Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 54/2006 privind punerea în aplicare a principiului șanselor egale și al egalității de tratament între femei și bărbați în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformulare)
Număr celex: 32006L0054

Modificări (...), Referințe (2), Reviste (18), Doctrine (2)

În vigoare de la 26 iulie 2006

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA 2006/54/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 5 iulie 2006
privind punerea în aplicare a principiului șanselor egale și al
egalității de tratament între femei și bărbați în materie de
încadrare în muncă și de muncă (reformulare)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 141 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Directiva 76/207/CEE a Consiliului din 9 februarie 1976 privind punerea în aplicare a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrarea în muncă, la formarea și la promovarea profesională, precum și condițiile de muncă3 și Directiva 86/378/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 privind punerea în aplicare a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în cadrul regimurilor profesionale de securitate socială4 au fost modificate în mare parte5. Directiva 75/117/CEE a Consiliului din 10 februarie 1975 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la aplicarea principiului egalității de remunerare între lucrătorii de sex masculin și cei de sex feminin6 și Directiva 97/80/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind sarcina probei în cazurile de discriminare pe criterii de sex7 conțin, de asemenea, dispoziții având ca obiect punerea în aplicare a principiului egalității de tratament între bărbați și femei. Având în vedere faptul că se aduc noi modificări acestor directive, este necesar, pentru mai multă claritate, ca dispozițiile în cauză să facă obiectul unei reformulări și să se adune într-un singur text principalele dispoziții care există în acest domeniu, precum și anumite elemente noi care decurg din jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene (denumită în continuare "Curtea de Justiție").

(2) Egalitatea între bărbați și femei este un principiu fundamental al dreptului comunitar, în temeiul articolului 2 și al articolului 3 alineatul (2) din tratat, precum și a jurisprudenței Curții de Justiție. În conformitate cu articolele din tratat menționate, egalitatea între bărbați și femei constituie o "misiune" și un "obiectiv" al Comunității, iar aceasta are obligația pozitivă de a o promova în toate acțiunile sale. Reviste (1)

(3) Curtea de justiție a considerat că domeniul de aplicare al principiului egalității de tratament pentru femei și bărbați nu poate fi redus numai la discriminarea pe criteriul apartenența la un sex sau la altul. Având în vedere obiectul său și natura drepturilor pe care tinde să le apere, acest principiu se aplică în egală măsură discriminărilor care își au originea în schimbarea sexului unei persoane.

(4) Articolul 141 alineatul (3) din tratat asigură de acum înainte o bază juridică specifică pentru adoptarea măsurilor comunitare destinate să garanteze aplicarea principiului șanselor egale și al egalității de tratament în materie de încadrare în muncă și de muncă, inclusiv principiul egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă având aceeași valoare.

(5) Articolele 21 și 23 din carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene interzic, de asemenea, orice discriminare pe criteriul sexului și consacră dreptul la egalitate de tratament pentru bărbați și femei în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește încadrarea în muncă, munca și remunerația.

(6) Hărțuirea și hărțuirea sexuală sunt contrare principiului egalității de tratament între femei și bărbați și constituie discriminare pe criteriul sexului în sensul prezentei directive. Aceste forme de discriminare se manifestă nu numai la locul de muncă, dar și în ceea ce privește accesul la muncă, la formare și promovare profesională. Prin urmare, este necesar ca aceste forme de discriminare să fie interzise și să facă obiectul unor sancțiuni efective, proporționate și de descurajare.

(7) În acest context, angajatorii și persoanele responsabile cu formarea profesională trebuie încurajate să ia măsuri pentru a lupta împotriva tuturor formelor de discriminare pe criteriul sexului și, în special, să ia măsuri preventive împotriva hărțuirii și hărțuirii sexuale la locul de muncă și în ceea ce privește accesul la muncă, la formare și promovare profesională în conformitate cu dreptul național și practicile naționale.

(8) Principiul egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă având aceeași valoare, enunțat de articolul 141 din tratat și confirmat de jurisprudența constantă a Curții de Justiție constituie un aspect important al principiului egalității de tratament între femei și bărbați și o parte esențială și indispensabilă a acquis-ului comunitar, inclusiv a jurisprudenței Curții referitoare la discriminarea pe criteriul sexului. Prin urmare, este necesar să se ia măsuri suplimentare pentru punerea în aplicare a acestuia.

(9) În conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție, pentru a aprecia dacă lucrătorii prestează aceeași muncă sau o muncă de valoare egală, trebuie să se cerceteze dacă acești lucrători pot fi considerați ca aflându-se într-o situație comparabilă, ținând seama de un ansamblu de factori, cum ar fi natura muncii, condițiile de formare și condițiile de muncă.

(10) Curtea de Justiție a stabilit că, în anumite condiții, principiul egalității de remunerare nu se limitează la situațiile în care bărbații și femeile muncesc pentru același angajator.

(11) Statele membre ar trebui, în colaborare cu partenerii sociali, să lupte în continuare împotriva problemei persistente a remunerației diferite pe criterii de sex și a segregării între sexe, problemă care este și rămâne evidentă pe piața muncii, în special prin intermediul unor reglementări flexibile în ceea ce privește durata timpului de lucru, care să permită atât bărbaților, cât și femeilor, să îmbine mai bine viața profesională și viața familială. Aceasta ar putea include, de asemenea, reglementări corespunzătoare în ceea ce privește concediul pentru creșterea copilului, care ar putea fi cerut de oricare dintre părinți, precum și punerea în aplicare a unor infrastructuri accesibile și economice în materie de protecție a copiilor și de acordare de îngrijiri persoanelor dependente. Reviste (1)

(12) Trebuie adoptate măsuri specifice pentru a garanta punerea în aplicare a principiului egalității de tratament în regimurile profesionale de securitate socială și pentru a preciza sfera acestora.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Pot fi de interes:

Reviste:
Trimitere preliminară - Politica socială - Directiva 96/34/CE - Acord-cadru privind concediul pentru creșterea copilului - Clauza 2 punctul 1 - Drept individual la concediu pentru creșterea copilului pe baza nașterii unui copil - Reglementare națională care interzice dreptul la acest concediu funcționarului a cărui soție nu este încadrată în muncă - Directiva 2006/54/CE - Egalitate de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă - Articolul 2 alineatul (1) litera (a) și articolul 14 alineatul (1) litera (c) - Condiții de muncă - Discriminare directă
;
se încarcă...