Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1913/2006 de stabilire a normelor de aplicare a regimului agromonetar al euro în sectorul agricol și de modificare a anumitor regulamente
Număr celex: 32006R1913

Referințe (6)

În vigoare de la 21 decembrie 2006 până la 03 septembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1913/2006 AL COMISIEI
din 20 decembrie 2006
de stabilire a normelor de aplicare a regimului agromonetar al euro
în sectorul agricol și de modificare a anumitor regulamente

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2799/98 al Consiliului din 15 decembrie 1998 de stabilire a sistemului agromonetar pentru moneda euro1, în special articolul 9,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 2808/98 al Comisiei din 22 decembrie 1998 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului agromonetar pentru moneda euro în sectorul agricol2 a fost modificat în mod substanțial de la adoptarea sa. Mai mult, dispozițiile privind compensațiile referitoare la reevaluări semnificative sau scăderi ale cursurilor de schimb aplicabile ajutoarelor directe sunt caduce în temeiul articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 2799/98. Prin urmare, din motive care țin de claritate și de simplificare, Regulamentul (CE) nr. 2808/98 ar trebui abrogat și înlocuit printr-un nou regulament.

(2) Faptele generatoare ale cursului de schimb aplicabile diferitelor situații care apar în cadrul legislației agricole trebuie stabilite, fără a aduce atingere precizărilor sau derogărilor prevăzute, după caz, de reglementarea sectoarelor în cauză, pe baza criteriilor menționate la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2799/98.

(3) Pentru toate prețurile sau sumele care trebuie stabilite în cadrul schimburilor cu țările terțe, acceptarea declarației vamale constituie faptul generator cel mai bine adaptat pentru atingerea scopului economic în cauză. Același lucru este valabil pentru restituirile acordate la export și pentru stabilirea prețului de intrare al fructelor și legumelor în Comunitate, pe baza căruia produsele sunt clasificate în tariful vamal comun. Prin urmare, ar trebui să se rețină acest fapt generator.

(4) Prețul de intrare al fructelor și legumelor în Comunitate este stabilit pe baza valorii forfetare a fructelor și legumelor la import, prevăzută la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 privind normele de aplicare a regimului importurilor pentru fructe și legume3. Pentru calculul valorii forfetare menționate anterior se utilizează cursurile reprezentative de pe piețele de import. Ar trebui să se stabilească faptul generator al cursurilor de schimb pentru prețurile respective la data aplicării acestora.

___________

1 JO L 349, 24.12.1998, p. 1.

2 JO L 349, 24.12.1998, p. 36. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1044/2005 (JO L 172, 5.7.2005, p. 76).

3 JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 386/2005 (JO L 62, 9.3.2005, p. 3).

(5) În cazul restituirilor acordate pentru producție, faptul generator al cursului de schimb este legat, ca regulă generală, de îndeplinirea anumitor formalități specifice. În vederea armonizării normelor aplicabile, ar trebui să se prevadă că faptul generator este data la care produsele sunt declarate ca ajunse la destinația specificată, atunci când este specificată o asemenea destinație și, în toate celelalte cazuri, acceptarea cererii de plată a restituirii de către agenția de plată.

(6) În cazul ajutoarelor pentru transformarea citricelor și a fructelor și legumelor prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2202/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 de instituire a unui regim de ajutor comunitar pentru producătorii de anumite fructe citrice1 și, respectiv, la articolele 2 și 6a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2201/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor transformate pe bază de fructe și legume2, pentru prețul minim prevăzut la articolul 6a alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2201/96, precum și pentru ajutorul pentru furaje uscate prevăzut la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1786/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul furajelor uscate3, scopul economic este atins în momentul preluării produselor de către operator. Prin urmare, ar trebui să se stabilească faptul generator al cursului de schimb pe această bază.

(7) În cazul ajutoarelor acordate în funcție de cantitățile de produs comercializate sau destinate a fi utilizate într-un mod specific, obligația care trebuie respectată pentru acordarea ajutorului constă într-un act care să permită garantarea utilizării adecvate a produselor în cauză. Preluarea produselor de către operatorul în cauză constituie o condiție prealabilă care permite autorităților competente să efectueze verificările necesare în contabilitatea operatorului respectiv și garantează prelucrarea omogenă a dosarelor. Prin urmare, ar trebui să se stabilească faptul generator al cursului de schimb în raport cu preluarea produselor.

(8) În cazul celorlalte ajutoare acordate în sectorul agricol, situațiile pot fi foarte diferite. Cu toate acestea, ajutoarele respective sunt întotdeauna acordate pe baza unei cereri și în termenele stabilite de legislație. Prin urmare, ar trebui să se stabilească faptul generator al cursului de schimb la data limită pentru prezentarea cererilor.

(9) Pentru schemele de sprijin prevăzute în anexa I și la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori4, faptul generator al cursului de schimb este definit la articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune5. Ar trebui să se facă trimitere la această dispoziție.

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...