Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999
Număr celex: 32006R1080

Modificări (1), Referințe (100), Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 31 iulie 2006 până la 31 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1080/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 5 iulie 2006
privind Fondul European de Dezvoltare Regională și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1783/1999

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 162 alineatul (1) și articolul 299 alineatul (2) al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Articolul 160 din tratat prevede că Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) este destinat să redreseze principalele dezechilibre regionale din Comunitate. Astfel, FEDER contribuie la reducerea diferenței între nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni și la recuperarea decalajului de către regiunile cele mai puțin favorizate, inclusiv zonele rurale și urbane, zonele industriale în declin, precum și regiunile afectate de un handicap geografic sau natural, precum regiunile insulare și zonele muntoase, zonele cu densitate mică a populației și regiunile de frontieră.

(2) Dispozițiile comune fondului structural și Fondului de coeziune sunt stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a dispozițiilor generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune4.

(3) Este oportun ca FEDER să furnizeze asistență în cadrul unei strategii generale cu privire la politica de coeziune care să garanteze o concentrare mai mare a intervenției asupra priorităților Comunității.

(4) Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede că normele de eligibilitate a cheltuielilor trebuie stabilite la nivel național, în afară de anumite excepții pentru care este necesar să se stabilească norme specifice. Prin urmare, ar trebui prevăzute dispoziții specifice în ceea ce privește excepțiile referitoare la FEDER.

(5) În cadrul unei operații integrate de dezvoltare urbană, se consideră necesară susținerea acțiunilor limitate care urmăresc renovarea locuințelor în zonele afectate sau amenințate de o deteriorare fizică și excluderea socială în statele membre care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau după această dată.

(6) Este necesar să se prevadă că orice contribuție FEDER la cheltuielile pentru locuințe ar trebui să aibă ca obiectiv furnizarea unor locuințe de calitate persoanelor cu venit mic, inclusiv parcul de locuințe privatizat recent, precum și furnizarea de locuințe persoanelor din categoriile sociale defavorizate.

(7) Punerea în aplicare efectivă și eficientă a acțiunilor susținute de FEDER depinde de buna guvernare, de parteneriatul între toți partenerii teritoriali și socio-economici în cauză și, în special, de autoritățile regionale și locale, precum și de orice alt organ în cauză, în diferitele etape de punere în aplicare a programelor operaționale cofinanțate de FEDER.

(8) Statele membre și Comisia ar trebui să garanteze lipsa oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală în diferitele etape de punere în aplicare a programelor operaționale cofinanțate de FEDER.

(9) În cazul în care se iau ca bază experiența și punctele forte ale inițiativei comunitare URBAN, prevăzută la articolul 20 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de stabilire a dispozițiilor generale cu privire la fondurile structurale5, dezvoltarea urbană durabilă ar trebui consolidată prin integrarea completă a acțiunilor efectuate în acest domeniu în cadrul programelor operaționale cofinanțate de FEDER, o atenție deosebită fiind acordată dezvoltării locale și acțiunilor în materie de ocupare a forței de muncă, precum și potențialului lor de inovare.

(10) Este necesar să se acorde o atenție deosebită asigurării complementarității și coerenței cu alte politici comunitare, în special cu al șaptelea program-cadru pentru acțiunile de cercetare, de dezvoltare tehnologică și de demonstrare și programul-cadru pentru competitivitate și inovație. În afară de aceasta, ar trebui realizată o sinergie între susținerea adusă de FEDER, pe de o parte, și aceea adusă de Fondul Social European, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European6 și Fondul de coeziune în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1084/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de instituire a unui Fond de coeziune7, de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind susținerea în dezvoltarea rurală prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)8 și un Fond European pentru Pescuit, pe de altă parte.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...