Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1182/2007 de stabilire a unor norme specifice cu privire la sectorul fructelor și legumelor și de modificare a Directivelor 2001/112/CE și 2001/113/CE și a Regulamentelor (CEE) nr. 827/68, (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96, (CE) nr. 2826/2000, (CE) nr. 1782/2003 și (CE) nr. 318/2006 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2202/96
Număr celex: 32007R1182

Modificări (...), Referințe (3)

În vigoare de la 17 octombrie 2007

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1182/2007 AL CONSILIULUI
din 26 septembrie 2007
de stabilire a unor norme specifice cu privire la sectorul fructelor și
legumelor și de modificare a Directivelor 2001/112/CE și 2001/113/CE și
a Regulamentelor (CEE) nr. 827/68, (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96,
(CE) nr. 2826/2000, (CE) nr. 1782/2003 și (CE) nr. 318/2006 și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2202/96

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 36 și 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

întrucât:

(1) Actualul regim aplicabil sectorului fructelor și legumelor este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței în sectorul fructelor și legumelor(2), Regulamentul (CE) nr. 2201/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor transformate pe bază de fructe și legume(3) și Regulamentul (CE) nr. 2202/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 de instituire a unui regim de ajutor comunitar pentru producătorii de anumite fructe citrice(4).

(2) Ținând seama de experiența acumulată, este necesară modificarea regimului aplicabil sectorului fructelor și legumelor în scopul atingerii următoarelor obiective: îmbunătățirea competitivității și orientării pieței din acest sector, astfel încât să contribuie la obținerea unei producții durabile, care să fie competitivă atât pe piețele interne, cât și pe cele externe, reducerea fluctuațiilor înregistrate în veniturile producătorilor ca urmare a crizelor care afectează piața, creșterea consumului de fructe și legume în cadrul Comunității și continuarea eforturilor care s-au făcut în acest sector în scopul menținerii și protejării mediului.

(3) Întrucât aceste obiective nu pot fi realizate în suficientă măsură de statele membre datorită naturii comune a pieței din sectorul legumelor și fructelor și, prin urmare, dată fiind necesitatea unei acțiuni comune ulterioare, pot fi realizate mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este formulat în același articol, prezentul regulament nu depășește limitele necesare pentru realizarea acestor obiective.

(4) Comisia a prezentat o propunere separată de regulament al Consiliului de stabilire a unei organizări comune a piețelor agricole care ar putea include inițial anumite dispoziții orizontale care să reglementeze sectorul fructelor și legumelor și să se aplice și unei serii de alte produse agricole, în special dispozițiile referitoare la comitetul de gestionare. Este oportun ca aceste dispoziții să rămână în cadrul Regulamentelor (CE) nr. 2200/96 și (CE) nr. 2201/96. Cu toate acestea, respectivele dispoziții ar trebui actualizate, simplificate și modernizate, astfel încât să permită includerea cu ușurință a acestora în regulamentul de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole.

(5) În ceea ce privește celelalte dispoziții specifice sectorului fructelor și legumelor, pentru o cât mai bună claritate, este necesar ca domeniul de aplicare al modificărilor la actualul regim să includă toate dispozițiile corespunzătoare într-un regulament separat. În cazurile în care astfel de dispoziții au, de asemenea, într-o oarecare măsură, o natură orizontală și se aplică și pentru o serie de alte produse agricole, cum ar fi cele privind normele de comercializare și comerțul cu țările terțe, ar trebui actualizate și simplificate, astfel încât să permită includerea cu ușurință a acestora, la o dată ulterioară, în regulamentul menționat anterior privind instituirea unei organizări comune a piețelor agricole. Prin urmare, prezentul regulament nu ar trebui să abroge sau să modifice instrumentele existente de natură orizontală, cu excepția cazului în care acestea sunt caduce, inutile sau, dată fiind natura lor, nu ar trebui abordate la nivel de Consiliu.

(6) Domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui să-l constituie produsele reglementate de organizațiile piețelor comune din sectorul legumelor și fructelor și sectorul produselor transformate pe bază de fructe și legume. Totuși, dispozițiile privind organizațiile de producători și organizațiile interprofesionale, precum și acordurile interprofesionale, se aplică doar produselor reglementate de organizațiile piețelor comune din sectorul legumelor și fructelor, trebuind menținută această distincție. Domeniul de aplicare al organizării pieței comune din sectorul legumelor și fructelor ar trebui să fie extins și la anumite plante de uz alimentar pentru a le permite să beneficieze de același regim. Cimbrul și șofranul sunt în prezent reglementate de Regulamentul (CEE) nr. 827/68 al Consiliului din 28 iunie 1968 privind organizarea comună a pieței pentru anumite produse enumerate în anexa II la tratat(5) de unde, prin urmare, ar trebui eliminate.

(7) Normele de comercializare, în special cu privire la definiție, calitate, clasificare, dimensiune, ambalare, condiționare, depozitare, transport, prezentare, comercializare și etichetare ar trebui să se aplice în cazul anumitor produse, astfel încât produsele care intră pe piață să aibă o calitate uniformă și satisfăcătoare. Mai mult decât atât, în scopul evitării abuzurilor în legătură cu calitatea și autenticitatea produselor oferite spre consum și a perturbărilor semnificative care pot fi antrenate pe piață de aceste abuzuri, poate fi necesară adoptarea unor măsuri speciale, în special metode actualizate de analiză și alte măsuri destinate determinării caracteristicilor normelor în cauză.

(8) În prezent, Directiva 2001/112/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind sucurile din fructe și anumite produse similare destinate alimentației umane(6) și Directiva 2001/113/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind gemurile, jeleurile și marmeladele de fructe, precum și piureul de castane îndulcit, destinate alimentației umane(7) conțin dispoziții specifice referitoare la producția, compoziția și etichetarea produselor respective. Cu toate acestea, aceste norme nu sunt în totalitate actualizate, astfel încât să ia în considerare evoluțiile normelor internaționale aplicabile și, prin urmare, ar trebui modificate pentru a permite o astfel de actualizare.

(9) Producția și comercializarea fructelor și legumelor ar trebui să aibă în vedere problemele de protecție a mediului, inclusiv practicile de cultivare, gestionarea deșeurilor și eliminarea produselor retrase de pe piață, în special în ceea ce privește protecția calității apei, păstrarea biodiversității și a spațiului rural.

(10) Organizațiile de producători sunt principalii actori din sectorul fructelor și legumelor, pentru care asigură, la nivelul lor, o funcționare descentralizată. În fața unei și mai mari concentrări a cererii, gruparea furnizărilor prin intermediul acestor organizații continuă să fie o necesitate economică pentru consolidarea poziției producătorilor pe piață. O astfel de grupare ar trebui efectuată în mod voluntar și ar trebui să-și dovedească utilitatea prin domeniul de aplicare și eficiența serviciilor oferite de organizațiile de producători membrilor acestora. Întrucât organizațiile de producători acționează exclusiv în interesul membrilor lor, se consideră că acestea acționează în numele și în interesul membrilor lor în chestiunile de natură economică.

(11) Experiența arată că organizațiile de producători reprezintă instrumentul adecvat de grupare a furnizărilor. Cu toate acestea, repartizarea organizațiilor de producători în diferite state membre este inegală. Pentru a îmbunătăți și mai mult atractivitatea organizațiilor de producători, ar trebui să se dispună o creștere a flexibilității operării lor ori de câte ori este posibil. O astfel de flexibilitate ar trebui să privescă în special gama de produse ale unei organizații de producători, nivelul de vânzări directe permise și extinderea normelor la nemembri, precum și posibilitatea pentru asociațiile organizațiilor de producători de a desfășura oricare dintre activitățile membrilor lor și de a-și externaliza activitățile, inclusiv către sucursale, în ambele situații sub rezerva unor condiții necesare.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...