Revista Romana de Drept Privat (Universul Juridic) nr. 1/2017

Alte condiții pentru stingerea creanțelor bancare prin darea în plată
de Ioana Regenbogen

26 aprilie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Director, Direcția Juridică și Relații Instituționale, ING Bank

D’AUTRES CONDITIONS POUR L’EXTINCTION DES CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES PAR LA DATION EN PAIEMENT

RÉSUMÉ

La Cour constitutionnelle a reconfiguré la loi no 77/2016 en la complétant par un certain nombre de conditions de fond qui doivent être vérifiées par le juge afin de pouvoir se prononcer sur l’application de la dation en paiement forcée. Toutefois, le juge constitutionnel n’a pas clarifié complètement la mise en corrélation de cette loi avec le reste du cadre réglementaire applicable, compte tenu du fait que cette prérogative relève de l’interprétation et de l’application de la loi par la juridiction. Les dérogations faites par la loi no 77/2016 revêtent un caractère exceptionnel et exprès; nous considérons que les juridictions doivent également vérifier d’autres conditions de fond telles que celles applicables en matière de paiement ou de contrat. Leur évaluation pourrait déterminer l’impossibilité de l’application par le juge de la solution légale de la dation en paiement forcée, ou la possibilité de proposer aux débiteurs d’autres solutions appropriées (de restructuration des crédits et non de résiliation de ceux-ci). Dans le cas contraire, la faute contractuelle du débiteur n’est pas sanctionnée mais elle peut être validée, et la dation en paiement peut être facilement convertie en une remise de dette forcée et/ou même en une prise de dette forcée. Enfin, dans certains cas, le créancier hypothécaire peut même devenir le garant hypothécaire de son propre débiteur. De tels paradoxes juridiques peuvent être évités par une analyse systématique des exigences et des critères prévus dans l’ensemble des actes législatifs applicables.

Mots-clés: dation en paiement; imprévision; loi no 77/2016; décision de la Cour constitutionnelle no 623/2016; d’autres conditions de fond; recours effectifs; paiement; contrats; faute contractuelle; débiteur; immeuble grevé; remise de dette forcée; abus de droit.

OTHER CONDITIONS FOR THE EXTINGUISHMENT OF BANK DEBTS BY THE METHOD OF GIVING IN PAYMENT

ABSTRACT

The Constitutional Court has reconfigured Law no. 77/2016, by supplementing it with a number of substantive conditions that need to be reviewed by the judge in order to be able to decide on the applicability of forced giving in payment. Nevertheless, the constitutional judge has not clarified in full the correlation of this law with the rest of the applicable regulatory framework, arguing that this prerogative is related to the interpretation and enforcement of the law by the court. The derogations operated by Law no. 77/2016 have an exceptional and express nature; we consider it is necessary for the courts to also examine other substantive conditions, such as those applicable in the matter of payment, or of the contract. Their examination could determine the impossibility for the judge to apply the legal solution of forced giving in payment, and the possibility of offering other appropriate solutions to debtors (loan restructuring, rather than termination thereof). Otherwise, the debtor’s breach of contract is not sanctioned, but may be validated, and the giving in payment may be easily converted into a forced remission of debt and/or even into a forced takeover of debt. Finally, in certain situations, the mortgagee may even become the mortgage guarantor of its own debtor. Such legal paradoxes can be avoided by a systematic examination of requirements and criteria stipulated by all applicable laws.

Keywords: giving in payment; unpredictability; Law no. 77/2016; Constitutional Court Decision no. 623/2016; other substantive conditions; adequate remedies; payment; contracts; breach of contract; debtor; encumbered property; forced remission of debt; abuse of right.

Introducere

Demersul analitic de față își propune dezbaterea condițiilor legale ce sunt aplicabile dării în plată prevăzute de Legea dării în plată, în plus față de cerințele prevăzute la art. 4 alin. (1) și ca urmare a Deciziei nr. 623/2016 a Curții Constituționale.

Considerăm necesară această trecere în revistă a incidenței "altor condiții" din perspectiva efectelor lor asupra soluțiilor pe care judecătorul le poate oferi, odată ce a fost sesizat cu o cerere de dare în plată: fie respingerea cererii, fie aplicarea altor remedii ale impreviziunii decât darea în plată forțată (una dintre variantele de restructurare a contractului).

1. Condiții și criterii suplimentare expres prevăzute de către Curtea Constituțională prin Decizia nr. 623/2016

Curtea Constituțională a clarificat faptul că competența instanței învestite cu contestația formulată de creditor sau cu acțiunea în constatare înaintată de debitor nu se limitează doar la constatarea întrunirii sau nu a condițiilor de admisibilitate a cererii debitorului, menționate la art. 4. Curtea a reținut că o astfel de verificare strict formală nu ar putea avea ca efect direct darea în plată forțată. Judecătorul trebuie mai întâi să procedeze la verificarea temeiniciei cererii debitorului, prin examinarea stării de fapt: existența situației neprevăzute (incidența unui risc supraadăugat), situația financiară a debitorului (debitori care nu vor să plătească?), situația executării contractului (neexecutare culpabilă?) etc.

Evaluarea este obligatorie pentru a verifica existența sau nu a impreviziunii, în baza art. 11 teza întâi, și, mai specific, aplicabilitatea acestei teorii debitorului respectiv. În lipsa unui astfel de control, dreptul la un proces echitabil, egalitatea armelor în cadrul procesului civil, în fine, dezideratele privind înfăptuirea justiției ar fi compromise.

Curtea Constituțională a adăugat, așadar, în mod necesar și util pentru "îndreptarea" Legii nr. 77/2016, o serie de condiții de fond de apreciat de către instanța judecătorească, veritabile norme de drept material (par. 116, 117, 119, 120): buna-credință a debitorilor, atât în ceea ce privește executarea contractului de credit, cât și în privința utilizării procedurii de dare în plată, condițiile impreviziunii.

Judecătorul constituțional nu a înțeles însă să "tranșeze" situația în ceea ce privește aplicabilitatea, în completare, și a altor condiții de fond rezultate din dreptul comun și/ sau din alte legi speciale, aplicabile în materia obligațiilor.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...