Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1003/2018 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii"

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 316 din 11 aprilie 2018.

În vigoare de la 11 aprilie 2018 până la 14 ianuarie 2019, fiind înlocuit parțial prin Procedură 2019 și abrogat și înlocuit prin Ordin 50/2019.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 5, art. 79, art. 82 alin. (6) și art. 102 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 770.795 din data de 4.04.2018,

în temeiul prevederilor art. 5, art. 7 și art. 342 alin. (4) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura privind procesarea formularelor 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii", prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului "Notificare privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult", prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului menționat la art. 2 este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Ionuț Mișa

București, 4 aprilie 2018.

Nr. 1.003.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA
privind procesarea formularelor 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii"

1.

(1) Prezenta procedură se aplică de compartimentul cu atribuții de gestiune registru contribuabili și declarații fiscale persoane fizice, denumit în continuare compartiment de specialitate.

(2) Pentru formularele 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii" depuse, compartimentul de specialitate întocmește o evidență a cererilor, în format electronic.

(3) Evidența cererilor conține, în mod obligatoriu, cel puțin următoarele informații:

a) denumirea contribuabilului (nume, prenume);

b) domiciliul fiscal al contribuabilului (adresa de domiciliu);

c) codul numeric personal/numărul de identificare fiscală;

d) modul de depunere a formularelor 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii". Astfel, prin aplicația informatică se marchează modalitatea de transmitere a cererilor (prin poștă - în mod individual sau prin intermediul unei alte persoane, pe bază de borderou sau direct la registratura organului fiscal - în mod individual sau prin intermediul unei alte persoane, pe bază de borderou);

e) datele de identificare ale entității nonprofit/unității de cult (denumirea, codul de identificare fiscală, contul bancar - IBAN);

f) suma reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult;

g) numărul de înregistrare a cererii;

h) numărul și data notificării;

i) data confirmării de primire a notificării;

j) numărul și data adresei de răspuns a contribuabilului;

k) răspunsul contribuabilului ca urmare a notificării (da - recunoaște opțiunea, nu - neagă opțiunea);

l) numărul și data borderoului care se transmite unității de trezorerie.

2. Compartimentul de specialitate înregistrează în evidență cererile depuse de contribuabili în termen de o zi lucrătoare de la depunerea acestora.

3. În vederea stabilirii sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, compartimentul de specialitate procesează formularele 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii", în termen de 15 de zile de la primirea acestora.

4.

(1) După procesarea formularelor 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii", compartimentul de specialitate emite și transmite contribuabililor a căror cerere a fost depusă, în format hârtie, pe bază de borderou, o notificare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

(2) Notificarea se emite și se comunică și dacă pentru același contribuabil au fost depuse mai multe formulare 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii".

5. Notificările se comunică potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

6. După comunicarea notificărilor, compartimentul de specialitate procesează în evidența fiscală data comunicării acestora, astfel:

a) în ziua următoare termenului de 15 zile de la data punerii la dispoziția persoanei fizice a documentului comunicat prin intermediul serviciului "Spațiul privat virtual" (SPV);

b) în termen de 24 de ore de la primirea confirmării de primire de la poștă.

7. Organul fiscal nu autorizează transferul către entitatea nonprofit/unitatea de cult a sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii înainte de expirarea unui termen de 30 de zile de la data comunicării notificării.

8.

(1) Zilnic, compartimentul de specialitate întocmește lista contribuabililor în cazul cărora s-a împlinit termenul de 30 de zile de la data comunicării notificării.

(2) Din listă sunt eliminați contribuabilii care au comunicat, în scris, organului fiscal faptul că nu și-au exercitat opțiunea privind susținerea entității nonprofit/unității de cult, astfel cum această opțiune este înscrisă în evidențele fiscale.

9. Virarea sumelor reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult se realizează în maximum 90 de zile de la data depunerii cererii.

10.

(1) În vederea virării sumelor reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, compartimentul de specialitate întocmește un borderou în format hârtie, care conține următoarele informații:

- numărul/data borderoului;

- denumirea entității nonprofit/unității de cult;

- codul de identificare fiscală al entității nonprofit/unității de cult;

- simbol cont bancar (IBAN);

- suma.

(2) Borderoul se aprobă de către conducătorul unității fiscale, cu mențiunea "Bun de plată", și se transmite unității de trezorerie.

11. În situația în care, după virarea sumelor în contul entităților beneficiare, organul fiscal competent constată că suma a fost virată entității nonprofit/unității de cult în mod necuvenit, compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori va efectua demersurile necesare în vederea recuperării sumelor prin emiterea unei decizii potrivit art. 100 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. 2

Sigla*) AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice . . . . . . . . . .
Unitatea fiscală . . . . . . . . . .
Serviciul/Biroul/Compartimentul . . . . . . . . . .
Nr. înregistrare . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Către**) . . . . . . . . . .
CNP/NIF . . . . . . . . . .
Str. . . . . . . . . . . . . nr. ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . .,
et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județ/sector . . . . . . . . . . . .,
localitate . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . .

*) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.

**) Se vor trece numele, prenumele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală și domiciliul fiscal ale contribuabilului.

NOTIFICARE
privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult

Stimată/e doamnă/domn,

Vă aducem la cunoștință că, potrivit evidențelor noastre, ați optat pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și/sau din pensii, realizate în anul . . . . . . . . . ., pentru susținerea entității nonprofit/unității de cult . . . . . . . . . ., cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . .

Formularul 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii", înregistrat sub nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., prin care a fost exercitată opțiunea dumneavoastră privind virarea sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii în contul entității/unității beneficiare menționate mai sus, a fost depus în format hârtie, prin intermediul unei alte persoane, pe bază de borderou, prin poștă/direct la registratura organului fiscal.

Dacă aceasta este opțiunea dumneavoastră exprimată prin semnarea formularului 230, atunci nu sunteți obligat să răspundeți la această notificare.

În situația în care nu răspundeți în termen de 30 de zile de la data primirii acestei notificări, considerăm că opțiunea înregistrată la Agenția Națională de Administrare Fiscală sub numărul de mai sus vă aparține și urmează să finalizăm procedura legală.

În cazul în care nu ați optat pentru virarea sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii în contul entității beneficiare menționate, vă rugăm ca în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei să ne comunicați, în scris, acest fapt.

Totodată, vă comunicăm că, în urma verificării modului de completare a formularului 230, au fost identificate erori privind . . . . . . . . . . .

În vederea efectuării corecturilor, vă rugăm să vă prezentați, în termen de 30 de zile de la primirea prezentei, la sediul unității fiscale.

Pentru informații suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este dna/dl . . . . . . . . . ., la sediul nostru sau la numărul de telefon . . . . . . . . . ., între orele . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .

Conducătorul unității fiscale,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului "Notificare privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult"

Denumire: "Notificare privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult"

1. Format: A4/t1

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru completare și editare.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează în scopul înștiințării contribuabililor cu privire la opțiunea acestora privind direcționarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult.

5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent.

6. Circulă:

- un exemplar la organul fiscal central competent;

- un exemplar la contribuabil.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...