și 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 198/1999, se dă publicității de către Agenția Domeniilor Statului.

6.2. Ministerul Agriculturii și Alimentației, cu avizul Fondului Proprietății de Stat, publică anunțul privind vânzarea de acțiuni, iar Agenția Domeniilor Statului, cu avizul Fondului Proprietății de Stat și al Ministerului Agriculturii și Alimentației, publică anunțul privind concesionarea terenurilor.

6.3. Dosarul de prezentare elaborat de Ministerul Agriculturii și Alimentației și de Fondul Proprietății de Stat va cuprinde:

a) informații generale: denumirea, forma juridică, sediul principal și, dacă este cazul, sediile secundare, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului, codul fiscal, codul poștal, numerele de telefon, fax, capitalul social, inclusiv numărul total de acțiuni puse în vânzare, valoarea nominală a acțiunilor și structura acționariatului, obiectul de activitate, numărul și structura numerică ale personalului salariat;

b) date privind situația patrimonială, cu referire la:

- terenuri: suprafața, amplasarea, destinația, valoarea contabilă, situația juridică;
- clădiri principale: amplasarea, suprafața - construită și desfășurată -, destinația, vechimea, valoarea netă contabilă, situația juridică;
- investiții în curs: descrierea sumară, valoarea totală, procentul de realizare, data finalizării;
- participări la alte societăți comerciale: denumirea și numărul de înmatriculare ale acestor alte societăți și procentul deținut din capitalul social;
- bunurile mobile care fac obiectul unei garanții reale mobiliare, bunurile asupra cărora poartă un privilegiu special;
- bunurile care fac obiectul contractelor de locație de gestiune, închiriere, asociație în participațiune sau leasing;
- drepturile de proprietate industrială deținute: brevete de invenție, mărci, desene și modele industriale;
- litigiile cu o valoare mai mare de 500.000.000 lei, prezentate distinct în funcție de calitatea procesuală;

c) date privind situația economico-financiară: bilanț simplificat conform bilanțului pe anul precedent și conform ultimei balanțe din anul în curs, contul de profit și pierderi la sfârșitul anului precedent și la nivelul unui semestru al anului în curs sau, după caz, prin utilizarea datelor efectiv cumulate până în luna în care se calculează, și activul net contabil la data la care se întocmește dosarul de prezentare, inclusiv obligațiile societății comerciale față de instituțiile publice implicate, rezultate din fonduri pentru restructurare și dividende;

d) certificat de sarcini fiscale;

e) oferta de vânzare.

6.4. Studiul de oportunitate va fi întocmit de Agenția Domeniilor Statului și va cuprinde cel puțin elementele prevăzute la art. 7 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ:

Art. 12. -

Persoanele fizice sau juridice interesate în cumpărarea de acțiuni emise de societățile comerciale care dețin în exploatare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă și/sau în concesionarea terenurilor aparținând domeniului privat al statului, inclusiv a bunurilor, activităților sau serviciilor accesorii ale acestor bunuri, vor proceda la depunerea unei scrisori de intenție către:

a) Ministerul Agriculturii și Alimentației, dacă sunt interesate numai în cumpărarea de acțiuni emise de aceste societăți comerciale;

b) Agenția Domeniilor Statului, dacă sunt interesate numai în concesionarea terenurilor agricole sau a terenurilor aflate permanent sub luciu de apă, inclusiv a bunurilor, activităților și serviciilor accesorii acestor bunuri, aparținând domeniului privat al statului și deținute în exploatare de societățile comerciale nominalizate în lista dată publicității conform art. 10;

c) ambele instituții, respectiv Ministerul Agriculturii și Alimentației și Agenția Domeniilor Statului, dacă sunt interesate în cumpărarea de acțiuni emise de societățile comerciale menționate în lista dată publicității conform art. 10, condiționată de încheierea concomitentă a contractelor de concesionare a terenurilor aparținând domeniului privat al statului și deținute în exploatare de aceste societăți.

Art. 13. -

(1) După înregistrarea la Ministerul Agriculturii și Alimentației sau la Agenția Domeniilor Statului a unei scrisori de intenție din partea unui investitor interesat, una dintre aceste instituții va declanșa procedura de privatizare, respectiv de concesionare, după anunțarea celeilalte instituții și a Fondului Proprietății de Stat.

(2) Acțiunile de privatizare și/sau de concesionare se vor desfășura în condiții de eficiență și transparență.

(3) Vânzarea de acțiuni emise de societățile comerciale care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență se va face de Ministerul Agriculturii și Alimentației și de Fondul Proprietății de Stat, în baza unui raport de evaluare, la prețul pieței stabilit de cerere și ofertă, fără a exista un preț minim de vânzare.

(4) Pentru societățile comerciale ce fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență, care au datorii reprezentând mai mult de jumătate din capitalul social și care au fost scoase la vânzare de două ori, fără a se înregistra vreo ofertă, din comisia de negociere vor face parte și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, astfel încât investitorii interesați să poată negocia atât valoarea acțiunilor, cât și valoarea totală a datoriilor și modul de stingere a acestora.

(5) Creditele cu garanția statului, nerambursabile băncilor comerciale de societățile comerciale prevăzute la art. 1 și 2, restante la data de 31 decembrie 1998, trec la datoria publică în condițiile legii.

NORME METODOLOGICE:

7.1. Vânzarea acțiunilor emise de societățile comerciale poate fi efectuată de Ministerul Agriculturii și Alimentației și de Fondul Proprietății de Stat și prin intermediul unui agent de privatizare.

7.2. Ministerul Agriculturii și Alimentației poate dispune întocmirea raportului de evaluare de către un evaluator autorizat, persoană fizică sau juridică, română sau străină, angajat prin contract care se încheie cu societatea comercială sau cu Ministerul Agriculturii și Alimentației.

7.3. Pentru societățile comerciale mici și mijlocii, care vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației, raportul poate fi întocmit de funcționari din cadrul Ministerului Agriculturii și Alimentației și al Fondului Proprietății de Stat.

7.4. Instrucțiunile privind modul de întocmire a raportului de evaluare simplificat se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

7.5. Pentru întocmirea raportului de evaluare administratorii societății comerciale sunt obligați să pună la dispoziție evaluatorului, în termenul stabilit de Ministerul Agriculturii și Alimentației, toate datele necesare acestuia.

7.6. Reprezentanții în comisii desemnați de Ministerul Finanțelor împreună cu reprezentanții Ministerului Agriculturii și Alimentației vor fi împuterniciți să negocieze valoarea acțiunilor, valoarea totală a datoriilor și modul de stingere a acestora.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ:

Art. 14. -

(1) Vânzarea acțiunilor către investitorii interesați prevăzuți la art. 3 alin. (1) se va face prin următoarele metode:

a) licitație cu strigare sau în plic;

b) negociere directă cu preselecție.

(2) În cazul vânzării de acțiuni prin licitație, salariații și membrii conducerii societății comerciale au dreptul să cumpere, într-o perioadă de 30 de zile anterioară datei ținerii licitației, până la 20% din acțiunile scoase la vânzare, cu o reducere de până la 30% față de prețul ofertei făcute de Ministerul Agriculturii și Alimentației și de Fondul Proprietății de Stat.

(3) În cazul vânzării de acțiuni prin negociere directă cu preselecție, asociația constituită conform prevederilor art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, și asociațiile agricole constituite în temeiul Legii nr. 36/1991 vor avea drept de cumpărare preferențială a acțiunilor, în situația în care oferă un preț cu cel mult 40% mai mic decât cel mai mare preț oferit.

(4) Criteriul de departajare a ofertanților în cadrul licitației este prețul/acțiune, iar în cadrul negocierii se vor stabili clauze privind păstrarea obiectului de activitate și protecția salariaților.

NORME METODOLOGICE:

8.1. Administratorii sau, după caz, directorii generali ai societăților comerciale au obligația de a afișa de îndată la sediul societății comerciale anunțul privind scoaterea la vânzare a acțiunilor acesteia.

În cazul vânzării de acțiuni prin licitație, salariații și membrii conducerii societății comerciale, constituiți în asociații în conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, au dreptul să cumpere, într-o perioadă de 30 de zile anterioară datei ținerii licitației, până la 20% din acțiunile scoase la vânzare, cu o reducere de până la 30% față de prețul ofertei făcute de Ministerul Agriculturii și Alimentației și de Fondul Proprietății de Stat.

8.2. Metoda vânzării acțiunilor către investitorii interesați se stabilește prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

Metodele vânzării de acțiuni pot fi următoarele:

A. Licitația cu strigare

Criteriul de departajare a ofertanților este prețul/acțiune.

În această situație prețul de pornire al licitației este prețul de referință rezultat din raportul de evaluare.

Acesta poate fi coborât sau urcat cu pași de licitare stabiliți înainte de începerea licitației cu strigare, fără a exista un preț minim de vânzare. Valoarea pasului de licitare este de 5% din prețul de referință.

Dacă se oferă prețul de referință al licitației, președintele comisiei va crește gradual cu câte un pas de licitare până când unul dintre ofertanți acceptă prețul astfel majorat și nimeni nu oferă un preț mai mare.

Dacă nu se oferă prețul de pornire al licitației, președintele comisiei de licitație va scădea prețul cu câte un pas de licitare, fără a exista un preț minim de vânzare.

În cazul în care mai mulți ofertanți oferă același preț/acțiune, se recurge la procedura creșterii prețului cu câte un pas de licitare până când unul dintre ofertanți acceptă prețul astfel ofertat și nimeni nu oferă un preț mai mare.

Dacă se prezintă un singur ofertant care oferă prețul de referință al licitației, acesta este declarat adjudecatar.

B. Licitația cu oferta în plic

Oferta de cumpărare se depune în plic sigilat și semnat. Pe plic se inscripționează: a) numele sau denumirea ofertantului, domiciliul, respectiv sediul acestuia, numerele de telefon și de fax; b) organizatorul licitației și denumirea societății comerciale ale cărei acțiuni fac obiectul vânzării. Conținutul ofertei de cumpărare va fi cunoscut numai de către membrii comisiei de licitație, care au obligația să respecte caracterul confidențial al datelor și informațiilor pe care le cuprinde aceasta.

Ofertele trebuie să fie irevocabile și să conțină:

a) numele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice și domiciliul, respectiv sediul acesteia;

b) prețul și modalitatea de plată oferite;

c) alte elemente pe baza cărora se stabilește oferta câștigătoare.

Președintele comisiei de licitație va deschide numai plicurile care conțin ofertele ofertanților prezenți și va anunța:

a) numele sau denumirea ofertanților;

b) documentele conținute în plic;

c) notificările depuse în scris de către ofertant, care modifică termenii unor oferte depuse anterior în cadrul aceleiași proceduri de licitare.

Fiecare ofertă, în ordinea deschiderii, este semnată de toți membrii comisiei de licitație și de ceilalți ofertanți.

Evaluarea ofertelor de cumpărare se face de către membrii comisiei de licitație pe baza grilei de punctaj al ofertelor.

Decizia de adjudecare se ia în favoarea ofertei care totalizează punctajul maxim. În cazul în care mai mulți ofertanți au întrunit același punctaj, se declară adjudecatar ofertantul care a oferit prețul cel mai mare. În situația în care se menține egalitatea, pentru departajarea acestora comisia de licitație va organiza de îndată licitație cu strigare, la care se va solicita doar prețul, pachetul de acțiuni adjudecându-se ofertantului care a oferit prețul cel mai mare.

C. Negocierea directă cu preselecție

Principalele criterii de preselecție în vederea alegerii investitorilor care participă la negocierea directă privind vânzarea de acțiuni sunt următoarele:

- să aibă capacitatea de a face investiții din fonduri proprii;

- să facă dovada pregătirii tehnice și organizatorice, îndeosebi în ceea ce privește asigurarea necesarului de utilaje și de mașini agricole;

- în cazul în care este agent economic, să facă dovada că nu are datorii la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale de stat;

- prețul oferit pe acțiune (prima ofertă).

Ponderea criteriilor de preselecție, precum și alte criterii specifice vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

Departajarea ofertantului/ofertanților care au fost selectați să participe la negocierea directă se face pe baza grilei de punctare ale cărei criterii principale sunt criteriul preț/acțiune, modalitatea de plată și programul de investiții, cu respectarea clauzei privind păstrarea obiectului de activitate și protecția salariaților.

Protecția salariaților înseamnă menținerea personalului salariat existent pe o perioadă de cel puțin 3 luni, menținerea a cel puțin 70% pe o perioadă de 6 luni și din personalul salariat existent cel puțin 50% pe o perioadă de un an.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ:

Art. 15. -

Asociațiile constituite în conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, și asociațiile agricole constituite în temeiul Legii nr. 36/1991 pot cumpăra acțiuni emise de societățile comerciale prevăzute la art. 1 și 2 din prezenta ordonanță de urgență, beneficiind de următoarele facilități: plata în rate eșalonate pe o perioadă de maximum 5 ani de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, cu avans de minimum 20% din prețul de adjudecare și cu dobândă de 10% pe an.

Art. 16. -

(1) Dividendele aferente acțiunilor dobândite de fiecare asociație din cele prevăzute la art. 15 sunt neimpozabile pe durata executării contractului.

(2) Veniturile obținute potrivit alin. (1) se transferă asociației și se utilizează exclusiv pentru plata ratelor, a dobânzilor și pentru rambursarea creditelor contractate de asociație în vederea cumpărării de acțiuni.

Art. 17. -

(1) Acțiunile dobândite în conformitate cu prevederile art. 15 se înscriu în registrul acționarilor societății comerciale, iar asociațiile vor figura în registrul acționarilor societății comerciale și se vor înscrie la registrul comerțului la poziția "acționar", până la plata integrală a prețului, având drept de vot în adunarea generală a acționarilor.

(2) Pentru acțiunile vândute cu plata în rate acțiunile neachitate se constituie gaj și se eliberează de sarcini pe măsura achitării lor.

NORME METODOLOGICE:

9.1. Contractul de gaj se încheie concomitent cu contractul de vânzare cu plata în rate.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ:

Art. 18. -

(1) Inițiativa concesionării o poate avea concedentul sau orice investitor interesat, conform prevederilor Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

(2) Persoanele fizice sau juridice române ori străine, inclusiv asociațiile constituite în conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele constituite în temeiul Legii nr. 36/1991, care doresc să concesioneze terenurile ce fac obiectul acestei secțiuni, vor adresa o scrisoare de intenție concedentului, respectiv Agenției Domeniilor Statului.

(3) După anunțarea celeilalte instituții, respectiv Ministerul Agriculturii și Alimentației, în conformitate cu prevederile art. 12, Agenția Domeniilor Statului va întocmi în termen de 30 de zile studiul de oportunitate conținând o evaluare tehnico-economică și caietul de sarcini al concesiunii, pe care îl va supune spre adoptare Consiliului de administrație al Agenției Domeniilor Statului.

(4) Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Domeniilor Statului de aprobare a concesionării va cuprinde și procedura de concesionare care poate fi:

a) licitație cu plic închis, dacă investitorul interesat nu a condiționat concesionarea terenului agricol sau a terenului aflat permanent sub luciu de apă de cumpărarea de acțiuni ale societății comerciale în exploatarea căreia se află aceste terenuri;

b) negociere directă cu preselecție, dacă investitorul interesat condiționează concesionarea terenurilor de cumpărarea de acțiuni ale societății comerciale ce deține în administrare aceste terenuri.

NORME METODOLOGICE:

10.1. Agenția Domeniilor Statului întocmește lista cuprinzând societățile comerciale aflate în lichidare administrativă sau în faliment, ale căror terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă pot face obiectul procedurii de concesionare fără declanșarea procedurii de privatizare.

Lista va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și va cuprinde:

- datele de identificare a agentului economic;

- suprafața totală de teren agricol ce urmează a fi concesionată.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ:

A. Procedura concesionării prin licitație cu plic închis

Art. 19. -

(1) Procedura concesionării prin licitație cu plic închis se va face într-o singură etapă și va avea drept scop concesionarea bunurilor, activităților sau serviciilor aparținând domeniului privat al statului și se aplică atunci când investitorul nu condiționează concesionarea terenurilor de cumpărarea acțiunilor societăților comerciale ce dețin în administrare aceste bunuri.

(2) Selectarea ofertelor se va face în baza grilei de punctare aprobate în caietul de sarcini, care va avea ca principale elemente:

a) redevența oferită;

b) capacitatea tehnică de a exploata bunul ce face obiectul concesiunii;

c) valoarea investițiilor propuse, precum și posibilități financiare de realizat.

NORME METODOLOGICE:

11.1. Procedura concesionării prin licitație cu plic închis se aplică în următoarele situații:

a) în situația în care, după două oferte succesive de privatizare prin vânzare de acțiuni concomitent cu concesionarea terenurilor agricole și/sau a terenurilor aflate permanent sub luciu de apă, din exploatarea acestora nu s-a înregistrat sau nu a fost acceptată nici o ofertă;

b) în cazul societăților comerciale agricole aflate în lichidare administrativă sau în faliment.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ:

Art. 20. -

(1) Concedentul va încheia contractul de concesionare cu ofertantul cel mai bine plasat în baza grilei de punctare. Condițiile care au condus la declararea câștigătorului concesiunii vor fi în mod obligatoriu clauze în contract.

(2) Contractul de concesiune va cuprinde clauza referitoare la împărțirea responsabilităților de mediu între concedent și concesionar.

(3) La expirarea termenului de concesiune concesionarul este obligat să restituie liber de orice sarcini bunul concesionat, inclusiv investițiile realizate.

(4) Pentru investițiile nerecuperate concedentul și concesionarul vor conveni modul de recuperare a acestora.

B. Procedura concesionării prin negociere directă

Art. 21. -

Procedura concesionării prin negociere directă se aplică în cazul în care investitorul interesat condiționează cumpărarea acțiunilor societăților comerciale care fac obiectul acestei ordonanțe de urgență de concesionarea terenurilor deținute în exploatare de aceste societăți comerciale.

Art. 22. -

(1) În cazul în care un investitor este interesat în cumpărarea acțiunilor unei societăți comerciale care face obiectul prezentei ordonanțe de urgență, solicitând în scrisoarea de intenție și concesionarea terenului aparținând domeniului privat al statului, deținut în exploatare de aceste societăți, Ministerul Agriculturii și Alimentației, Fondul Proprietății de Stat și Agenția Domeniilor Statului au următoarele obligații:

Ministerul Agriculturii și Alimentației și Fondul Proprietății de Stat întocmesc, în conformitate cu procedurile interne aprobate de Consiliul de administrație al Fondului Proprietății de Stat, respectiv cu ordinul ministrului agriculturii și alimentației și conform legislației în vigoare, prin intermediul comisiei mixte definite la alin. (2), următoarele:

a) nota privind propunerile de vânzare a acțiunilor gestionate de Ministerul Agriculturii și Alimentației și nota de preț privind evaluarea acțiunilor;

b) dosarul de prezentare privind oferta de vânzare a acțiunilor gestionate de Ministerul Agriculturii și Alimentației;

c) anunțul de vânzare/oferta de vânzare;

d) caietul de sarcini.

Agenția Domeniilor Statului întocmește studiul de oportunitate și îl supune spre aprobare consiliului de administrație. Consiliul de administrație hotărăște și asupra conținutului caietului de sarcini și totodată specifică:

a) durata concesiunii;

b) modul de calcul al redevenței și modalitatea de plată;

c) investițiile făcute de concesionar;

d) condițiile de exploatare a concesiunii;

e) obligațiile de mediu;

f) regimul bunurilor la încetarea concesiunii.

(2) Comisia mixtă de negociere, constituită din 5-7 membri desemnați de Ministerul Agriculturii și Alimentației, Fondul Proprietății de Stat și de Agenția Domeniilor Statului, va fi mandatată să selecteze cea mai bună ofertă și să negocieze condițiile celor două contracte în baza dosarului de prezentare și a caietului de sarcini, aprobate de cele trei instituții.

(3) În comisia mixtă fiecare membru dispune de un vot.

(4) Departajarea ofertelor se va face în baza unei grile de punctare comune care va cuprinde:

a) prețul pe acțiune și modalitatea de plată;

b) condițiile caietului de sarcini al concesiunii.

(5) Din acțiunile gestionate de Ministerul Agriculturii și Alimentației la societățile comerciale care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență se poate rezerva o cotă de până la 10% pentru asigurarea unei surse de constituire a fondului de reparații pentru terenurile preluate de stat în mod abuziv și care nu pot fi restituite în natură, procedură care va fi stabilită de o lege specială.

NORME METODOLOGICE:

12.1. Ministerul Agriculturii și Alimentației, Agenția Domeniilor Statului și Fondul Proprietății de Stat au aceleași obligații prevăzute la art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 198/1999, în situația în care inițiativa vânzării acțiunilor și concesionării terenurilor aparține Ministerului Agriculturii și Alimentației.

12.2. Caietul de sarcini va cuprinde și elementele obligatorii prevăzute la art. 9 alin. (1) din Normele metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/1999.

12.3. Studiul de oportunitate și caietul de sarcini privind concesionarea terenurilor agricole și a celor aflate permanent sub luciu de apă se întocmesc de Agenția Domeniilor Statului și se aprobă de consiliul de administrație al acesteia, pe baza mandatului dat de Fondul Proprietății de Stat și de Ministerul Agriculturii și Alimentației.

12.4. În comisia mixtă hotărârile se iau cu majoritatea voturilor membrilor acesteia.

12.5. Grila de punctare poate cuprinde și alte elemente pe lângă cele obligatorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 198/1999.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ:

CAPITOLUL IV Vânzarea de active aparținând societăților comerciale
ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri
aflate permanent sub luciu de apă

Art. 23. -

(1) Dacă în urma ofertării unei societăți comerciale de două ori și a oferirii de facilități conform art. 15 nu au fost înregistrate cereri de cumpărare de acțiuni, se poate proceda la divizarea acestei societăți comerciale pe ferme și centre de profil, în baza unui studiu de fezabilitate și cu aprobarea membrilor adunării generale a acționarilor, potrivit mandatului special acordat de Ministerul Agriculturii și Alimentației, sau la restructurarea societății prin vânzarea de active, în conformitate cu prevederile prezentului capitol.

(2) Ferma de producție agricolă, definită ca fiind unitatea de producție ce însumează infrastructura investițională și terenurile aferente necesare desfășurării procesului de producție agricolă, constituie cea mai mică subdiviziune a unei societăți agricole supuse privatizării. Ferma de producție agricolă poate fi divizată numai în cazurile de dizolvare sau lichidare, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare.

NORME METODOLOGICE:

13.1. Centrele de profil sunt formate din unități de producție specializate în unul dintre următoarele profiluri: agricol, pomicol, viticol, animal, prelucrarea industrială și agroalimentară.

13.2. În cazul divizării societății comerciale în ferme de producție agricolă și centre de profil, vânzarea acțiunilor și concesionarea terenurilor se fac cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ:

Art. 24. -

(1) Vânzarea activelor societăților comerciale se va face în baza unui studiu de oportunitate aprobat de adunarea generală a acționarilor și de administratorul societății comerciale și avizat de Ministerul Agriculturii și Alimentației și de Fondul Proprietății de Stat.

(2) Vânzarea activelor prevăzute la alin. (1) se efectuează pe bază de licitație cu strigare sau cu plic închis cu adjudecare, la cel mai bun preț oferit.

(3) Procedura prevăzută la alin. (1) și (2) se aplică și în cazul perfectării unui contract de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, dacă în contractul de leasing nu s-a prevăzut altfel.

(4) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor ai Ministerului Agriculturii și Alimentației au obligația să întocmească lista cuprinzând activele neutilizate, în vederea avizării acesteia de către instituțiile abilitate și publicării ei în presă.

NORME METODOLOGICE:

14. În situația în care adunarea generală a acționarilor aprobă, potrivit mandatului special acordat de Ministerul Agriculturii și Alimentației, restructurarea societății comerciale prin vânzarea de active, aceasta va aproba și studiul de oportunitate și va întocmi lista cuprinzând activele neutilizate oferite spre vânzare.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ:

Art. 25. -

(1) La cumpărarea de active aparținând societăților comerciale ce fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență nu au dreptul să participe membrii adunării generale a acționarilor sau administratorii societăților vânzătoare.

(2) Sumele obținute din vânzarea activelor societăților comerciale care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență vor fi utilizate de acestea pentru:

a) rambursarea datoriilor;

b) efectuarea de investiții;

c) finalizarea activității din principalul obiect de activitate.

(3) Sumele prevăzute la alin. (2) nu pot fi utilizate pentru plata drepturilor salariale.

Art. 26. -

(1) Societățile comerciale care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență și au în derulare contracte de locație de gestiune sau de închiriere pentru activele societății, altele decât terenurile agricole sau terenurile aflate permanent sub luciu de apă, pot vinde prin negociere directă sau pot încheia contracte de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, cu locatarii sau cu chiriașii, dacă aceștia au efectuat investiții în activele utilizate și nu au obligații restante față de societatea comercială.

(2) Contractul de vânzare sau de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare se încheie în baza raportului de evaluare acceptat de părți și cu scăderea valorii investițiilor efectuate de către chiriaș, respectiv de locatar.

(3) Încheierea contractelor de vânzare sau de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare este supusă avizului Ministerului Agriculturii și Alimentației.

NORME METODOLOGICE:

15. Negocierea directă sau încheierea contractelor de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, cu locatarii sau cu chiriașii, poate fi aprobată, în condițiile legii, dacă în urma ofertării unei societăți comerciale de două ori și a oferirii de facilități fiscale, conform art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 198/1999, nu a fost înregistrată și/sau acceptată nici o ofertă.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ:

Art. 27. -

(1) Societățile comerciale care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență pot vinde, cu acordul Ministerului Agriculturii și Alimentației, în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor și de administrator, active cu plata în rate salariaților asociațiilor agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991, în următoarele condiții:

a) avans minim de 20% din prețul aprobat de adunarea generală a acționarilor și de administrator, cu avizul Ministerului Agriculturii și Alimentației, dar nu mai mic decât valoarea contabilă a acestuia;

b) rate eșalonate pe un termen de 3-5 ani;

c) dobânda anuală de 30%.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și la expirarea unui contract de leasing imobiliar, dacă va fi prevăzută în contract o clauză de cumpărare în favoarea utilizatorului.

NORME METODOLOGICE:

16. Ministerul Agriculturii și Alimentației poate aproba vânzarea de active cu plata în rate salariaților asociațiilor agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991, dacă în urma ofertării unei societăți comerciale de două ori și a oferirii de facilități fiscale, conform art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 198/1999, nu s-a înregistrat și/sau nu s-a acceptat nici o ofertă.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ:

Art. 28. -

Contractele de vânzare-cumpărare de active vor avea clauze ferme pentru respectarea legislației în vigoare privind protecția mediului.

CAPITOLUL V Sancțiuni

Art. 29. -

(1) Constituie contravenții la prezenta ordonanță de urgență, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei următoarele fapte:

a) nepublicarea listei cuprinzând societățile comerciale care se privatizează;

b) nerespectarea metodei de privatizare stabilite în oferta de vânzare sau în studiul de oportunitate;

c) neincluderea anumitor bunuri din patrimoniul societății comerciale în oferta de vânzare și în raportul de evaluare ori includerea unor bunuri fictive în oferta de vânzare, cu scop vădit de a induce în eroare investitorul;

d) neincluderea în caietul de sarcini a situațiilor reale privind bunul supus concesiunii, în scopul tulburării dreptului de exploatare a concedentului;

e) neîntocmirea raportului de evaluare sau a studiului de oportunitate pentru formarea prețului de ofertă sau pentru stabilirea redevenței, ce stau la baza negocierii;

f) atribuirea dreptului de cumpărare/concesionare unei persoane în dauna alteia care a formulat o ofertă mai avantajoasă;

g) divulgarea de informații confidențiale unor terți, în vederea influențării prețului de ofertă sau a redevenței.

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) se aplică individual personalului Ministerului Agriculturii și Alimentației, Fondului Proprietății de Stat și al Agenției Domeniilor Statului.

(3) Constatarea contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență și aplicarea sancțiunilor se fac de Ministerul Finanțelor, prin agenții săi împuterniciți conform legii.

(4) Contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția art. 25 și 26.

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 30. -

În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Agriculturii și Alimentației va întocmi normele metodologice de aplicare, care vor fi supuse spre aprobare Guvernului.

Art. 31. -

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică societăților comerciale agricole la care a început procedura de privatizare.

Art. 32. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 33. -

Pe data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă orice prevederi contrare cu privire la privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, inclusiv prevederile cu privire la concesionarea terenurilor aflate în exploatarea acestor societăți.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...