Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 aprilie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere dispozițiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) și ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în baza dispozițiilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Anexa nr. 2 "Informații privind soldurile conturilor de venituri și finanțări, precum și soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial" (cod 57) la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 116/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 4 februarie 2014, se abrogă.

Art. 3. -

Anexa nr. 1 "Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare" (anexa 19 la situațiile financiare) la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 71/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 29 ianuarie 2013, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile art. 5 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018.

Art. 5. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Orice alte dispoziții contrare se abrogă la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 5 aprilie 2018.

Nr. 1.762.

ANEXA Nr. 1

NORME METODOLOGICE
privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 1 la normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 71/2013)
(Anexa nr. 19 la situațiile financiare)

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

Cod . . . . . . . . . .*) - lei -
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori Cod rând Plăți efectuate în anul curent de la titlurile 56 și 58 Din care: Sume în curs de solicitare la rambursare, aferente cheltuielilor efectuate în anul curent Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent, aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori Sume solicitate la rambursare, aferente cheltuielilor efectuate în anul curent Sume solicitate la rambursare, aferente cheltuielilor efectuate în anul curent, aflate în curs de autorizare Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori, aflate în curs de autorizare Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori Sume neautorizate de autoritățile de management, aferente cheltuielilor efectuate în anul curent Sume neautorizate de autoritățile de management, aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare, aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare, aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori Din care:
Plăți efectuate pentru cota- parte FEN (alineat 02) Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare, aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A B 1 2 3; (3 = 2 - 5) 4 5; (5 = 6 + 8 + 10 + 12 + 15) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01) 1
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02) 2
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03) 3
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04) 4
Programe din Fondul Europen pentru Pescuit (FEP) (56.05) 5
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06) 6
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07) 7
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08) 8
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09) 9
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10) 10
Sume aferente Fondului European de Integrare a Resortisanților Țărilor Terțe (56.11) 11
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12) 12
Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14) 14
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007- 2013 (56.15) 15
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16) 16
Mecanismul financiar SEE (56.17) 17
Mecanismul financiar norvegian (56.18) 18
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19) 19
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20) 20
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25) 21
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26) 22
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27) 23
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28) 24
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40) 25
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06) 26
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI); (58.07) 27
Fondul pentru securitate internă (FSI); (58.08) 28
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09) 29
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15) 30
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16) 31
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01) 32
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02) 33
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03) 34
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04) 35
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05) 36
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPAII) (58.11) 37
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12) 38
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13) 39
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14) 39.1
Asistență
tehnică în
cadrul
programelor
operaționale, altele decât Programul
Operațional
Asistență
Tehnică
(58.17)
39.2 .
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30) 39.3.
Mecanismele Financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31) 39.4
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor Financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32) 39.5.
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor Financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33) 39.6.
TOTAL (Cod 01 la 39.6.) 40

*) Se completează cu următoarele coduri:

09 - pentru sursa 01

10 - pentru sursa 02

11 - pentru sursa 03

12 - pentru sursa 04

13 - pentru sursa 05

15 - pentru sursa 10

07 - pentru sursa 06

14 - pentru sursa 07

16 - pentru sursa 20

Conducătorul instituției: Conducătorul compartimentului financiar-contabil:

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...