Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 485/2008 privind controalele efectuate de către statele membre cu privire la operațiunile care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul european de garantare agricolă (versiune codificată)
Număr celex: 32008R0485

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 03 iunie 2008 până la 31 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 485/2008 AL CONSILIULUI
din 26 mai 2008
privind controalele efectuate de către statele membre cu privire la
operațiunile care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul
european de garantare agricolă (versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 4045/89 al Consiliului din 21 decembrie 1989 privind controalele efectuate de către statele membre cu privire la operațiunile care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul european de orientare și garantare agricolă, secțiunea "Garantare", și de abrogare a Directivei 77/435/CEE(2) a fost modificat de mai multe ori și în mod substanțial(3). Din motive de claritate și de raționalizare, regulamentul menționat ar trebui să fie codificat.

(2) În conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune(4), statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura protecția eficientă a intereselor financiare ale Comunității, mai ales în scopul de a verifica veridicitatea și corectitudinea operațiunilor finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), pentru a preveni și urmări neregulile și pentru a recupera sumele pierdute ca urmare a neregulilor sau a neglijenței.

(3) Controlul documentelor comerciale ale întreprinderilor beneficiare sau debitoare poate constitui un mijloc foarte eficient de control al operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare al FEGA. Acest control completează celelalte verificări efectuate de statele membre. În plus, prezentul regulament nu aduce atingere dispozițiilor de drept național în materie de control care sunt mai cuprinzătoare decât cele prevăzute în prezentul regulament.

(4) Documentele pe baza cărora se efectuează controlul în cauză ar trebui să fie determinate astfel încât să permită un control complet.

(5) Alegerea întreprinderilor care urmează să fie controlate ar trebui să țină cont în special de caracterul operațiunilor care au loc sub responsabilitatea lor, precum și de repartizarea întreprinderilor beneficiare sau datoare în funcție de importanța lor financiară în cadrul sistemului de finanțare al FEGA.

(6) În plus, se impune să se prevadă un număr minim de controale ale documentelor comerciale; întrucât numărul respectiv ar trebui să fie determinat printr-o metodă care să evite diferențe importante între statele membre datorită structurii speciale a cheltuielilor acestora în cadrul FEGA. Această metodă poate fi adoptată luând drept referință numărul de întreprinderi care au o anumită importanță financiară în sistemul de finanțare al FEGA.

(7) Ar trebui să se precizeze atribuțiile agenților însărcinați cu controalele, precum și obligația întreprinderilor de a pune documentele comerciale la dispoziția acestora pe o perioadă determinată și de a le furniza informațiile pe care aceștia le solicită. Ar trebui, de asemenea, să se prevadă posibilitatea de a confisca documentele comerciale în anumite cazuri.

(8) Ținând cont de structura internațională a comerțului agricol și în perspectiva funcționării unei piețe interne, se impune să se organizeze cooperarea dintre statele membre. Se impune, de asemenea, elaborarea, la nivel comunitar, a unui sistem centralizat de informare cu privire la întreprinderile beneficiare sau debitoare stabilite în țări terțe.

(9) Deoarece revine statelor membre responsabilitatea primară de a adopta programele de control, se impune ca aceste programe să fie comunicate Comisiei pentru ca aceasta să poată să-și asume rolul de supraveghere și de coordonare și pentru ca aceste programe să fie adoptate pe baza criteriilor corespunzătoare. Controalele pot fi concentrate pe sectoare sau întreprinderi cu risc de fraudă ridicat.

(10) Este esențial ca fiecare stat membru să dispună de un serviciu specializat însărcinat cu supravegherea aplicării prezentului regulament și cu coordonarea controalelor efectuate conform prezentului regulament. Agenții acestui serviciu pot să efectueze controalele întreprinderilor conform prezentului regulament.

(11) Serviciile care efectuează controalele conform prezentului regulament ar trebui să fie organizate într-un mod independent față de serviciile care efectuează controalele înaintea efectuării plății.

(12) Informațiile culese în cadrul controalelor documentelor comerciale ar trebui să fie protejate de secretul profesional.

(13) Ar trebuie să se stabilească un schimb de informații la nivel comunitar, pentru ca rezultatele aplicării prezentului regulament să poată fi exploatate în mod mult mai eficient,

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...