Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 23/2001 privind apropierea legislației statelor membre referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți de întreprinderi sau unități
Număr celex: 32001L0023

Modificări (...), Referințe (1), Reviste (18), Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 22 martie 2001

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 2001/23/CE
din 12 martie 2001
privind apropierea legislației statelor membre referitoare la menținerea
drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi,
unități sau părți de întreprinderi sau unități

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 94,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

întrucât:

(1) Directiva Consiliului 77/187/CEE din 14 februarie 1977 privind apropierea legislației statelor membre referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți de întreprinderi sau unități3, a fost substanțial modificată4. Prin urmare, această directivă trebuie codificată, din motive de claritate și raționalitate.

(2) evoluția economică atrag, la nivel național și al Comunității, schimbări în structura întreprinderilor, prin transferuri de întreprinderi, unități sau părți de întreprinderi sau de unități către alți angajatori ca rezultat al transferurilor sau fuziunilor legale.

(3) sunt necesare dispoziții pentru protecția lucrătorilor în cazul schimbării angajatorului, în special pentru a asigura că drepturile acestora sunt menținute.

(4) există încă diferențe între statele membre în privința măsurii în care sunt protejați lucrătorii în acest sens, iar aceste diferențe trebuie reduse.

(5) Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor, adoptată la 9 decembrie 1989 ("Carta Socială"), enunță la pct. (7), (17) și (18), în special, că: "realizarea pieței interne trebuie să conducă la o îmbunătățire a condițiilor de viață și de muncă ale lucrătorilor din Comunitatea Europeană. Îmbunătățirea trebuie să cuprindă, acolo unde este necesar, dezvoltarea anumitor aspecte ale reglementărilor privind ocuparea forței de muncă, cum ar fi procedurile pentru concedierile colective și cele privind falimentele. Informarea, consultarea și participarea lucrătorilor trebuie dezvoltate, în conformitate cu modalitățile adecvate, având în vedere practicile în vigoare în diferitele state membre. Această informare, această consultare și această participare trebuie aplicate la timp, mai ales cu ocazia restructurărilor sau a fuziunilor întreprinderilor care afectează încadrarea în muncă a lucrătorilor".

(6) în 1977, Consiliul a adoptat Directiva 77/187/CEE pentru promovarea armonizării legislațiilor naționale care garantează menținerea drepturilor lucrătorilor și care solicită cedenților și cesionarilor să informeze și să consulte reprezentanții lucrătorilor în timp util.

(7) directiva în cauză a fost ulterior modificată în temeiul impactului pieței interne, al tendințelor legislative ale statelor membre cu privire la salvarea întreprinderilor în caz de dificultăți economice, a jurisprudenței Curții de Justiție a Comunităților Europene, a Directivei Consiliului 75/129/CEE din 17 februarie 1975 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective5 și normele legislative deja în vigoare în majoritatea statelor membre.

(8) din considerente de securitate și transparență juridică, a fost necesară clarificarea noțiunii de transfer a trebuit să fie clarificat, în temeiul jurisprudenței Curții de Justiție. Această clarificare nu a modificat domeniul de aplicare a Directivei 77/187/CEE, astfel cum a fost interpretată de Curtea de Justiție.

(9) Carta socială recunoaște importanța combaterii tuturor formelor de discriminare, în special pe motive de sex, culoarea pielii, rasă, opinii și credințe.

(10) prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere obligațiilor statelor membre cu privire la termenele de transpunere a directivelor indicate în anexa I, partea B, în care statele membre trebuie să se conformeze Directivei 77/187/CEE și actului care o modifică,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...