Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 37/2001 privind apropierea dispozițiilor legale, de reglementare și administrative ale statelor membre în materie de fabricare, prezentare și vânzare a produselor din tutun
Număr celex: 32001L0037

Modificări (1)

În vigoare de la 18 iulie 2001 până la 19 mai 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 2001/37/CE
din 5 iunie 2001
privind apropierea dispozițiilor legale, de reglementare și
administrative ale statelor membre în materie de fabricare,
prezentare și vânzare a produselor din tutun

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 95 și 133,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat4, având în vedere proiectul comun aprobat de Comitetul de Conciliere la 5 aprilie 2001,

întrucât:

(1) Directiva Consiliului 89/622/CEE din 13 noiembrie 1989 privind apropierea dispozițiilor legale, de reglementare și administrative ale statelor membre referitoare la etichetarea produselor din tutun, precum și la interzicerea comercializării anumitor tipuri de tutun pentru uz oral5 a fost considerabil modificată de Directiva Consiliului 92/41/CEE6. Deoarece urmează să se aducă în continuare modificări la respectiva directivă, precum și la Directiva Consiliului 90/239/CEE din 17 mai 1990 privind armonizarea dispozițiilor legislative, reglementare și administrative din statele membre cu privire la conținutul maxim de gudron din țigarete7, aceste directive trebuie reformulate, în interesul clarității.

(2) Există încă neconcordanțe substanțiale între dispozițiile legale, de reglementare și administrative ale statele membre referitoare la fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun, care împiedică funcționarea pieței interne.

(3) Este necesar ca aceste bariere să fie eliminate și, în acest sens, reglementările privind fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun să fie armonizate, lăsând statelor membre posibilitatea de a introduce, în anumite condiții, cerințele pe care le consideră necesare pentru a garanta apărarea sănătății persoanelor.

(4) În conformitate cu dispozițiile art. 95 alin. (3) din Tratat, este necesar să se ia ca bază un nivel de protecție ridicat în materie de sănătate, securitate, protecție a mediului și protecție a consumatorilor, ținându-se cont mai ales de noile evoluții bazate pe date științifice. Având în vedere efectele extrem de nocive ale tutunului, protecția sănătății trebuie să beneficieze de o atenție prioritară în acest context.

(5) Directiva 90/239/CEE a fixat limitele maxime privind conținutul de gudron al țigaretelor comercializate în statele membre cu începere de la 31 decembrie 1992. Natura cancerigenă a gudronului face necesară reducerea în continuare a nivelului de gudron din țigarete.

(6) Directiva 89/622/CEE a stabilit un avertisment general care trebuie să figureze pe ambalajul unitar al oricărui produs din tutun, precum și avertismente suplimentare rezervate exclusiv țigaretelor și, începând cu 1992, a extins obligația aplicării avertismentelor suplimentare și pe alte produse din tutun.

(7) Mai multe state membre au făcut cunoscut faptul că, dacă nu se adoptă măsuri de stabilire a conținutului maxim de monoxid de carbon pentru țigarete la nivel comunitar, acestea vor lua măsuri în acest sens la nivel național. Diferențele existente între normele privind monoxidul de carbon sunt de natură să constituie obstacole în desfășurarea comerțului și să împiedice buna funcționare a pieței interne. În plus, s-a dovedit că țigaretele produc cantități de monoxid de carbon care sunt periculoase pentru sănătatea umană și pot contribui la apariția unor afecțiuni cardiovasculare și a altor maladii.

(8) Cu ocazia revizuirii cadrului normativ, trebuie evaluate afirmațiile, bazate pe probe, privind produsele din tutun proiectate și/sau comercializate pentru "a reduce riscurile" sau pentru care fabricanții revendică o reducere a nocivității.

(9) Există neconcordanțe între dispozițiile legale, de reglementare și administrative ale statelor membre în ceea ce privește limitarea conținutului maxim de nicotină din țigarete. Astfel de neconcordanțe sunt de natură să constituie bariere în desfășurarea comerțului și să împiedice buna funcționare a pieței interne. Statele membre și autoritățile științifice au ridicat probleme specifice în materie de sănătate publică într-un domeniu care a făcut deja obiectul unor măsurilor prealabile de armonizare, pe care Comisia le-a examinat.

(10) Aceste obstacole ar trebui, în consecință, să fie eliminate și, în acest scop, punerea în liberă circulație, comercializarea și fabricarea țigaretelor ar trebui să facă obiectul unor norme comune, nu numai în ceea ce privește gudronul, ci și în ceea ce privește conținutul maxim de nicotină și monoxid de carbon.

(11) Prezenta directivă va avea totodată consecințe asupra produselor din tutun exportate de Comunitatea Europeană. Regimul exporturilor face parte din politica comercială comună. În temeiul art. 152 alin. (1) din Tratat și în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene, cerințele în materie de sănătate trebuie să facă parte integrantă din alte politici comunitare. Ar trebui adoptate norme pentru a asigura ca dispozițiile privind piața internă să nu fie afectate.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...