Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1781/2006 cu privire la informațiile privind plătitorul care însoțesc transferurile de fonduri (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32006R1781

Modificări (1), Referințe (6), Reviste (1)

În vigoare de la 08 decembrie 2006 până la 25 iunie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1781/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ȘI AL CONSILIULUI
din 15 noiembrie 2006

cu privire la informațiile privind plătitorul care însoțesc transferurile

de fonduri (Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Fluxul de bani murdari prin transferuri de fonduri poate deteriora stabilitatea și reputația sectorului financiar și astfel poate amenința piața internă. Terorismul zdruncină însăși temelia societății noastre. Soliditatea, integritatea și stabilitatea sistemului transferurilor de fonduri și încrederea în sistemul financiar per ansamblu ar putea fi serios compromise de eforturile depuse de infractori și complicii acestora pentru a ascunde originea profiturilor lor sau pentru a transfera fonduri în scopuri teroriste.

(2) Pentru a facilita activitățile lor infracționale, cei care efectuează spălarea banilor și cei care finanțează terorismul ar putea încerca să profite de libera circulație a capitalurilor care implică o zonă financiară integrată, dacă nu se adoptă anumite măsuri de coordonare la nivel comunitar. Prin amploarea sa, o intervenție a Comunității ar trebui să garanteze transpunerea uniformă, în întreaga Uniune Europeană, a Recomandării speciale VII privind transferurile electronice (RS VII) a Grupului Internațional de Acțiune Financiară (GAFI), instituit la Paris cu ocazia reuniunii la nivel înalt a G7 din 1989 și, în special, să asigure lipsa discriminărilor între plățile naționale dintr-un stat membru și plățile transfrontaliere între statele membre. Măsurile adoptate în domeniul transferurilor de fonduri transfrontaliere numai la nivelul statelor membre, fără coordonare, ar putea să aibă repercusiuni semnificative asupra bunei funcționări a sistemelor de plată la nivelul Uniunii Europene și, în consecință, să aducă atingere pieței interne în domeniul serviciilor financiare.

(3) În urma atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite, Consiliul European extraordinar din 21 septembrie 2001 a reafirmat că lupta împotriva terorismului este un obiectiv prioritar al Uniunii Europene. Consiliul European a aprobat un plan de acțiune care vizează consolidarea cooperării polițienești și judiciare, dezvoltarea instrumentelor juridice internaționale de combatere a terorismului, prevenirea finanțării activităților teroriste, îmbunătățirea siguranței traficului aerian și consolidarea consecvenței dintre toate politicile în domeniu. Acest plan de acțiune a fost revizuit de către Consiliul European ca urmare a atentatelor teroriste din 11 martie 2004 de la Madrid și, în prezent, prevede în mod expres necesitatea de a asigura adaptarea cadrului legislativ creat de Comunitate pentru combaterea terorismului și îmbunătățirea cooperării judiciare în funcție de cele nouă recomandări speciale privind finanțarea terorismului adoptate de GAFI.

(4) Pentru a preveni finanțarea terorismului, au fost adoptate măsuri pentru înghețarea fondurilor și a resurselor economice ale anumitor persoane, grupuri și entități, în special Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului3 și Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului4. În același scop au fost luate măsuri de protejare a sistemului financiar împotriva transmiterii de fonduri și de resurse financiare în scopuri teroriste. Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului5 conține un număr de măsuri pentru combaterea exploatării sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului. Cu toate acestea, aceste măsuri nu sunt suficiente pentru a împiedica teroriștii și alți infractori să aibă acces la sistemele de plată și să le utilizeze pentru a-și transfera fondurile.

(5) Pentru a încuraja o abordare consecventă la nivel internațional a combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, orice inițiativă comunitară nouă ar trebui să țină seama de evoluțiile la acest nivel, respectiv de cele nouă recomandări speciale în domeniul luptei împotriva finanțării terorismului adoptate de GAFI, în special RS VII și nota explicativă revizuită pentru punerea sa în aplicare.

(6) Trasabilitatea completă a transferurilor de fonduri poate reprezenta un instrument extrem de important și util în materie de prevenire, cercetare și descoperire a activităților de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. Prin urmare, pentru a asigura transmiterea corespunzătoare a informațiilor cu privire la plătitor pe parcursul lanțului de plăți, este necesar să se prevadă un sistem care să impună prestatorilor de servicii de plată obligația de a se asigura că transferurile de fonduri sunt însoțite de informații exacte și utile cu privire la plătitor.

(7) Prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului6. De exemplu, informațiile culese și păstrate în sensul prezentului regulament nu ar trebui utilizate în scopuri comerciale.

(8) Persoanele a căror activitate se limitează la transformarea documentelor pe suport de hârtie în documente electronice și care acționează în temeiul unui contract încheiat cu un prestator de servicii de plată nu intră sub incidența domeniului de aplicare a prezentului regulament; același lucru este valabil și pentru orice persoană fizică sau juridică cu unicul rol de a pune la dispoziția prestatorilor de servicii de plată un sistem de mesagerie sau alte sisteme de sprijin pentru transmiterea fondurilor sau sisteme de compensare și decontare.

(9) Este necesar să se excludă din domeniul de aplicare al prezentului regulament transferurile de fonduri care reprezintă un risc redus de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. Aceste excluderi ar trebui să vizeze cărțile de credit sau de debit, retragerile de la bancomate, debitările directe, cecurile trunchiate, plata impozitelor, amenzilor sau a altor taxe și transferurile de fonduri pentru care atât plătitorul, cât și beneficiarul sunt prestatori de servicii de plată care acționează în nume propriu. În plus, pentru a ține seama de caracteristicile speciale ale sistemelor de plată naționale, statele membre ar trebui să poată excepta viramentele electronice de tip poștal, cu condiția să fie întotdeauna posibilă urmărirea transferului de fonduri până la plătitor. În cazul în care statele membre au aplicat derogarea privind moneda electronică prevăzută de Directiva 2005/60/CE, aceasta ar trebui să se aplice în cadrul prezentului regulament, cu condiția ca valoarea tranzacției să nu depășească 1000 EUR.

(10) Derogarea privind moneda electronică, în sensul Directivei 2000/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului7, se aplică monedei electronice, indiferent dacă emitentul monedei respective beneficiază sau nu de o exceptare în temeiul articolului 8 din directiva respectivă.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...