Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1348/2000 privind notificarea și comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială
Număr celex: 32000R1348

Modificări (...), Referințe (1), Reviste (1)

În vigoare de la 30 iunie 2000

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI CE nr. 1348/2000
din 29 mai 2000
privind notificarea și comunicarea în statele membre a actelor
judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 61 lit. (c) și art. 67 alin. (1),

având în vedere propunerea Comiei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(3),

întrucât:

(1) Uniunea și-a stabilit ca obiectiv menținerea și dezvoltarea sa ca spațiu de libertate, securitate și justiție, în cadrul căruia este asigurată libera circulație a persoanelor. Pentru realizarea treptată a unui astfel de spațiu, Comunitatea trebuie să adopte, între altele, măsuri referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă în vederea unei bune funcționări a pieței interne.

(2) Buna funcționare a pieței interne impune necesitatea ameliorării și accelerării transmiterii actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială, în scopul notificării sau comunicării între statele membre.

(3) Acest subiect intră în prezent în domeniul de aplicare a art. 65 din Tratat.

(4) În conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității enunțate în art. 5 din Tratat, obiectivele prezentului regulament nu pot fi suficient realizate de către statele membre, ele putând fi, în consecință, mai bine realizate la nivel comunitar. Prezentul regulament nu depășește limitele a ceea ce este necesar pentru îndeplinirea acestor obiective.

(5) Consiliul, printr-un act din 26 mai 1997(4), a redactat textul unei convenții privind notificarea sau comunicarea în statele membre ale Uniunii Europene a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială și a recomandat adoptarea acesteia de către statele membre în conformitate cu normelor constituționale ale acestora. Această convenție nu a intrat în vigoare. Este necesară asigurarea continuității rezultatelor obținute în cadrul negocierilor pentru încheierea convenției. Cea mai mare parte a conținutului prezentului regulament este preluată, în mod substanțial, din convenție.

(6) Eficacitatea și celeritatea acțiunilor judiciare în materie civilă presupun ca transmiterea actelor judiciare și extrajudiciare să se efectueze în mod direct și prin mijloace rapide între autoritățile locale desemnate de statele membre. Cu toate acestea, statele membre își pot arăta intenția de a desemna doar o singură autoritate de origine sau de destinație sau o autoritate care să îndeplinească ambele funcții de-a lungul unei perioade de cinci ani. Acest mandat poate fi totuși reînnoit din cinci în cinci ani.

(7) Celeritatea transmiterii justifică utilizarea tuturor mijloacelor ce se impun, cu respectarea anumitor condiții privind lizibilitatea și fidelitatea actului primit. Securitatea transmiterii impune ca actul ce urmează a fi transmis să fie însoțit de un formular ce se completează în limba locului unde se face notificarea sau comunicarea sau într-o altă limbă acceptată de către statul membru în cauză.

(8) Pentru a asigura eficacitatea prezentului regulament, posibilitatea de a refuza notificarea sau comunicarea actelor se limitează la situații excepționale.

(9) Celeritatea transmiterii justifică notificarea sau comunicarea actelor în termen de câteva zile de la primirea actului. În cazul în care notificarea sau comunicarea nu s-a făcut totuși în termen de o lună, autoritatea de destinație trebuie să informeze autoritatea de origine. Expirarea acestui termen nu implică returnarea cererii către autoritatea de origine, în cazul în care reiese în mod clar că notificarea sau comunicarea se poate face într-un interval de timp rezonabil.

(10) În vederea protejării intereselor destinatarului, este necesar ca notificarea sau comunicarea să se facă în limba oficială sau în una din limbile oficiale ale locului unde aceasta va fi efectuată sau într-o altă limbă din statul membru de origine pe care destinatarul să o înțeleagă.

(11) Date fiind diferențele dintre statele membre în ceea ce privește normele de procedură, data luată efectiv în considerare în scopul notificării sau comunicării variază de la un stat membru la altul. În aceste condiții și ținând seama de dificultățile care pot să survină, este necesar ca prezentul regulament să prevadă un sistem prin care legislația din statul membru de destinație să fie cea care stabilește data notificării sau comunicării. Totuși, atunci când documentele în cauză trebuie să fie notificate sau comunicate într-un termen determinat în cadrul unei proceduri ce urmează a fi introdusă sau aflată în curs în statul membru de origine, data care se ia în considerare în ceea ce-l privește pe solicitant se stabilește în conformitate cu legislația din statul membru de origine. Un stat membru poate totuși să beneficieze de o derogare de la dispozițiile menționate anterior pentru o perioadă tranzitorie de cinci ani, din motive întemeiate. Astfel de derogări pot fi reînnoite de un stat membru la un interval de cinci ani din considerente legate de sistemul său juridic.

(12) Prezentul regulament are întâietate asupra dispozițiilor incluse în acordurile sau înțelegerile bilaterale sau multilaterale cu același domeniu de aplicare, încheiate între statele membre, în special Protocolul anexat la Convenția de la Bruxelles din 27 septembrie 1968(5) și Convenția de la Haga din 15 noiembrie 1965, în raporturile dintre statele membre care sunt părți la aceste instrumente. Prezentul regulament nu împiedică statele membre să mențină sau să încheie acorduri sau convenții vizând accelerarea sau simplificarea transmiterii actelor, cu condiția ca acestea să fie compatibile cu prezentul regulament.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...