Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind armonizarea legislației statelor membre cu privire la echipamentul individual de protecție (89/686/CEE)
Număr celex: 31989L0686

Modificări (1), Referințe (6)

În vigoare de la 30 decembrie 1989 până la 20 aprilie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 21 decembrie 1989
privind armonizarea legislației statelor membre cu privire
la echipamentul individual de protecție
(89/686/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 100a,

având în vedere propunerea Comisiei1,

în cooperare cu Parlamentul European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât este necesară adoptarea unor măsuri cu scopul de a institui treptat piața internă nu mai târziu de 31 decembrie 1992; piața internă trebuie să cuprindă o zonă fără frontiere interne, în care să fie asigurată libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalului;

întrucât, în ultimii ani, diferite state membre au adoptat dispoziții privind numeroase articole de echipament individual de protecție, în special în vederea protecției sănătății publice, îmbunătățirii securității la locul de muncă și asigurării protecției utilizatorului;

întrucât aceste dispoziții naționale sunt adesea foarte detaliate în ceea ce privește cerințele referitoare la proiectarea, fabricarea, nivelul de calitate, testarea și certificarea echipamentelor individuale de protecție, în vederea protejării indivizilor împotriva rănirilor și a îmbolnăvirilor;

întrucât, în special, dispozițiile naționale privind securitatea la locul de muncă prevăd obligativitatea utilizării echipamentului individual de protecție; întrucât multe cerințe obligă angajatorii să pună la dispoziția personalului echipamente individuale de protecție adecvate în cazul absenței sau insuficienței măsurilor prioritare de protecție colectivă;

întrucât dispozițiile naționale privind echipamentul individual de protecție diferă semnificativ de la un stat membru la altul; întrucât aceste dispoziții pot așadar să constituie un obstacol în calea comerțului, cu consecințe directe asupra creării și funcționării pieței comune;

___________

1 JO C 141, 30.05.1988, p. 14.

2 JO C 12, 16.01,1989, p. 109.

JO C 304, 04.12.1989, p. 29.

3 JO C 337, 31.12.1988, p. 37.

întrucât este necesară armonizarea acestor dispoziții naționale diferite pentru a asigura libera circulație a acestor produse, fără a reduce în orice mod nivelurile valabile de protecție deja impuse în statele membre și pentru a prevedea, dacă este necesar, o creștere a acestor niveluri;

întrucât dispozițiile care reglementează proiectarea și fabricarea echipamentelor individuale de protecție, prevăzute în prezenta directivă, și care sunt esențiale, în special, în încercarea de a asigura un mediu de lucru mai sigur nu aduc atingere dispozițiilor privind utilizarea unui astfel de echipament și organizarea sănătății și securității lucrătorilor la locul de muncă;

întrucât prezenta directivă definește numai cerințele fundamentale care trebuie îndeplinite de echipamentul individual de protecție; întrucât, pentru a facilita dovada conformității cu aceste cerințe fundamentale, este esențială existența unor standarde europene armonizate, în special în ceea ce privește proiectarea și fabricarea, specificațiile și metodele de încercare aplicabile echipamentului individual de protecție, având în vedere că respectarea acestora conferă asupra produselor prezumția de conformitate cu cerințele esențiale menționate anterior; întrucât aceste standarde europene armonizate sunt elaborate de organisme private și trebuie să își mențină statutul de texte cu caracter facultativ; întrucât, în acest scop, Comitetul European de Standardizare (CEN) și Comitetul European de Standardizare Electrotehnică (Cenelec) reprezintă organismele competente care au fost autorizate să adopte standarde armonizate în conformitate cu liniile directoare generale care reglementează cooperarea dintre Comisie și cele două instituții, ratificate pe 13 noiembrie 1984; întrucât, în sensul prezentei directive, un standard armonizat este un text care conține specificații tehnice (un standard european sau un document de armonizare), care a fost adoptat de unul sau de către ambele organisme menționate anterior la cererea Comisiei, în conformitate cu Directiva Consiliului 83/189/CEE din 28 martie 1983 de stabilire a unei proceduri de furnizare a informațiilor în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice1, modificată de Directiva 88/182/CEE2, și în temeiul liniilor directoare generale menționate anterior;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...