Comisia Comunităților Europene

Directiva nr. 70/2005 de modificare a Directivelor 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului privind conținuturile maxime de reziduuri de pesticide de pe și din cereale și anumite produse de origine animală și vegetală (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32005L0070

Modificări (...)

În vigoare de la 21 octombrie 2005

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA 2005/70/CE A COMISIEI
din 20 octombrie 2005
de modificare a Directivelor 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE și
90/642/CEE ale Consiliului privind conținuturile maxime de reziduuri
de pesticide de pe și din cereale și anumite produse de
origine animală și vegetală
(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 76/895/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1976 privind stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe fructe și legume1, în special articolul 5,

având în vedere Directiva 86/362/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 privind stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe cereale2, în special articolul 10,

având în vedere Directiva 86/363/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 privind stabilirea conținutului maxim pentru reziduurile de pesticide de pe și din produsele alimentare de origine animală3, în special articolul 10,

având în vedere Directiva 90/642/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1990 privind stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe anumite produse de origine vegetală, inclusiv fructe și legume4, în special articolul 7,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor fitofarmaceutice5, în special articolul 4 alineatul (1) litera (f),

întrucât:

(1) Următoarele substanțe active existente au fost înscrise în anexa I la Directiva 91/414/CEE: glifosat prin Directiva 2001/99/CE a Comisiei6, clorprofam prin Directiva 2004/20/CE a Comisiei7 și bromoxinil și ioxinil prin Directiva 2004/58/CE a Comisiei8.

(2) Următoarele substanțe active noi au fost înscrise în anexa I la Directiva 91/414/CEE: dimetenamid-p și flurtamon prin Directiva 2003/84/CE a Comisiei9, propoxicarbazon și zoxamid prin Directiva 2003/119/CE a Comisiei10, flazasulfuron și piraclostrobin prin Directiva 2004/30/CE a Comisiei11, quinoxifen prin Directiva 2004/60/CE a Comisiei12 și mepanipirim prin Directiva 2004/62/CE a Comisiei13.

(3) Înscrierea în anexa I la Directiva 91/414/CEE a substanțelor active în cauză a avut loc pe baza evaluării informațiilor prezentate cu privire la utilizările propuse. Anumite informații privind aceste utilizări au fost prezentate de anumite state membre în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (f) din Directiva 91/414/CEE. Informațiile disponibile au fost examinate și sunt suficiente pentru a autoriza stabilirea anumitor conținuturi maxime de reziduuri (CMR).

(4) CMR comunitare și conținuturile recomandate de Codex Alimentarius sunt stabilite și evaluate pe baza unor proceduri similare. În ceea ce privește clorprofamul și glifosatul, Codex cuprinde un anumit număr de CMR. Există deja CMR comunitare stabilite prin Directivele 76/895/CEE pentru clorprofam (Directiva 82/528/CEE a Consiliului)14 și prin Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE pentru glifosat (Directiva 1998/82/CE a Consiliului)15. Acestea au fost luate în considerare la stabilirea CMR în cauză prin modificările aduse prin prezenta directivă. CMR din Codex a căror retragere va fi recomandată într-un viitor apropiat nu au fost luate în considerare. CMR care au la bază CMR din Codex au fost evaluate cu privire la riscurile pentru consumatori. Nu s-a constatat nici un risc în cadrul parametrilor toxicologici bazați pe studiile de care dispune Comisia.

(5) Rapoartele de examinare ale Comisiei elaborate în vederea înscrierii substanțelor active respective în anexa I la Directiva 91/414/CEE stabilesc doza zilnică admisă (DZA) și, dacă este necesar, doza acută de referință (DAR) pentru substanțele în cauză. Expunerea consumatorilor de produse alimentare tratate cu substanțele active în cauză a fost evaluată în conformitate cu procedurile și practicile utilizate în Comunitatea Europeană. Au fost luate în considerare liniile directoare publicate de Organizația Mondială a Sănătății16 și de avizul Comitetului științific pentru plante privind metodologia utilizată17. S-a constatat că CMR propuse pe această bază nu atrag după sine depășirea dozei zilnice admise sau a dozei acute de referință.

(6) În scopul de a garanta o protecție adecvată a consumatorului împotriva expunerii la reziduuri rezultate în urma utilizărilor neautorizate ale produselor fitosanitare, este necesară stabilirea unor CMR provizorii pentru combinațiile produs/pesticid în cauză la un nivel corespunzător limitei inferioare de determinare analitică.

(7) Stabilirea la nivel comunitar de CMR provizorii nu împiedică statele membre să stabilească CMR provizorii pentru substanțele respective în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (f) din Directiva 91/414/CEE și anexa VI. Se consideră că o perioadă de patru ani este suficientă pentru a permite alte utilizări ale substanțelor active respective. La sfârșitul acestei perioade, este necesar ca respectivele CMR să devină definitive.

(8) Prin urmare, este necesar să se adauge sau să se înlocuiască toate CMR generate de utilizarea produselor fitosanitare menționate anterior în anexele la Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE pentru a permite o supraveghere și un control adecvate asupra interzicerii utilizării lor și pentru a proteja consumatorul. În cazul în care CMR au fost stabilite deja în anexele la directivele respective, este necesară modificarea lor. În cazul în care CMR nu au fost stabilite încă, este necesară stabilirea lor pentru prima dată.

(9) Glifosatul este utilizat ca ester sau sare. În cazul sării de glifosat-trimesiu, reziduul cationului trimethylsulfoniu prezintă, de asemenea, un risc toxicologic. Prin urmare, este necesar să se stabilească CMR pentru acest cation.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...