Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1535/2007 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis în sectorul producției de produse agricole
Număr celex: 32007R1535

Modificări (...), Referințe (3)

În vigoare de la 21 decembrie 2007

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului din 7 mai 1998 de aplicare a articolelor 92 și 93 din Tratatul de instituire a Comunității Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale, în special articolul 2 alineatul (1),

după publicarea proiectului prezentului regulament,

după consultarea Comitetului consultativ privind ajutoarele de stat,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 994/98 abilitează Comisia să stabilească, prin intermediul unui regulament, un plafon sub care se consideră că ajutoarele nu îndeplinesc toate criteriile prevăzute la articolul 87 alineatul (1) din tratat și, prin urmare, nu intră în sfera de aplicare a procedurii de notificare prevăzute la articolul 88 alineatul (3) din tratat.

(2) Comisia a aplicat articolele 87 și 88 din tratat și, în special, a clarificat în numeroase decizii noțiunea de ajutor în sensul articolului 87 alineatul (1) din tratat. De asemenea, Comisia și-a făcut cunoscută politica cu privire la plafonul de minimis sub care se poate considera că articolul 87 alineatul (1) din tratat nu se aplică, inițial în comunicarea privind ajutoarele de minimis și, ulterior, în Regulamentul (CE) nr. 69/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 de aplicare a articolelor 87 și 88 din Tratatul CE la ajutoarele de minimis, înlocuit de la 1 ianuarie 2007 cu Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de minimis. Având în vedere normele specifice aplicabile în sectorul agricol și riscurile ca, în sectorul respectiv, inclusiv nivelurile scăzute ale ajutorului să poată îndeplini criteriile prevăzute la articolul 87 alineatul (1) din tratat, Regulamentul (CE) nr. 69/2001 a exclus sectorul agricol din sfera sa de aplicare. De asemenea, Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 a exclus sectorul producției agricole din sfera sa de aplicare.

(3) Cu toate acestea, ținând seama de faptul că experiența acumulată de-a lungul anilor a demonstrat că se poate ca și sumele foarte mici ale ajutorului, acordate în sectorul agricol, să nu îndeplinească criteriile prevăzute la articolul 87 alineatul (1) din tratat, în cazul în care se îndeplinesc anumite condiții, Comisia a stabilit norme care să permită acordarea ajutoarelor de minimis în sectorul respectiv prin Regulamentul (CE) nr. 1860/2004 al Comisiei din 6 octombrie 2004 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE în cazul ajutorului de minimis în sectorul agricol. Acest regulament, în temeiul căruia se consideră că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate unei anumite întreprinderi nu îndeplinește criteriile prevăzute la articolul 87 alineatul (1) din tratat, în cazul în care nu depășește suma de 3 000 EUR pentru fiecare beneficiar pe o perioadă de trei ani și nici o sumă cumulată stabilită pentru fiecare stat membru, reprezentând 0,3% din producția anuală din sectorul agricol, reglementează atât producția primară, cât și activitățile de prelucrare și de comercializare a produselor agricole.

(4) Ținând seama de asemănările dintre activitățile de prelucrare și de comercializare a produselor agricole, pe de o parte, și activitățile industriale, pe de altă parte, activitățile de prelucrare și de comercializare a produselor agricole au fost incluse în sfera de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1998/2006, care reglementează ajutoarele de minimis pentru activitățile industriale. Prin urmare, aceste activități au fost excluse din sfera de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1860/2004. Din motive de claritate, Regulamentul (CE) nr. 1860/2004 ar trebui abrogat și înlocuit cu un nou regulament, aplicabil numai în sectorul producției agricole.

(5) Având în vedere experiența Comisiei, suma maximă a ajutorului, și anume 3000 EUR pentru fiecare beneficiar pe o perioadă de trei ani, poate fi mărită la 7 500 EUR, iar plafonul de 0,3% din producția anuală din sectorul agricol poate fi mărit la 0,75%, fără a aduce atingere schimburilor comerciale între statele membre, fără a denatura concurența sau a risca denaturarea acesteia și fără ca ajutoarele să fie acordate în limitele care intră în sfera de aplicare a articolului 87 alineatul (1) din tratat, cu condiția ca anumite condiții să fie îndeplinite. Pe de altă parte, această creștere va permite ușurarea sarcinii administrative. Anii care trebuie luați în calcul sunt anii fiscali utilizați de întreprinderea din statul membru în cauză. Perioada de referință de trei ani trebuie evaluată în mod constant, astfel încât, pentru fiecare nouă acordare a unui ajutor de minimis, trebuie să se determine suma totală a ajutoarelor de minimis acordate în cursul exercițiului financiar în cauză, precum și în cursul ultimelor două exerciții financiare. Ajutoarele care depășesc plafonul de 7 500 EUR nu pot fi defalcate în tranșe mai mici pentru a fi incluse în sfera de aplicare a prezentului regulament.

(6) Prezentul regulament nu se aplică ajutoarelor la export și nici ajutoarelor care favorizează utilizarea produselor naționale în detrimentul produselor importate. În special, ajutoarele pentru înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție în alte țări trebuie excluse din sfera de aplicare a acestuia. Ajutoarele pentru acoperirea costurilor de participare la târguri comerciale și a costurilor studiilor sau serviciilor de consultanță necesare în vederea lansării unui nou produs sau a lansării unui produs existent pe o piață nouă nu reprezintă, în mod normal, ajutoare la export.

(7) În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene, atunci când Comunitatea adoptă un act normativ de instituire a unei organizări comune a pieței într-un anumit sector al agriculturii, statele membre au obligația de a se abține de la adoptarea de măsuri care ar putea aduce atingere acestuia sau care ar putea constitui derogări de la acesta. Din acest motiv, prezentul regulament nu se aplică ajutoarelor a căror sumă se stabilește pe baza prețului sau a cantității de produse achiziționate sau introduse pe piață.

(8) Din motive de transparență, de tratament egal și de aplicare corectă a plafonului de minimis, statele membre trebuie să recurgă la aceeași metodă de calcul. Pentru simplificarea calculului, suma ajutoarelor acordate sub altă formă decât cea a subvențiilor trebuie convertită în echivalent subvenție brută. Calculul echivalentului subvenție al unor forme de ajutor transparente, altele decât subvențiile sau ajutoarele plătibile în mai multe tranșe, necesită utilizarea ratelor dobânzii practicate pe piață, în vigoare la data acordării. În vederea unei aplicări uniforme, transparente și simple a normelor privind ajutoarele de stat, ratele pieței, aplicabile în sensul prezentului regulament, trebuie considerate ca fiind ratele de referință stabilite periodic de Comisie pe baza unor criterii obiective și publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau pe Internet. Cu toate acestea, poate fi necesar să se adauge puncte de bază suplimentare la rata plafon, în funcție de titlurile de valoare oferite sau riscul asociat beneficiarului.

(9) Tot din motive de transparență, de tratament egal și de aplicare corectă a plafonului de minimis, prezentul regulament trebuie să se aplice numai ajutoarelor de minimis transparente. Prin "ajutor transparent" se înțelege un ajutor pentru care se poate calcula precis și în avans echivalentul subvenție brută,fără a fi necesară realizarea unei analize a riscului. Acest calcul precis se poate efectua, de exemplu, în cazul subvențiilor, al subvențiilor la dobândă sau al scutirii de impozite plafonate. Ajutoarele sub formă de credite preferențiale trebuie considerate ajutoare de minimis transparente, în cazul în care echivalentul subvenție brută se calculează pe baza ratelor dobânzii practicate pe piață, în vigoare în momentul acordării ajutorului. Ajutoarele sub formă de aporturi de capital nu trebuie considerate ajutoare de minimis transparente decât în cazul în care suma totală a aportului de capital public este inferioară plafonului de minimis pentru fiecare beneficiar. Ajutoarele sub formă de măsuri de capital de risc, astfel cum au fost stabilite în Orientările comunitare privind ajutoarele de stat în vederea promovării investițiilor de capital de risc în întreprinderile mici și mijlocii, nu trebuie considerate ajutoare de minimis transparente, decât în cazul în care, în cadrul sistemului de capital de risc în cauză, aportul de capital pentru fiecare întreprindere beneficiară nu depășește plafonul de minimis pentru fiecare beneficiar.

(10) Este necesar să se ofere o certitudine juridică sistemelor de garantare care nu ar putea afecta schimburile comerciale și denatura concurența și pentru care există suficiente date disponibile pentru a evalua cu certitudine posibilele efecte. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să stabilească un plafon specific de garantare, pe baza sumei garantate a împrumutului subiacent. Acest plafon specific trebuie stabilit pe baza unei evaluări a sumei ajutorului de stat incluse în sistemele de garantare care reglementează împrumuturile acordate întreprinderilor viabile. Prin urmare, acest plafon nu ar trebui să se aplice nici ajutoarelor individuale ad hoc acordate în afara sferei de aplicare a sistemului de garantare, nici garanțiilor privind operațiunile subiacente care nu reprezintă împrumuturi, cum ar fi garanțiile privind operațiunile de capital. Plafonul specific trebuie stabilit pe baza faptului că, ținând seama de o rată plafon (rata netă a împrumuturilor neperformante) de 13%, care corespunde scenariului celui mai nefavorabil pentru sistemele de garantare din Comunitate, se poate considera că o garanție în valoare de 56 250 EUR are un echivalent subvenție brută identic cu plafonul de minimis de 7 500 EUR. Numai garanțiile care acoperă până la 80% din împrumutul subiacent intră în sfera de aplicare a acestui plafon specific. De asemenea, statele membre pot utiliza o metodologie aprobată de Comisie după notificare, pe baza unui regulament al Comisiei în domeniul ajutoarelor de stat, în vederea stabilirii, în contextul prezentului regulament, a echivalentului subvenție brută conținut în garanție, în cazul în care metodologia aprobată se referă, în mod explicit, la tipul de garanții și la tipul de tranzacții subiacente în cauză.

(11) Prezentul regulament nu se aplică întreprinderilor aflate în dificultate în sensul Orientărilor comunitare cu privire la ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, date fiind dificultățile legate de stabilirea echivalentului subvenție brută a ajutorului acordat pentru acest tip de întreprinderi.

(12) În conformitate cu principiile care reglementează ajutoarele prevăzute la articolul 87 alineatul (1) din tratat, ajutorul de minimis trebuie considerat acordat în momentul în care dreptul de a primi acest ajutor este conferit întreprinderii, în temeiul legislației naționale în vigoare.

(13) Pentru a evita eludarea dispozițiilor referitoare la intensitățile maxime ale ajutorului, stabilite în diverse instrumente legislative comunitare, ajutoarele de minimis nu pot fi cumulate cu ajutoarele de stat pentru aceleași cheltuieli eligibile, în cazul în care acest cumul ar duce la o intensitate a ajutorului care depășește nivelul stabilit de către normele comunitare, în condițiile specifice fiecărui caz.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...