Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 114/2004 privind condițiile de admisie a resortisanților țărilor terțe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat
Număr celex: 32004L0114

Modificări (1), Referințe (1), Reviste (1)

În vigoare de la 23 decembrie 2004 până la 23 mai 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA 2004/114/CE A CONSILIULUI
din 13 decembrie 2004
privind condițiile de admisie a resortisanților țărilor terțe pentru
studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau
servicii de voluntariat

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 63 primul paragraf, punctul (3), litera (a) și punctul (4),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

întrucât:

(1) În vederea creării treptate a unui spațiu de libertate, securitate și justiție, tratatul prevede măsuri care trebuie luate în materie de azil, imigrație și protecția drepturilor resortisanților țărilor terțe.

(2) Tratatul prevede adoptarea de către Consiliu a unor măsuri privind politica de imigrare referitoare la condițiile de intrare și de ședere, precum și a unor standarde privind procedurile de eliberare de către statele membre a vizelor pe termen lung și a permiselor de ședere.

(3) În cadrul reuniunii sale speciale de la Tampere din 15 și 16 octombrie 1999, Consiliul European a recunoscut nevoia de apropiere a legislațiilor naționale privind condițiile de admisie și de ședere a resortisanților țărilor terțe și a solicitat Consiliului să adopte rapid deciziile pe baza propunerilor înaintate de Comisie.

(4) Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și se conformează principiilor recunoscute de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

(5) Statele membre trebuie să aplice dispozițiile prezentei directive fără discriminare pe criterii de sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau credință, convingeri politice sau de altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

(6) Unul dintre obiectivele acțiunilor comunitare în domeniul educației este promovarea Europei în ansamblul său ca un centru mondial de excelență pentru studii și formare profesională. Promovarea mobilității resortisanților țărilor terțe în cadrul Comunității pentru studii reprezintă un factor major al acestei strategii. Aproprierea legislației naționale a statelor membre privind condițiile de intrare și de ședere face parte din această strategie.

(7) Migrarea în scopurile menționate de prezenta directivă, care este prin definiție temporară și nu depinde de situația pieței forței de muncă în țara gazdă, reprezintă o formă de îmbogățire reciprocă pentru migranții vizați, țara lor de origine și statul membru gazdă și contribuie la promovarea unei mai bune cunoașteri între culturi.

(8) Termenul "admisie" se referă atât la intrarea cât și la șederea resortisanților țărilor terțe în scopurile menționate de prezenta directivă.

(9) Noile norme comunitare se bazează pe definițiile de student, stagiar, unitate de învățământ și voluntar, aflate deja în uz în dreptul comunitar, în special în diferitele programe comunitare de promovare a mobilității persoanelor în cauză (Socrates, Serviciul European de Voluntariat, etc.).

(10) Durata și alte condiții privind cursurile pregătitoare pentru studenți reglementate de prezenta directivă trebuie stabilite de statele membre în conformitate cu legislația lor națională.

(11) Resortisanții țărilor terțe care se încadrează în categoriile de stagiari neremunerați și voluntari și care sunt considerați, pe baza activităților lor sau a tipului de compensație sau remunerație pe care le primesc, ca lucrători în conformitate cu legislația națională, nu se încadrează în domeniul de aplicare al prezentei directive. Admisia resortisanților țărilor terțe care intenționează să urmeze studii de specializare în domeniul medical trebuie stabilită de statele membre.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...