Consiliul Uniunii Europene

Decizia-cadru nr. 960/2006 privind simplificarea schimbului de informații și date operative între autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene
Număr celex: 32006F0960

Modificări (...)

În vigoare de la 29 decembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DECIZIE-CADRU 2006/960/JAI A CONSILIULUI
din 18 decembrie 2006
privind simplificarea schimbului de informații și date operative între
autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 30 alineatul (1) literele (a) și (b) și articolul 34 alineatul (2) litera (b),

având în vedere inițiativa Regatului Suediei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1) Unul dintre obiectivele fundamentale ale Uniunii este de a oferi cetățenilor săi un nivel înalt de securitate în cadrul unui spațiu de libertate, securitate și justiție.

(2) Acest obiectiv trebuie realizat prin prevenirea și combaterea criminalității prin intermediul unei cooperări mai strânse între autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre, cu respectarea principiilor și a normelor referitoare la drepturile omului, la libertățile fundamentale și la statul de drept care stau la baza Uniunii și care sunt comune tuturor statelor membre.

(3) Schimbul de informații și date operative privind criminalitatea și activitățile infracționale constituie fundamentul unei cooperări în domeniul aplicării legii în cadrul Uniunii și concură la realizarea obiectivului global care vizează îmbunătățirea siguranței cetățenilor Uniunii.

(4) Accesul rapid la informații și date operative precise și actualizate este esențial pentru a permite autorităților de aplicare a legii să depisteze, să prevină și să cerceteze criminalitatea și activitățile infracționale, în special într-un spațiu în cadrul căruia s-au eliminat controalele la frontierele interne. Având în vedere că activitățile infractorilor se desfășoară în ilegalitate, este necesar să fie ținute sub supraveghere și informațiile cu privire la acestea să fie schimbate într-un mod deosebit de rapid.

(5) Este important ca posibilitățile de care dispun autoritățile de aplicare a legii de a obține de la celelalte state membre informații și date operative privind marea criminalitate și actele teroriste din alte state membre să poată fi percepute într-o manieră orizontală și nu în termeni de diferențe în ceea ce privește clasificarea infracțiunilor sau repartizarea competențelor între autoritățile de aplicare a legii și autoritățile judiciare.

(6) În prezent, procedurile formale, structurile administrative și obstacolele juridice impuse de legislațiile statelor membre constituie o piedică serioasă în calea schimbului eficient și rapid de informații și date operative între autoritățile de aplicare a legii. Această stare de lucruri este inacceptabilă pentru cetățenii Uniunii Europene care solicită mai multă securitate și o aplicare mai eficientă a legilor, apărându-se totodată drepturile omului.

(7) Autoritățile de aplicare a legii ar trebui să poată solicita și obține informații și date operative de la alte state membre în diverse stadii ale investigațiilor, de la colectarea de date operative în materie penală până la cercetarea penală. Statele membre au sisteme diferite în această privință și prezenta decizie-cadru nu are ca scop să le modifice. Cu toate acestea, cu privire la anumite tipuri de informații sau de date operative, se urmărește să se procedeze astfel încât anumite date operative sau informații care sunt esențiale pentru autoritățile de aplicare a legii să poată fi schimbate în mod rapid în cadrul Uniunii.

(8) Absența unui cadru juridic comun care să favorizeze schimbul eficient și rapid de informații și date operative între autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre reprezintă o lacună care ar trebui remediată. Prin urmare, Consiliul Uniunii Europene estimează că este necesar să se adopte un instrument juridic obligatoriu privind simplificarea schimbului de informații și date operative. Prezenta decizie-cadru nu aduce atingere instrumentelor actuale sau viitoare care permit extinderea obiectivelor acesteia sau facilitarea procedurilor de schimb de informații sau date operative, precum Convenția din 18 decembrie 1997, semnată pe baza articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană privind asistența reciprocă și cooperarea între autoritățile vamale.1

(9) În ceea ce privește schimbul de informații, prezenta decizie-cadru nu aduce atingere intereselor esențiale în materie de siguranță națională, bunei desfășurări a unei cercetări în curs sau siguranței persoanelor și nici activităților specifice de colectare a datelor operative în domeniul siguranței naționale.

(10) Este important a se promova schimbul de informații cât mai mult posibil, în special în ceea ce privește infracțiunile legate în mod direct sau indirect de criminalitatea organizată și de terorism și astfel încât să nu se aducă atingere nivelului de cooperare necesar între statele membre în temeiul aranjamentelor existente.

(11) Interesul comun care unește statele membre în lupta împotriva criminalității cu caracter transfrontalier trebuie să stabilească un echilibru just între o cooperare rapidă și eficientă în materie de aplicare a legii și principiile și regulile recunoscute privind protecția datelor, libertățile fundamentale, drepturile omului și libertățile individuale.

(12) În Declarația privind lupta împotriva terorismului care a fost adoptată de către Consiliul European în cadrul reuniunii din 25 martie 2004, Consiliul European însărcinează Consiliul cu examinarea măsurilor privind simplificarea schimbului de informații și date operative între autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre.

(13) În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezenta decizie-cadru constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen, dezvoltare care intră sub incidența domeniului menționat la articolul 1 din Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modalități de aplicare a Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen2. Procedurile prevăzute de acordul menționat anterior au fost respectate în ceea ce privește prezenta decizie-cadru.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...