Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999
Număr celex: 32006R1083

Modificări (1), Referințe (165), Derogări (1), Reviste (12), Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 31 iulie 2006 până la 31 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 1083/2006 AL CONSILIULUI
din 11 iulie 2006
de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de
Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 161,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul conform al Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

având în vedere avizul Curții de Conturi4,

întrucât:

(1) Articolul 158 din tratat prevede că, în vederea consolidării coeziunii economice și sociale, Comunitatea urmărește reducerea diferențelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni și întârzierile în dezvoltarea regiunilor și insulelor cel mai puțin favorizate, inclusiv ale zonelor rurale. Articolul 159 din tratat prevede că această acțiune este susținută prin fonduri structurale, prin Banca Europeană de Investiții (BEI) și prin celelalte instrumente financiare existente.

(2) Politica de coeziune ar trebui să consolideze creșterea, concurența și ocuparea forței de muncă prin integrarea priorităților Comunității în favoarea dezvoltării durabile definite în timpul Consiliului European de la Lisabona din 23 și 24 martie 2000, pe de o parte, și în timpul Consiliului European de la Goteborg din 15 și 16 iunie 2001, pe de altă parte.

(3) Dat fiind că disparitățile economice, sociale și teritoriale la nivel regional și național au crescut în Uniunea Europeană extinsă, ar trebui consolidate măsurile în favoarea convergenței, a concurenței și a ocupării forței de muncă în întreaga Comunitate.

(4) Creșterea numărului de frontiere terestre și maritime în Comunitate, precum și extinderea teritoriului său, necesită consolidarea valorii adăugate a cooperării transfrontaliere, transnaționale și interregionale.

(5) În scopul unei coerențe sporite la nivelul intervenției diferitelor fonduri, ar trebui să se integreze Fondul de coeziune în programarea intervențiilor structurale.

(6) Ar trebui să se precizeze rolul instrumentelor de susținere a dezvoltării rurale, și anume Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADER)5 și pentru sectorul pescuitului, și anume Fondul European pentru Pescuit (FEP). Aceste instrumente ar trebui să fie integrate în cele care intră sub incidența politicii agricole comune și a politicii comune pentru pescuit și să fie coordonate cu instrumentele politicii de coeziune.

(7) Fondurile folosite în temeiul politicii de coeziune se limitează, prin urmare, la Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER), Fondul Social European (FSE) și Fondul de coeziune. Normele aplicabile fiecăruia dintre aceste fonduri sunt precizate în regulamentele de aplicare adoptate în temeiul articolelor 148, 161 și 162 din tratat.

(8) În temeiul articolului 55 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de stabilire a dispozițiilor generale privind fondurile structurale6, Consiliul trebuie să reexamineze regulamentul respectiv la propunerea Comisiei până la 31 decembrie 2006. Pentru a aplica reforma fondurilor propusă în prezentul regulament, ar trebui abrogat Regulamentul (CE) nr. 1260/1999.

(9) Pentru a consolida valoarea adăugată a politicii de coeziune în Comunitate, ar trebui să se concentreze și să se simplifice măsurile fondurilor structurale și Fondului de coeziune și, din acel moment, să se redefinească obiectivele enunțate în Regulamentul (CE) nr. 1260/1999, precum cel referitor la convergența statelor membre și a regiunilor, concurența regională și ocuparea forței de muncă și cooperarea teritorială europeană.

(10) În cadrul acestor trei obiective, ar trebui să se țină seama în mod adecvat de elementele economice, sociale și teritoriale specifice.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...