Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 13/2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora
Număr celex: 32000L0013

Modificări (...), Referințe (4), Reviste (1)

În vigoare de la 06 mai 2000 până la 12 decembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 2000/13/CE
din 20 martie 2000
privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare
la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum
și la publicitatea acestora

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat2,

întrucât:

(1) Directiva Consiliului 79/112/CEE din 18 decembrie 1978 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora3 a fost modificată în mai multe rânduri și în mod substanțial4. În scopul clarificării și raționalității, este necesară codificarea directivei respective.

(2) Diferențele între dispozițiile legale, de reglementare și administrative ale statelor membre referitoare la etichetarea produselor alimentare pot împiedica libera circulație a acestor produse și pot crea condiții de concurență inegale.

(3) Este în consecință necesar să se apropie aceste legislații pentru a contribui la funcționarea pieței interne.

(4) Obiectul prezentei directive trebuie să fie adoptarea regulilor comunitare, cu caracter general și orizontal, aplicabile tuturor produselor alimentare comercializate.

(5) Dimpotrivă, regulile cu caracter specific și vertical, care privesc numai anumite produse alimentare determinate, trebuie să fie stabilite în cadrul dispozițiilor care se referă la aceste produse.

(6) Orice reglementare cu privire la etichetarea produselor alimentare trebuie să se întemeieze, înainte de orice, pe imperativul informării și protecției consumatorului.

(7) Acest imperativ implică posibilitatea ca statele membre să poată impune, respectând regulile Tratatului, cerințe lingvistice.

(8) O etichetare detaliată privind natura exactă și caracteristicile produselor, care permite consumatorului să aleagă în cunoștință de cauză, este cea mai adecvată în măsura în care acesta creează cele mai puține obstacole în calea libertății schimburilor.

(9) Este așadar necesar să se stabilească lista mențiunilor care trebuie să figureze în principiu pe etichetele tuturor produselor alimentare.

(10) Totuși, caracterul orizontal al prezentei directive nu a permis, într-o primă etapă, să se includă printre mențiunile obligatorii toate cele care trebuie să se adauge listei aplicabile în principiu totalității produselor alimentare, dar trebuie, într-o etapă ulterioară, să se adopte dispozițiile comunitare care tind să completeze regulile stabilite în prezent.

(11) În plus, dacă, în absența regulilor comunitare cu caracter specific, statele membre trebuie să aibă capacitatea de a prevedea anumite dispoziții naționale care vin să se adauge dispozițiilor generale din prezenta directivă, este important totuși să se supună aceste dispoziții unei proceduri comunitare.

(12) Această procedură comunitară trebuie să ia forma unei decizii comunitare atunci când un stat membru dorește să adopte o nouă legislație.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...