Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 126/2006 privind permisele de conducere (reformată) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32006L0126

Modificări (...), Referințe (4), Reviste (3)

În vigoare de la 30 decembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA 2006/126/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 20 decembrie 2006
privind permisele de conducere (reformată)
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 71,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Directiva 91/439/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind permisele de conducere3 a fost modificată în mod substanțial de mai multe ori. Odată cu noile modificări aduse respectivei directive este necesar, în scopul clarificării, ca dispozițiile respective să fie reformate.

(2) Normele privind permisele de conducere sunt elemente esențiale ale politicii comune în domeniul transporturilor, contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere și facilitează libera circulație a persoanelor care își transferă reședința într-un stat membru, altul decât statul care a eliberat permisul. Ținând seama de importanța mijloacelor de transport individuale, posesia unui permis de conducere recunoscut în mod corespunzător de un stat membru gazdă favorizează libera circulație și libertatea de stabilire a persoanelor. În ciuda progreselor înregistrate în privința armonizării normelor referitoare la permisele de conducere, între statele membre au continuat să existe diferențe semnificative cu privire la normele privind periodicitatea reînnoirii permiselor și la subcategoriile de vehicule care necesită o armonizare mai profundă, pentru a contribui la punerea în aplicare a politicilor comunitare.

(3) Posibilitatea stabilirii unor dispoziții naționale cu privire la perioada de valabilitate prevăzută de Directiva 91/439/CEE duce la coexistența unor norme diferite în diverse state membre și la circulația a peste 110 modele diferite de permise de conducere valabile în statele membre. Aceasta creează probleme de transparență pentru cetățeni, forțele polițienești și administrațiile care răspund de gestionarea permiselor de conducere și are ca rezultat falsificarea documentelor care datează uneori de câteva decenii.

(4) Pentru a evita ca modelul unic de permis de conducere european să se adauge la cele 110 modele aflate deja în circulație, statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a elibera acest model unic tuturor deținătorilor de permise.

(5) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere drepturilor de conducere existente care au fost acordate sau obținute înainte de data aplicării sale.

(6) Permisele de conducere sunt recunoscute reciproc. Statele membre ar trebui să poată aplica perioada de valabilitate stabilită de prezenta directivă unui permis care a fost eliberat de un alt stat membru fără limitarea perioadei de valabilitate administrativă și al cărui titular își are reședința pe teritoriul lor de peste doi ani.

(7) Introducerea unei perioade de valabilitate administrativă pentru permisele de conducere noi ar trebui să facă posibilă aplicarea, în momentul reînnoirii periodice, a măsurilor antifalsificare cele mai recente și a examenelor medicale sau a altor măsuri prevăzute de statele membre.

(8) Din motive de siguranță rutieră, ar trebui stabilite cerințe minime pentru eliberarea unui permis de conducere. Trebuie să se armonizeze privind examenele de conducere și de eliberare a permisului. În acest scop ar trebui definite normele cunoștințele, aptitudinile și comportamentele legate de conducerea autovehiculelor, examenul de conducere ar trebui să se bazeze pe aceste concepte, iar normele minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea acestor vehicule ar trebui redefinite.

(9) În momentul eliberării permisului de conducere și ulterior în mod periodic, conducătorii vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau al mărfurilor ar trebui să prezinte dovada îndeplinirii normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale de conducere. Aceste controale, efectuate cu regularitate și în conformitate cu normele naționale privind respectarea normelor minime, vor contribui la libera circulație a persoanelor, vor permite evitarea denaturării concurenței și vor lua mai bine în considerare responsabilitatea specifică a conducătorilor unor astfel de vehicule. Statele membre ar trebui să poată impune examene medicale ca o garanție a respectării normelor minime de aptitudini fizice și mentale pentru conducerea altor autovehicule. Din motive de transparență, aceste examene trebuie să coincidă cu o reînnoire a permiselor de conducere și, în consecință, ar trebui determinate prin durata de valabilitate a permisului.

(10) Este necesar să se consolideze principiul accesului progresiv la categoriile de vehicule cu două roți și la categoriile de vehicule utilizate pentru transportul de călători și de mărfuri.

(11) Cu toate acestea, în vederea consolidării în continuare a siguranței rutiere, statelor membre ar trebui să li se permită să stabilească o limită de vârstă mai mare pentru conducerea anumitor categorii de vehicule; statelor membre ar trebui să li se permită, în împrejurări excepționale, să stabilească limite de vârstă mai mici, pentru a lua în considerare situațiile naționale particulare.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...