Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1198/2006 privind Fondul European pentru Pescuit
Număr celex: 32006R1198

Modificări (...), Referințe (10), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 15 august 2006

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1198/2006 AL CONSILIULUI
din 27 iulie 2006
privind Fondul European pentru Pescuit

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 36 și 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

întrucât:

(1) Dezvoltarea flotei comunitare de pescuit trebuie să fie reglementată în special în conformitate cu deciziile pe care Consiliul și Comisia trebuie să le ia în temeiul capitolului II din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor halieutice în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului4.

(2) Obiectivul politicii comune în domeniul pescuitului ar trebui să fie acela de a permite o exploatare durabilă a resurselor acvatice vii și a acvaculturii în contextul dezvoltării durabile, având în vedere în mod echilibrat aspectele de mediu, economice și sociale.

(3) Domeniul de aplicare al politicii comune în domeniul pescuitului se extinde la conservarea, gestionarea și exploatarea resurselor acvatice vii și la acvacultură, precum și la prelucrarea și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură, în măsura în care aceste activități sunt practicate pe teritoriul statelor membre, în apele comunitare sau de către navele de pescuit comunitare sau resortisanții statelor membre.

(4) În temeiul articolului 33 alineatul (2) din tratat, trebuie luată în considerare natura specială a activității care rezultă din structura socială a sectorului și din disparitățile structurale și naturale între diferitele regiuni implicate în activități de pescuit.

(5) Componenta de dezvoltare durabilă a politicii comune în domeniul pescuitului este integrată din 1993 în normele de reglementare a fondurilor structurale. Punerea sa în aplicare ar trebui desfășurată în contextul dezvoltării durabile prin intermediul Fondului European pentru Pescuit (denumit în continuare FEP).

(6) Deoarece obiectivul principal al prezentului regulament, și anume favorizarea politicii comune în domeniul pescuitului, nu poate fi atins în mod suficient de către statele membre, date fiind problemele structurale întâlnite în dezvoltarea pescuitului și a limitelor impuse resurselor financiare ale statelor membre într-o Uniune extinsă, dar care poate fi atins mai bine la nivel comunitar prin furnizarea de finanțare multianuală vizând prioritățile relevante, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(7) Politica comună în domeniul pescuitului și, în consecință, FEP trebuie să încorporeze prioritățile comunitare de dezvoltare durabilă definite în concluziile Consiliului European de la Lisabona din 23 și 24 martie 2000, precum și ale Consiliului European de la Goteborg din 15 și 16 iunie 2001.

(8) Programarea ar trebui să asigure coordonarea FEP cu alte fonduri orientate spre dezvoltarea durabilă, precum și cu fondurile structurale și alte fonduri comunitare.

(9) Activitatea FEP și operațiunile la a căror finanțare contribuie ar trebui să fie compatibile cu alte politici comunitare și conforme cu întreaga legislație comunitară.

(10) Acțiunea Comunității ar trebui să fie complementară acțiunii desfășurate de către statele membre sau ar trebui să încerce să contribuie la această acțiune. În scopul de a asigura o valoare adăugată semnificativă, ar trebui consolidat parteneriatul. Acest parteneriat, cu respectarea deplină a normelor și practicilor naționale ale statelor membre, se referă la autoritățile regionale, locale și alte autorități publice, precum și la alte organisme corespunzătoare, inclusiv cele responsabile de mediu și de promovarea egalității între bărbați și femei, partenerii economici și sociali și alte organisme competente. Partenerii în cauză ar trebui implicați în pregătirea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea asistenței.

(11) În temeiul articolului 274 din tratat, statele membre urmează să coopereze cu Comisia pentru a asigura respectarea principiilor bunei gestiuni financiare. În acest scop, prezentul regulament specifică în ce condiții Comisia își poate exercita responsabilitățile de execuție a bugetului general al Uniunii Europene.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...