Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1893/2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32006R1893

Modificări (...), Referințe (5), Practică judiciară

În vigoare de la 30 decembrie 2006 până la 17 februarie 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) 1893/2006 AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 20 decembrie 2006
de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice
NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE)
nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE
privind domenii statistice specifice (Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului3 a stabilit Nomenclatorul statistic al activităților economice din Comunitatea Europeană (denumit în continuare "NACE Rev. 1" sau "NACE Rev. 1.1").

(2) Pentru reflectarea progresului tehnologic și a schimbărilor structurale din economie, ar trebui să se stabilească un nomenclator actualizat, denumit "NACE a doua revizuire" (denumit în continuare "NACE Rev. 2")

(3) Nomenclatorul actualizat NACE Rev. 2 reprezintă un element esențial în cadrul eforturilor întreprinse de Comisie pentru modernizarea producției de statistici comunitare; se anticipează că acesta va contribui, datorită unor date mai comparabile și mai relevante, la o mai bună guvernare economică, atât la nivel comunitar cât și la nivel național.

(4) Pentru a putea funcționa, piața internă necesită standarde statistice aplicabile culegerii, transmiterii și publicării statisticilor naționale și comunitare, astfel încât întreprinderile, instituțiile financiare, organele administrației publice și toți ceilalți operatori de pe piața internă să poată avea acces la date statistice fiabile și comparabile. În acest scop, este esențial ca diversele categorii de clasificare a activităților comunitare să fie interpretate uniform în toate statele membre.

(5) Sunt necesare statistici fiabile și comparabile, care să permită întreprinderilor să-și evalueze nivelul competitivității și care să fie utile instituțiilor comunitare în prevenirea denaturării concurenței.

(6) Instituirea unui nomenclator statistic comun revizuit al activităților economice nu obligă statele membre să culeagă, să publice sau să furnizeze date. Furnizarea de informații integrate având fiabilitatea, viteza, flexibilitatea și gradul de detaliere necesare gestionării pieței interne este posibilă numai prin utilizarea, de către statele membre, a unor nomenclatoare de activități armonizate cu nomenclatorul comunitar.

(7) În scopul îndeplinirii cerințelor naționale, ar trebui să se prevadă că statele membre pot să integreze în nomenclatoarele lor naționale categorii suplimentare, pe baza Nomenclatorului statistic al activităților economice din Comunitate.

(8) Comparabilitatea internațională a statisticilor economice impune ca statele membre și instituțiile comunitare să utilizeze nomenclatoare ale activităților economice direct legate de Clasificarea internațională standard, pe industrie, a tuturor activităților economice (ISIC) Rev. 4, astfel cum a fost adoptată de Comisia de Statistică a Națiunilor Unite.

(9) Utilizarea nomenclatorului activităților economice din Comunitate impune asistarea Comisiei de către Comitetul pentru programul statistic, instituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom, a Consiliului4, în special în ceea ce privește examinarea problemelor apărute ca urmare a punerii în aplicare a NACE Rev. 2, asigurarea unei tranziții coordonate pe deplin de la NACE Rev. 1 la NACE Rev. 2 și pregătirea viitoarelor modificări la NACE Rev. 2.

(10) Regulamentul (CEE) nr. 2186/93 al Consiliului5 a stabilit cadrul comun de instituire a registrelor de uz statistic ale întreprinderilor, cu definiții, caracteristici, domeniu de aplicare și proceduri de actualizare armonizate.

(11) Stabilirea nomenclatorului statistic revizuit al activităților economice impune modificarea, în special, a diverselor trimiteri la NACE Rev. 1., precum și modificarea mai multor instrumente relevante. Prin urmare, este necesar să se modifice următoarele instrumente: Regulamentul (CEE) nr. 3037/90; Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului din 19 decembrie 1991 privind organizarea unei anchete comunitare asupra producției industriale6; Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului din 20 decembrie 1996 privind statisticile structurale de întreprindere7; Regulamentul (CE) nr. 1165/98 al Consiliului din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt8; Regulamentul (CE) nr. 1172/98 al Consiliului din 25 mai 1998 privind datele statistice referitoare la transportul rutier de mărfuri9; Regulamentul (CE) nr. 530/1999 al Consiliului din 9 martie 1999 privind statisticile structurale ale câștigurilor salariale și ale costului forței de muncă10; Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2002 referitor la statisticile privind deșeurile11; Regulamentul (CE) nr. 450/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 februarie 2003 privind indicele costului forței de muncă12; Regulamentul (CE) nr. 48/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 decembrie 2003 privind elaborarea statisticilor comunitare anuale privind industria siderurgică în anii de referință 2003-200913; Regulamentul (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională14; și Regulamentul (CE) nr. 1552/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 septembrie 2005 privind statisticile referitoare la formarea profesională în întreprinderi15.

(12) O serie de instrumente comunitare trebuie să fie modificate, în conformitate cu procedurile specifice aplicabile, înainte de tranziția la NACE Rev. 2, și anume: Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate16; Regulamentul (CE) nr. 138/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 decembrie 2003 privind conturile economice pentru agricultură în cadrul Comunității17; și Regulamentul (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe18.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...