Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri
Număr celex: 32006R1013

Modificări (...), Referințe (16)

În vigoare de la 12 iulie 2006

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1013/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 14 iunie 2006
privind transferurile de deșeuri

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Obiectivul și componenta principală și predominantă a prezentului regulament reprezintă protecția mediului, efectele acestuia asupra comerțului internațional fiind doar accesorii.

(2) Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului din 1 februarie 1993 privind supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri în interiorul, la intrarea și ieșirea din Comunitatea Europeană3 a fost deja modificat considerabil de câteva ori și necesită alte modificări. În special, este necesar să se încorporeze în regulamentul respectiv conținutul Deciziei 94/774/CE a Comisiei din 24 noiembrie 1994 privind documentul de însoțire standard prevăzut de Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului4 și al Deciziei 1999/412/CE a Comisiei din 3 iunie 1999 privind chestionarul de raport obligatoriu al statelor membre în conformitate cu articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului5. În consecință, Regulamentul (CEE) nr. 259/93 ar trebui înlocuit în scopul clarității.

(3) Decizia 93/98/CEE a Consiliului6 se referea la încheierea, în numele Comunității, a Convenției de la Basel din 22 martie 1989 privind controlul transporturilor transfrontaliere de deșeuri periculoase și al eliminării acestora7, la care Comunitatea este parte din 1994. Prin adoptarea Regulamentului (CEE) nr. 259/93, Consiliul a stabilit norme de reducere și control a transporturilor menționate anterior elaborate, inter alia, astfel încât sistemul comunitar existent pentru supravegherea și controlul circulației deșeurilor să îndeplinească cerințele Convenției de la Basel.

(4) Decizia 97/640/CE a Consiliului8 se referea la aprobarea, în numele Comunității, a modificării Convenției de la Basel în conformitate cu Decizia III/1 a Conferinței părților. Prin modificarea respectivă, toate exporturile de deșeuri periculoase destinate eliminării din țările menționate la anexa VII la Convenție în țări care nu apar în anexa respectivă au fost interzise, astfel cum au fost interzise, de la 1 ianuarie 1998, toate exporturile de deșeuri periculoase menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Convenție și destinate recuperării. Regulamentul (CEE) nr. 259/93 a fost modificat în consecință prin Regulamentul (CE) nr. 120/97 al Consiliului9.

(5) În contextul aprobării de către Comunitate a Deciziei C(2001)107/Final a Consiliului OCDE privind revizuirea Deciziei C(92)39/Final privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor destinate operațiunilor de recuperare (Decizia OCDE), pentru a armoniza listele de deșeuri cu Convenția de la Basel și pentru a revizui anumite cerințe, este necesar să se încorporeze conținutul deciziei respective în legislația comunitară.

(6) Comunitatea a semnat Convenția de la Stockholm din 22 mai 2001 privind poluanții organici persistenți.

(7) Este important să se organizeze și să se reglementeze supravegherea și controlul transferurilor de deșeuri astfel încât să se țină seama de necesitatea de a conserva, proteja și îmbunătăți calitatea mediului și a sănătății oamenilor și să se promoveze o aplicare mai uniformă a regulamentului în cauză în Comunitate.

(8) De asemenea, este important să se țină seama de cerința prevăzută la articolul 4 alineatul (2) litera (d) din Convenția de la Basel conform căreia transferurile de deșeuri periculoase trebuie reduse la minimum, în conformitate cu gestionarea ecologică rațională și eficientă a deșeurilor respective.

(9) În plus, este important să se țină seama de dreptul fiecărei părți la Convenția de la Basel, în temeiul articolului 4 alineatul (1), de a interzice importul de deșeuri periculoase sau de deșeuri menționate la anexa II la respectiva convenție.

(10) Transferurile de deșeuri efectuate de forțe armate sau organizații umanitare ar trebui să fie excluse din sfera de aplicare a prezentului regulament, atunci când sunt importate în Comunitate în anumite situații (inclusiv tranzitul în Comunitate atunci când deșeurile respective intră în Comunitate). În cazul transferurilor respective, trebuie să se îndeplinească cerințele dreptului internațional și ale acordurilor internaționale. În astfel de cazuri, orice autoritate competentă de tranzit și autoritatea competentă de destinație din Comunitate ar trebui informate în prealabil cu privire la respectivul transfer și destinația acestuia.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...