Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1857/2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001
Număr celex: 32006R1857

Modificări (1), Referințe (17)

În vigoare de la 16 decembrie 2006 până la 30 iunie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 1857/2006 AL COMISIEI
din 15 decembrie 2006
privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de
stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară
activitatea în domeniul producției de produse agricole și de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului din 7 mai 1998 de aplicare a articolelor 92 și 93 din Tratatul de instituire a Comunității Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale1, în special articolul 1 alineatul (1) litera (a) punctul (i),

după publicarea unui proiect al prezentului regulament,

după consultarea Comitetului consultativ privind ajutoarele de stat,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 994/98 autorizează Comisia să declare, în conformitate cu articolul 87 din tratat, că, în anumite condiții, ajutoarele acordate întreprinderilor mici și mijlocii sunt compatibile cu piața comună și nu sunt supuse obligației de notificare prevăzute la articolul 88 alineatul (3) din tratat.

(2) Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutorului de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii2 nu se aplică activităților legate de producerea, transformarea sau comercializarea produselor enumerate în anexa I la tratat.

(3) În numeroase decizii, Comisia a aplicat articolele 87 și 88 din tratat întreprinderilor mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producerii, transformării și comercializării produselor agricole și, de asemenea, și-a expus politica, cel mai recent în orientările comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol3. Ținând seama de experiența considerabilă dobândită de Comisie în aplicarea articolelor menționate în cazul întreprinderilor mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producerii de produse agricole, este necesar, pentru a garanta o supraveghere eficientă și pentru a simplifica procedurile administrative, fără a diminua controlul pe care îl exercită Comisia, ca aceasta să facă uz de competențele pe care i le conferă Regulamentul (CE) nr. 994/98 pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producerii de produse agricole, în măsura în care articolul 89 din tratat a fost recunoscut ca fiind aplicabil acestor produse.

(4) În următorii ani, agricultura va trebui să se adapteze noilor realități și schimbărilor ulterioare în ceea ce privește evoluția pieței, politica pieței și normele comerciale, precum și cererii și preferințelor consumatorilor și extinderii Comunității. Aceste schimbări vor afecta nu numai piețele agricole, ci și economiile locale din zonele rurale în general. Politica de dezvoltare rurală trebuie să aibă drept scop restabilirea și sporirea competitivității zonelor rurale și, prin urmare, trebuie să contribuie la menținerea și crearea de locuri de muncă în zonele respective.

(5) Întreprinderile mici și mijlocii joacă un rol determinant în crearea de locuri de muncă și, într-un sens mai larg, acționează ca un factor de stabilitate socială și de dinamism economic. Cu toate acestea, dezvoltarea întreprinderilor în cauză poate fi limitată de imperfecțiunile pieței. Adesea, acestora le este dificil să aibă acces la capital sau la credit, datorită reticențelor anumitor piețe financiare de a-și asuma riscurile, precum și garanțiilor limitate pe care acestea le pot oferi. Resursele lor limitate pot restricționa, de asemenea, accesul la informații, mai ales în ceea ce privește noile tehnologii și piețele potențiale. Având în vedere aceste considerente, ajutoarele scutite în temeiul prezentului regulament trebuie să aibă ca scop facilitarea dezvoltării activităților economice ale întreprinderilor mici și mijlocii, cu condiția ca ajutoarele în cauză să nu afecteze în mod negativ condițiile comerciale, într-o măsură contrară interesului comun. Aceste evoluții trebuie încurajate și sprijinite prin simplificarea normelor existente, în măsura în care acestea se aplică întreprinderilor mici și mijlocii.

(6) Producerea, transformarea și comercializarea produselor agricole în Comunitate sunt dominate, în special, de întreprinderile mici și mijlocii. Cu toate acestea, există diferențe considerabile între structura producției primare, pe de o parte, și transformarea și comercializarea produselor agricole, pe de altă parte. Transformarea și comercializarea produselor agricole sunt adesea asemănătoare celor ale produselor industriale. Prin urmare, este necesar să se prevadă o abordare diferită pentru transformarea și comercializarea produselor agricole și să se integreze aceste activități în normele privind produsele industriale. Prin urmare, contrar abordării adoptate în Regulamentul (CE) nr. 1/2004 al Comisiei din 23 decembrie 2003 de aplicare a articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat acordate întreprinderilor mici și mijlocii active în producția, prelucrarea și comercializarea de produse agricole4, este necesar să se prevadă un regulament de exceptare orientat către nevoile specifice ale producției agricole primare.

(7) Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) și de modificare și abrogare a unor regulamente5 și Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)6 au introdus norme specifice aplicabile ajutoarelor de stat acordate pentru anumite măsuri de dezvoltare rurală care beneficiază de sprijinul statului membru fără finanțare comunitară.

(8) Prezentul regulament trebuie să excepteze orice ajutor individual care îndeplinește toate cerințele prevăzute de acesta, precum și orice sistem de ajutoare, cu condiția ca orice ajutor care poate fi acordat în cadrul unui asemenea sistem să îndeplinească toate cerințele prezentului regulament. Pentru a asigura o supraveghere eficientă și pentru a simplifica procedurile administrative, fără a diminua controlul exercitat de Comisie, sistemele de ajutoare și ajutoarele individuale acordate în afara oricărui sistem de ajutoare trebuie să conțină o trimitere expresă la prezentul regulament.

(9) Având în vedere necesitatea stabilirii unui echilibru adecvat între reducerea la minimum a denaturării concurenței în sectorul care beneficiază de ajutor și obiectivele prezentului regulament, acesta nu trebuie să excepteze ajutoarele individuale care depășesc un cuantum maxim determinat, fie că sunt sau nu acordate în cadrul unui sistem de ajutoare exceptat în temeiul prezentului regulament.

(10) Prezentul regulament nu trebuie să excepteze ajutoarele la export, nici ajutoarele subordonate utilizării produselor naționale în raport cu produsele importate. Ajutoarele menționate anterior pot fi incompatibile cu obligațiile internaționale ale Comunității. Ajutoarele ce urmăresc acoperirea costurilor de participare la târgurile comerciale, a costului studiilor sau al serviciilor de consultanță necesare lansării unui nou produs sau lansării unui produs existent pe o piață nouă nu constituie, în mod normal, ajutoare la export.

(11) Pentru a elimina orice diferență care poate determina denaturări ale concurenței, pentru a facilita coordonarea între diferitele inițiative comunitare și naționale privind întreprinderile mici și mijlocii și din motive de claritate administrativă și de certitudine juridică, definiția întreprinderilor mici și mijlocii utilizată de prezentul regulament trebuie să fie cea din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 70/2001.

(12) În conformitate cu practica stabilită a Comisiei și pentru a asigura faptul că ajutorul este proporțional și limitat la cuantumul necesar, pragurile trebuie exprimate în termeni de intensitate a ajutorului în raport cu un ansamblu de costuri eligibile, mai degrabă decât în termeni de cuantumuri maxime ale ajutorului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...