Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1828/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională
Număr celex: 32006R1828

Modificări (...), Referințe (116), Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 27 decembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1828/2006 AL COMISIEI
din 8 decembrie 2006
de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții
generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul
Social European și Fondul de coeziune și a Regulamentului (CE)
nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului
privind Fondul European de Dezvoltare Regională

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/19991, în special articolul 37 alineatul (1) litera (d), articolul 44 al treilea paragraf, articolul 59 alineatul (6), articolul 60 litera (b), articolul 66 alineatul (3), articolul 67 alineatul (2) litera (c), articolul 69 alineatul (1), articolul 70 alineatul (3), articolul 71 alineatul (5), articolul 72 alineatul (2), articolul 74 alineatul (2), articolul 76 alineatul (4) și articolul 99 alineatul (5) al doilea paragraf,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/19992, în special articolul 7 alineatul (2) al doilea paragraf și articolul 13 al doilea paragraf,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de stabilire a dispozițiilor generale referitoare la Fondurile structurale3 și Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 1783/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iulie 1999 privind Fondul European de Dezvoltare Regională4, ambele regulamente luând în considerare ultimele evoluții din domeniul Fondurilor Structurale. Prin urmare, este recomandabil să se stabilească norme noi de punere în aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 1080/2006 și (CE) nr. 1083/2006.

(2) Experiența a arătat că cetățenii Uniunii Europene nu sunt suficient de conștienți de rolul Comunității în finanțarea programelor destinate creșterii competitivității economice, creării de locuri de muncă și consolidării coeziunii interne. Este astfel oportun să se prevadă elaborarea unui plan de comunicare care să definească în detaliu acțiunile de informare și de publicitate necesare remedierii acestei lipse de comunicare și de informare. În acest scop, este necesar, de asemenea, să se definească responsabilitățile și rolurile fiecărei părți implicate.

(3) În scopul garantării unei ample diseminări a informațiilor referitoare la posibilitățile de finanțare la nivelul tuturor părților interesate și din motive de transparență, ar trebui să se definească conținutul minim al acțiunilor de informare necesare pentru a informa potențialii beneficiari cu privire la posibilitățile de finanțare oferite în comun de Comunitate și de statele membre prin intermediul fondurilor. În acest cadru, este oportun, în special, să se dispună publicarea procedurilor pe care potențialii beneficiari trebuie să le urmeze în vederea depunerii unei cereri de finanțare, precum și criteriile de selecție aplicate.

(4) Pentru a mări transparența utilizării fondurilor, ar trebui să se publice, în format electronic sau sub altă formă, lista beneficiarilor, denumirea operațiunilor și suma finanțării publice alocate operațiunilor.

(5) Pentru a asigura o mai bună punere în aplicare a acțiunilor de informare convenite și pentru a permite un schimb de informații mai bun între statele membre și Comisie în ceea ce privește strategiile de informare și de publicitate și rezultatele acestora, este necesar să se desemneze persoane de contact responsabile cu acțiunile de informare și de publicitate, care să facă parte din rețelele comunitare adecvate.

(6) În sensul articolelor 37 și 67 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, este necesar să se stabilească norme și categorii detaliate care să permită statelor membre să prezinte Comisiei informații uniforme cu privire la utilizarea programată a fondurilor, precum și la alocarea cumulativă a fondurilor, pe categorii, pe întreaga durată a unui program și pentru a permite Comisiei să informeze în mod adecvat celelalte instituții și cetățenii Uniunii Europene cu privire la utilizarea fondurilor, inclusiv realizarea obiectivelor stabilite la articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

(7) În ceea ce privește articolul 60 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 și luând în considerare experiența dobândită, este necesar să se stabilească obligațiile impuse autorităților de gestionare în legătură cu beneficiarii în cursul fazei premergătoare selecției și aprobării operațiunilor care urmează să primească finanțare, cu privire la aspectele care trebuie urmărite în cadrul verificărilor cheltuielilor declarate de către beneficiari, inclusiv verificările administrative ale cererilor de rambursare și verificările la fața locului și cu privire la condițiile care trebuie respectate în cazul în care verificările la fața locului sunt realizate prin eșantionare.

(8) De asemenea, este necesar să se stabilească în detaliu informațiile care trebuie incluse în înregistrările contabile ale operațiunilor, precum și cele care trebuie păstrate ca date privind punerea în aplicare, pe care autoritățile de gestionare trebuie să le înregistreze, să le stocheze și să le transmită Comisiei la cererea acesteia.

(9) Pentru a permite un control adecvat al cheltuielilor efectuate în cadrul programelor operaționale, este necesar să se stabilească criteriile pe care o pistă de audit trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerată suficientă.

(10) Controlul operațiunilor este efectuat sub responsabilitatea autorității de audit. În vederea asigurării unor controale cu o sferă și o eficiență adecvate, care să fie efectuate în conformitate cu aceleași norme în toate statele membre, este necesar să se stabilească condițiile pe care aceste controale trebuie să le respecte.

(11) În ceea ce privește eșantionarea operațiunilor care urmează să fie controlate, experiența a demonstrat că este necesar să se stabilească, în detaliu, regulile pe care autoritatea de audit trebuie să le respecte pentru a stabili ori a aproba metoda de eșantionare, inclusiv anumite criterii tehnice care trebuie aplicate în cazul unui eșantion statistic aleatoriu și factorii care trebuie luați în considerare în cazul unui eșantion suplimentar.

(12) În scopul simplificării și armonizării normelor privind elaborarea și prezentarea strategiei de audit, raportul anual de control și declarațiile de încheiere, care intră în sfera de competență a autorității de audit în temeiul articolului 62 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, este oportun să se stabilească în detaliu conținutul acestor documente și să se precizeze natura și calitatea informațiilor pe care acestea se bazează.

(13) Pentru a garanta o aplicare optimă a articolului 90 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 cu privire la disponibilitatea documentelor și la dreptul de acces al Curții de Conturi și al Comisiei la ansamblul de documente justificative privind cheltuielile, auditurile și controalele, autoritățile de gestionare trebuie să asigure că informațiile privind identitatea și localizarea organismelor care dețin documentele justificative sunt ușor accesibile și că documentele respective sunt furnizate imediat unei liste minime de persoane și organisme. În acest scop, este necesar să se stabilească care suporturi de date pot fi considerate ca general acceptate pentru păstrarea acestor documente. În acest sens, autoritățile naționale trebuie să stabilească procedurile necesare pentru garantarea conformității documentelor păstrate cu originalele, după caz și fiabilitatea acestora în procesele de audit și de control.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...