Art 22^1 " | Ordonanță de urgență 31/2018

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1 , cu următorul cuprins: - " -
Art. 221. -

(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentei legi se realizează cu respectarea dispozițiilor legislației privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Modificări (1)

(2) În scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de prezenta lege, Agenția Națională are acces la informațiile relevante din Registrul național de evidență a persoanelor administrat de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., cu limitarea strictă la categoriile de date necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității proprii.

(3) Accesul prevăzut la alin. (2) se realizează prin mijloace informatice dezvoltate și controlate de D.E.P.A.B.D., în limitele condițiilor tehnice existente. Pe măsura dezvoltării sistemelor informatice administrate de către D.E.P.A.B.D. accesul se poate realiza prin mecanisme automatizate de natură să asigure finalitatea scopurilor prevăzute de prezenta lege.

(4) Condițiile privind accesul la Registrul național de evidență a persoanelor se stabilesc prin protocol încheiat între Agenția Națională și D.E.P.A.B.D., care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

a) obligațiile părților pentru asigurarea unei prelucrări legale și echitabile;

b) categoriile de date care fac obiectul prelucrării, inclusiv modalitatea prin care se asigură respectarea principiului reducerii la minimum a datelor;

c) operațiunile și procedurile de prelucrare a datelor cu caracter personal;

d) condițiile în care datele cu caracter personal furnizate din Registrul național de evidență a persoanelor pot fi comunicate altor persoane fizice sau juridice;

e) descrierea măsurilor necesare pentru asigurarea securității prelucrărilor;

f) măsurile necesar a fi instituite pentru asigurarea confidențialității prelucrărilor;

g) măsurile instituite pentru asigurarea exercitării drepturilor de către persoanele vizate.

(5) Datele cu caracter personal furnizate din Registrul național de evidență a persoanelor în scopul prevăzut la alin. (2) nu pot fi prelucrate ulterior în alt scop, cu excepția prelucrărilor efectuate în temeiul unei dispoziții legale exprese."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 31/2018:
Art I
Art 14 "
Art 22^1 "
Art 41 "
Art II
Art III
;
se încarcă...