Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1082/2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT)
Număr celex: 32006R1082

Modificări (...), Referințe (10), Doctrine (1)

În vigoare de la 31 iulie 2006

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1082/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 5 iulie 2006
privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 159 al treilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Articolul 159 al treilea paragraf din tratat prevede că pot fi adoptate acțiuni specifice în afara fondurilor prevăzute la primul paragraf al articolului menționat anterior pentru a realiza obiectivul de coeziune economică și socială prevăzută de tratat. Dezvoltarea armonioasă a ansamblului Comunității și consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale implică consolidarea cooperării teritoriale. În acest sens, trebuie adoptate măsurile necesare pentru îmbunătățirea condițiilor în care sunt puse în aplicare acțiunile de cooperare teritorială.

(2) Se impun măsuri pentru a reduce dificultățile semnificative cu care se confruntă statele membre, în special regiunile și colectivitățile locale, pentru a realiza și a gestiona acțiunile de cooperare teritorială în cadrul legislațiilor și procedurilor naționale diferite.

(3) Ținând seama în special de creșterea numărului de frontiere terestre și maritime ale Comunității în urma extinderii, este necesar să se faciliteze consolidarea cooperării teritoriale în Comunitate.

(4) Instrumentele existente, precum gruparea europeană de interes economic, s-au dovedit puțin adaptate pentru a organiza o cooperare structurată subordonată inițiativei comunitare Interreg în perioada de programare 2000-2006.

(5) Acquis-ul Consiliului Europei furnizează diferite cadre și posibilități care permit autorităților regionale și locale să asigure o cooperare transfrontalieră. Prezentul instrument nu intenționează, prin urmare, să eludeze anumite cadre sau să furnizeze un ansamblu de norme comune specifice care ar reglementa în mod uniform ansamblul acestor dispoziții în întreaga Comunitate.

(6) Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 privind dispozițiile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune4 sporește mijloacele în favoarea cooperării teritoriale europene.

(7) De asemenea este necesar să se faciliteze și să se însoțească realizarea unor acțiuni de cooperare teritorială fără contribuția financiară a Comunității.

(8) Pentru a depăși obstacolele ce împiedică cooperarea teritorială, este necesar să se instituie un instrument de cooperare la nivel comunitar care să permită stabilirea, pe teritoriul Comunității, a grupurilor cooperative cu personalitate juridică, denumite "grupări europene de cooperare teritorială" (GECT). Recursul la un GECT ar trebui să fie facultativ.

(9) Este recomandabil ca GECT să fie dotat cu capacitatea de a acționa în numele și în contul membrilor săi și, în special, în numele colectivităților regionale și locale care îl alcătuiesc.

(10) Atribuțiile și competențele unui GECT trebuie definite printr-o convenție.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...