Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiții și al instituțiilor de credit (reformare)
Număr celex: 32006L0049

Modificări (1), Referințe (9), Reviste (1)

În vigoare de la 30 iunie 2006 până la 31 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA 2006/49/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 14 iunie 2006
privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiții
și al instituțiilor de credit (reformare)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 47 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3

întrucât:

(1) Directiva 93/6/CEE a Consiliului din 15 martie 1993 privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiții și al instituțiilor de credit4 a fost modificată în mod substanțial de mai multe ori. Date fiind noile modificări ale directivei menționate, este necesar, din motive de claritate, ca aceasta să fie reformată.

(2) Unul dintre obiectivele Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare5 este acela de a permite întreprinderilor de investiții autorizate de către autoritățile competente ale statului membru de origine și supravegheate de aceleași autorități să înființeze sucursale și să ofere servicii în mod liber în alte state membre. Prin urmare, directiva menționată prevede coordonarea normelor care reglementează autorizarea și exercitarea activității întreprinderilor de investiții.

(3) Cu toate acestea, Directiva 2004/39/CE nu stabilește standarde comune pentru fondurile proprii ale întreprinderilor de investiții și nu stabilește efectiv nici sumele capitalului inițial al acestor întreprinderi sau un cadru comun de monitorizare a riscurilor la care sunt expuse acestea.

(4) Ar trebui să se efectueze numai armonizarea esențială care este necesară și suficientă pentru a asigura recunoașterea reciprocă a autorizațiilor și a sistemelor de supraveghere prudențială; pentru a obține recunoașterea reciprocă în cadrul pieței financiare interne, ar trebui prevăzute măsuri pentru a coordona definirea fondurilor proprii ale întreprinderilor de investiții, stabilirea sumelor capitalului inițial al acestora și stabilirea unui cadru comun pentru monitorizarea riscurilor la care sunt expuse întreprinderile de investiții.

(5) Întrucât obiectivele prezentei directive, și anume stabilirea cerințelor privind rata de adecvare a capitalului aplicabile întreprinderilor de investiții și instituțiilor de credit, normele de calculare a acestora și normele de supraveghere prudențială a acestora nu pot fi realizate în mod suficient de către statele membre și, prin urmare, dată fiind dimensiunea și efectele acțiunii propuse, pot fi realizate mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

(6) Este necesar să se stabilească diferite sume ale capitalului inițial în funcție de gama de activități pe care întreprinderile de investiții sunt autorizate să le desfășoare.

(7) În anumite condiții, ar trebui să se permită întreprinderilor de investiții existente să își continue activitatea, chiar dacă nu respectă suma minimă a capitalului inițial stabilită pentru noile întreprinderi de investiții.

(8) Statele membre ar trebui să poată stabili norme mai stricte decât cele prevăzute de prezenta directivă.

(9) Funcționarea armonioasă a pieței interne necesită nu numai norme juridice, dar și o cooperare strânsă și regulată și o convergență semnificativ mărită a practicilor de reglementare și de supraveghere dintre autoritățile competente ale statelor membre. (10) În Comunicarea Comisiei din 11 mai 1999 intitulată "Punerea în aplicare a cadrului pentru piețele financiare: Plan de acțiune" sunt enunțate diferite obiective care trebuie atinse pentru realizarea pieței interne a serviciilor financiare. Consiliul European de la Lisabona din 23 și 24 martie 2000 a stabilit obiectivul de punere în aplicare a planului de acțiune până în anul 2005. Reformarea dispozițiilor privind fondurile proprii este un element esențial al planului de acțiune. (11) Dat fiind că întreprinderile de investiții se confruntă, în ceea ce privește portofoliul privind tranzacțiile cu titluri financiare, cu aceleași riscuri ca și instituțiile de credit, este necesar ca dispozițiile pertinente ale Directivei 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit6 să se aplice deopotrivă întreprinderilor de investiții.

(12) Fondurile proprii ale întreprinderilor de investiții sau ale instituțiilor de credit (denumite în continuare în mod colectiv "instituții") pot servi pentru a absorbi pierderile care nu sunt acoperite de un volum suficient al profiturilor, pentru a asigura continuitatea instituțiilor și pentru a proteja investitorii. Fondurile proprii servesc, de asemenea, ca etalon important pentru autoritățile competente, în special pentru evaluarea solvabilității instituțiilor și în alte scopuri prudențiale. Pe lângă acestea, instituțiile se angajează în concurență directă unele cu altele pe piața internă. Prin urmare, pentru a consolida sistemul financiar al Comunității și pentru a preveni denaturări ale concurenței, este necesar să se stabilească standarde comune de bază privind fondurile proprii. (13) În sensul considerentului (12), se cuvine ca definiția fondurilor proprii prevăzută de Directiva 2006/48/CE să servească drept bază și să ofere norme specifice suplimentare care țin seama de sfera de aplicare diferită a cerințelor privind capitalul, legate de riscul de piață.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...