Uniunea Națională a Notarilor Publici | Lege 36/1995

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Organizarea activității notarilor publici -
SECȚIUNEA a 7-a
Uniunea Națională a Notarilor Publici

Art. 53. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (1)

(1) Notarii publici din România sunt constituiți la nivel național în Uniunea Națională a Notarilor Publici, unica organizație profesională înființată prin lege, cu personalitate juridică, de interes public, cu patrimoniu și buget propriu.

(2) Uniunea are sediul în municipiul București și are ștampilă proprie, care cuprinde cel puțin denumirea Uniunii și stema României.

(3) Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, Uniunea are următoarele funcții: Jurisprudență (1), Practică judiciară (1)

a) de strategie, prin transmiterea de propuneri la elaborarea de către Ministerul Justiției a strategiilor în domeniul notarial;

b) de reglementare a activității, prin reglementări terțiare specifice, prin care se asigură, în conformitate cu strategia adoptată, punerea în aplicare a legislației în domeniul notarial și realizarea cadrului juridic subsidiar specific;

c) de reprezentare pe plan intern și internațional a notarilor publici;

d) de îndrumare, sprijin și control al notarilor publici, în aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul notarial;

e) de administrare a patrimoniului propriu.

(4) În exercitarea funcțiilor care îi revin, Uniunea poate colabora cu autoritățile și instituțiile publice, cu alte persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzătoare domeniului său de activitate.

(5) Statutul aprobat de Congresul de constituire al Uniunii este actul constitutiv al acesteia. Puneri în aplicare (1)

(6) Modificarea și completarea Statutului Uniunii între congrese se fac de către Consiliul Uniunii, după consultarea Adunărilor generale ale Camerelor.

(7) Organele de conducere ale Uniunii sunt:

a) Congresul;

b) Consiliul Uniunii;

c) Biroul executiv al Consiliului Uniunii;

d) președintele Uniunii.

(8) În organele de conducere ale Uniunii pot fi aleși notarii publici în funcție, cu o vechime efectivă în profesie de cel puțin 8 ani la data alegerii.

(9) Membrii Colegiului director al Camerei nu pot fi membri ai Consiliului Uniunii. Fac excepție președintele Camerei, care, potrivit art. 56, face parte de drept din Consiliul Uniunii, și vicepreședintele Camerei sau un alt membru desemnat în acest sens, numai în situația în care îl reprezintă pe președinte.

(10) Mandatul organelor alese ale Uniunii începe la data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care s-au organizat alegerile.

Art. 54. - Puneri în aplicare (1)

(1) Congresul este constituit din reprezentanții notarilor publici, aleși de Adunarea generală a fiecărei Camere, potrivit normei de un reprezentant la 10 notari publici în funcție, la care se adaugă membrii Consiliului Uniunii, precum și vicepreședinții Colegiilor directoare ale Camerelor.

(2) În situația în care nu sunt aleși ca reprezentanți ai Camerei la Congres, membrii Consiliului de disciplină, ai Comisiei de cenzori și ai Consiliului de administrație al Casei de Asigurări a Notarilor Publici participă fără drept de vot la lucrările Congresului.

(3) Congresul se întrunește în sesiuni ordinare și extraordinare.

(4) Congresul se întrunește în sesiune ordinară, de regulă, anual și în sesiune extraordinară, la cererea Consiliului Uniunii sau a Camerelor, dacă aceasta reprezintă cel puțin o treime din numărul notarilor publici.

(5) Convocarea Congresului se face de către Biroul executiv al Consiliului Uniunii cu cel puțin 60 de zile înainte de data stabilită, prin înștiințarea în scris a Camerelor și prin publicarea într-un ziar central a datei, locului și ordinii de zi. Colegiile directoare ale Camerelor sunt obligate să comunice data, locul de desfășurare a Congresului și ordinea de zi a acestuia tuturor notarilor publici în funcție din Cameră.

(6) Camerele sunt obligate să comunice Uniunii lista nominală cu delegații la Congres, de regulă, cu cel puțin 15 zile înainte de Congres.

(7) Congresul este legal constituit în prezența a două treimi din numărul delegaților săi și adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a delegaților prezenți.

(8) Delegații la Congres au libertatea să își exprime votul ținând cont de strategia și interesele profesiei.

(9) Congresul notarilor publici are, după caz, următoarele atribuții:

a) adoptă, prin hotărâre, completarea sau modificarea Statutului Uniunii și a Statutului Casei de Asigurări a Notarilor Publici, cu excepția modificărilor adoptate între congrese de către Consiliul Uniunii, în condițiile art. 53 alin. (6);

b) adoptă Codul deontologic al notarilor publici, completările și modificările care i se aduc în condițiile stabilite prin statut;

c) validează, prin hotărâre, alegerea reprezentanților Camerelor și a supleanților acestora în Consiliul Uniunii, în condițiile stabilite prin statut;

d) validează, prin hotărâre, alegerea, dintre membrii Consiliului Uniunii, a președintelui și vicepreședinților, în condițiile stabilite prin statut;

e) validează, prin hotărâre, alegerea membrilor Consiliului de disciplină, în condițiile stabilite prin statut;

f) dezbate probleme profesionale de interes general și adoptă, cu majoritate simplă, rezoluții cu privire la problemele dezbătute;

g) aprobă raportul Consiliului Uniunii și al Comisiei de cenzori, execuția bugetară și descărcarea de gestiune;

h) îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa prin lege, regulament sau statut.

(10) Hotărârile și rezoluțiile cu caracter normativ intern, administrativ-organizatoric sunt obligatorii pentru notarii publici.

(11) Congresul poate delega unele dintre atribuțiile sale Consiliului Uniunii, în condițiile stabilite prin statut.

(12) Procedura privind convocarea, organizarea și desfășurarea Congresului se stabilește prin statut.

Art. 55. - Puneri în aplicare (1)

(1) În cadrul Uniunii se constituie și funcționează:

a) Institutul Notarial Român;

b) Casa de Asigurări a Notarilor Publici;

c) Casa de Pensii a Notarilor Publici;

d) Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale;

e) Comisia de cenzori;

f) Consiliul de disciplină;

g) Corpul de control;

h) Redacția Buletinului Notarilor Publici;

i) comisiile de specialitate ale Consiliului Uniunii;

j) aparatul de specialitate și administrativ;

k) Registrul național de evidență a notarilor publici, în care se înregistrează notarii publici și formele în care aceștia își exercită profesia.

(2) La nivelul Uniunii se pot înființa și alte organisme potrivit legii, statutului profesiei sau actelor normative cu caracter intern.

Art. 56. - Puneri în aplicare (1)

(1) Consiliul Uniunii este constituit din reprezentanții fiecărei Camere, aleși potrivit următoarei norme de reprezentare:

a) un reprezentant, pentru Camerele cu până la 200 de notari publici în funcție;

b) 2 reprezentanți, pentru Camerele care au între 201 și 400 de notari publici în funcție;

c) 3 reprezentanți, pentru Camerele care au peste 400 de notari publici în funcție.

(2) Odată cu alegerea reprezentanților, Camerele aleg și supleanții acestora. Supleanții înlocuiesc de drept reprezentanții Camerelor în Consiliul Uniunii, ori de câte ori aceștia nu își pot exercita mandatul.

(3) Procedura alegerii reprezentaților și supleanților Camerelor în Consiliul Uniunii, precum și numărul supleanților se stabilesc prin statut.

(4) Președinții Camerelor fac parte de drept din Consiliul Uniunii, cu drept de vot.

(5) Dintre membrii Consiliului Uniunii se aleg președintele și 3 vicepreședinți, în condițiile stabilite prin statut. După alegerea președintelui și a celor 3 vicepreședinți, supleanții acestora devin membri ai Consiliului Uniunii. Funcțiile de președinte, de prim-vicepreședinte și de vicepreședinte sunt incompatibile cu funcțiile de președinte al Camerei sau reprezentant în Consiliul Uniunii.

(6) Dintre cei 3 vicepreședinți, Consiliul Uniunii alege un prim-vicepreședinte, în condițiile stabilite prin statut.

(7) Durata mandatului membrilor Consiliului Uniunii, al președintelui, prim-vicepreședintelui și al vicepreședinților este de 4 ani.

(8) Reprezentanții Camerelor în Consiliul Uniunii, precum și președintele, prim-vicepreședintele și vicepreședinții Consiliului beneficiază de indemnizație și de alte drepturi stabilite prin acte normative interne.

(9) Consiliul Uniunii se convoacă, de regulă, trimestrial în ședințe ordinare sau, ori de câte ori este nevoie, în ședințe extraordinare, de către președinte. Consiliul Uniunii este legal constituit în prezența a două treimi din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu votul majorității simple a membrilor prezenți. În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este decisiv în adoptarea hotărârii.

Art. 57. - Puneri în aplicare (1)

(1) Consiliul Uniunii are, în principal, următoarele atribuții:

a) propune ministrului justiției actualizarea numărului de posturi de notar public și posturile destinate concursului de schimbări de sedii;

b) aprobă numărul de locuri destinate dobândirii calității de notar stagiar, cu consultarea Colegiilor directoare;

c) propune ministrului justiției aprobarea regulamentului privind condițiile de desfășurare a examenelor de dobândire a calității de notar public;

d) propune ministrului justiției onorariile minimale pentru actele și procedurile notariale îndeplinite în exercitarea funcției de către notarii publici, având în vedere următoarele criterii:

1. timpul și volumul de muncă solicitată pentru îndeplinirea actului sau procedurii;

2. natura, noutatea și dificultatea actului sau procedurii;

3. obținerea de date și informații suplimentare sau conlucrarea cu experți ori cu alți specialiști impusă de natura, obiectul, complexitatea și dificultatea actului;

4. constrângerile de timp în care notarul este obligat de împrejurările actului sau procedurii să acționeze pentru a asigura servicii legale performante;

5. termenele de arhivare a actelor și procedurilor notariale;

6. locul îndeplinirii actului sau procedurii;

7. răspunderea notarului public, prin raportare și la valoarea actului sau procedurii;

e) stabilește cotele de contribuție ale birourilor notarilor publici la Cameră, precum și cele ale Camerelor la Uniune, potrivit statutului acesteia;

f) reprezintă Uniunea, prin președintele Consiliului Uniunii, în raporturile cu terții, pe plan intern și internațional;

g) adoptă modificările sau completările la Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici și al Casei de Pensii a Notarilor Publici;

h) aprobă modificările și completările Statutului Uniunii între congrese, după consultarea Adunărilor generale ale Camerelor;

i) soluționează contestațiile împotriva hotărârilor Consiliului de disciplină;

j) adoptă, modifică și completează Regulamentul Consiliului de disciplină;

k) adoptă, modifică și completează Regulamentul de organizare și funcționare al INR;

l) organizează, la nivel național, programe care vizează alinierea practicilor notariale la exigențele internaționale;

m) adoptă uzanțele profesionale potrivit Codului civil, republicat, cu modificările ulterioare;

n) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, execuția bugetară și descărcarea anuală de gestiune a președintelui;

o) stabilește, prin hotărâre, indemnizațiile reprezentanților Camerelor în Consiliul Uniunii, a președintelui, prim-vicepreședintelui și vicepreședinților Consiliului Uniunii, precum și ale membrilor Comisiei de cenzori, Consiliului de disciplină, Consiliului de administrație al Casei de Asigurări a Notarilor Publici, organelor de conducere ale INR și indemnizațiile membrilor altor organisme constituite la nivelul Uniunii;

p) acordă ordine, medalii și titluri, în condițiile stabilite prin statut;

q) aprobă sponsorizările și mecenatele;

r) acordă ajutoare notarilor publici, în limita sumelor aprobate în acest scop prin bugetul de venituri și cheltuieli;

s) îndeplinește alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare, statutul profesiei sau de actele normative cu caracter intern.

(2) Consiliul Uniunii poate să delege Biroului executiv unele atribuții ale sale, în condițiile prevăzute de statut.

Art. 58. - Puneri în aplicare (1)

(1) Biroul executiv este organul executiv al Consiliului Uniunii, cu activitate permanentă și de legătură cu Camerele, și se compune din 9 membri: președintele, prim-vicepreședintele, vicepreședinții și 5 membri, aleși de Consiliul Uniunii dintre membrii săi.

(2) Președintele Uniunii este și președintele Consiliului Uniunii și al Biroului executiv al Consiliului Uniunii.

(3) Biroul executiv al Consiliului Uniunii se întrunește lunar în ședință ordinară și, ori de câte ori este nevoie, în ședințe extraordinare, la convocarea președintelui.

(4) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Biroul executiv al Consiliului Uniunii emite decizii executorii.

(5) Biroul executiv al Consiliului Uniunii funcționează legal în prezența majorității membrilor săi și adoptă decizii cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenți.

(6) Biroul executiv al Consiliului Uniunii are următoarele atribuții principale:

a) asigură activitatea permanentă a Consiliului Uniunii;

b) propune ministrului justiției numirea în funcție a notarului public, schimbarea sediului biroului notarial, asocierea și încetarea asocierii, suspendarea și încetarea suspendării din funcția de notar public, revocarea ori încetarea calității de notar public;

c) pregătește proiectele de documente care vor fi prezentate spre dezbatere și aprobare Consiliului Uniunii;

d) elaborează proiectul raportului anual al activității Uniunii;

e) elaborează proiectul de buget anual al Uniunii, asigură gestionarea curentă a patrimoniului, urmărește întocmirea bilanțului financiar-contabil și executarea bugetului;

f) asigură execuția bugetară și urmărește realizarea resurselor bugetului Uniunii;

g) organizează serviciile proprii ale Uniunii și aprobă organigrama și statul de funcții ale personalului de specialitate și administrativ al Uniunii;

h) aprobă organigrama, statul de funcții și coordonează activitatea tuturor entităților înființate în cadrul Uniunii;

i) aprobă proiectul de buget anual, execuția bugetară și descărcarea de gestiune a entităților înființate în cadrul Uniunii;

j) acordă, suspendă și retrage birourilor notariale, la cerere sau din oficiu, licența de funcționare;

k) analizează raportul Consiliului de disciplină al Uniunii și propune măsurile ce se impun;

l) analizează sinteza controlului profesional administrativ întocmită de corpul de control al Uniunii și propune măsurile ce se impun;

m) rezolvă conflictele de competență dintre notarii publici din Camere diferite;

n) coordonează activitatea de creare și funcționare a sistemului și rețelelor de informatizare între Uniune și Camere, precum și la nivelul birourilor notariale, potrivit programelor proprii și celor derulate în cooperare cu notariatele europene;

o) coordonează atât activitatea Centrului Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale, denumit în continuare CNARNN, cât și registrele naționale notariale privind evidența actelor și procedurilor notariale și adoptă actele normative necesare funcționării acestora;

p) soluționează, la solicitarea președintelui Uniunii, sesizările formulate împotriva notarilor publici sau împotriva Camerelor;

q) acceptă donațiile și legatele făcute Uniunii;

r) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Congresului și ale Consiliului Uniunii și supraveghează executarea acestor hotărâri de către Camere și notarii publici, adoptând decizii corespunzătoare;

s) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, regulament, statut și de actele normative cu caracter intern.

Art. 59. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (1)

(1) Președintele, prim-vicepreședintele și vicepreședinții Consiliului Uniunii sunt și președintele, prim-vicepreședintele și vicepreședintele Uniunii.

(2) Președintele Uniunii este și președintele Consiliului Uniunii și are următoarele atribuții:

a) reprezintă Uniunea pe plan intern în raporturile cu autoritățile publice din România, cu organizațiile guvernamentale și neguvernamentale, cu cele profesionale, iar în plan extern, cu organizațiile naționale și internaționale ale notarilor publici și oriunde va fi invitat oficial în calitate de președinte;

b) ordonanțează cheltuielile bugetare ale Uniunii; președintele poate delega această atribuție prim-vicepreședintelui;

c) convoacă și conduce ședințele Congresului, Consiliului Uniunii și ale Biroului executiv al Consiliului Uniunii;

d) angajează personalul de specialitate și administrativ al Uniunii, cu respectarea organigramei și statului de funcții, aprobate de către Biroul executiv al Consiliului Uniunii;

e) exercită, în condițiile legii, acțiunea disciplinară împotriva notarilor publici;

f) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, regulament, statut și alte acte normative.

(3) În absență, președintele este înlocuit de prim-vicepreședinte, iar dacă acesta din urmă lipsește, de unul dintre vicepreședinții delegați în acest sens de președinte.

(4) Prim-vicepreședintele și vicepreședinții reprezintă Uniunea, în limitele mandatului acordat de președinte.

Art. 60. - Puneri în aplicare (1)

(1) În cadrul Uniunii funcționează Casa de Asigurări a Notarilor Publici, cu personalitate juridică, în condițiile stabilite prin statutul acesteia, aprobat de Consiliul Uniunii.

(2) Asigurarea de răspundere civilă a notarilor publici este obligatorie și se realizează prin casa de asigurări constituită în acest scop.

(3) Notarii publici au obligația să încheie contractul de asigurare înainte de începerea activității.

(4) Limita minimă a valorii de asigurare și nivelul primei de asigurare se stabilesc anual de către Consiliul Uniunii.

Art. 61. - Puneri în aplicare (1)

(1) În cadrul Uniunii se înființează, se organizează și funcționează INR, entitate de interes public, cu personalitate juridică, în condițiile stabilite prin statutul propriu, aprobat de Consiliul Uniunii.

(2) INR asigură perfecționarea activității notariale, pregătirea profesională inițială și, după caz, continuă a notarilor publici și a notarilor stagiari, a altor specialiști, a personalului de specialitate al birourilor notariale, al Camerelor și al Uniunii, având dreptul de a elibera diplome sau certificate de absolvire recunoscute de instituțiile publice și private abilitate.

(3) INR are sediul în municipiul București, are ștampilă care cuprinde denumirea sa și stema României și siglă proprie. INR se înființează, se organizează și funcționează în baza prezentei legi, fără îndeplinirea altor formalități.

(4) Statutul INR, Regulamentul de organizare și funcționare a acestuia, precum și modalitățile de formare profesională inițială sau, după caz, continuă a notarilor publici și a notarilor stagiari, a personalului de specialitate al birourilor notariale, al Camerelor și al Uniunii se aprobă prin hotărâre a Consiliului Uniunii. Puneri în aplicare (1)

(5) INR organizează, la solicitarea Consiliului Uniunii, examenul de definitivat, concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime într-o funcție de specialitate juridică, în condițiile legii și ale regulamentului de organizare și desfășurare a acestora, aprobat de ministrul justiției, la propunerea Consiliului Uniunii.

(6) INR organizează, la solicitarea Consiliului Uniunii, și concursul de schimbare de sediu, în condițiile legii și ale regulamentului de organizare și desfășurare a concursului, aprobat de către Consiliul Uniunii.

(7) INR organizează, la solicitarea Consiliului Uniunii, examenul sau, după caz, concursul de dobândire a calității de notar stagiar, în condițiile legii și ale regulamentului de organizare și desfășurare a acestuia, aprobat de ministrul justiției, la propunerea Consiliului Uniunii.

Art. 62. - Puneri în aplicare (2)

(1) În vederea administrării registrelor prevăzute la art. 164, în cadrul și sub autoritatea Uniunii se înființează, se organizează și funcționează CNARNN, ca entitate cu personalitate juridică, în condițiile stabilite prin regulamentul propriu, aprobat de Biroul executiv al Consiliului Uniunii.

(2) CNARNN asigură administrarea, organizarea și funcționarea registrelor naționale notariale prevăzute la art. 164, precum și a altor activități stabilite prin regulamentul propriu.

(3) CNARNN are sediul în municipiul București. CNARNN are sigiliu propriu, care cuprinde denumirea sa și stema României, și siglă proprie și se înființează, se organizează și funcționează, fără îndeplinirea altor formalități, în baza prevederilor prezentei legi.

(4) Costurile privind verificările și înscrierile în registrele prevăzute la art. 164 vor fi suportate de părțile interesate, iar tarifele privind înscrierea și verificarea în registre se vor stabili de către Biroul executiv al Consiliul Uniunii.

(5) În cazul în care înscrierile și verificările în registrele prevăzute la art. 164 se solicită de către instituțiile publice, acestea se vor efectua cu scutire de tarif.

(6) Tarifele pentru înscriere sau verificare în registre se vor putea încasa de către notarii publici de la părți și se vor vira CNARNN în baza facturilor emise de către acesta.

(7) Fondurile acumulate de CNARNN vor fi utilizate pentru dezvoltarea instituției notarului public, pentru securizarea actului notarial și pentru perfecționarea profesională a corpului de notari publici.

(8) Regulamentul de organizare și funcționare a CNARNN, precum și orice alte măsuri necesare organizării și funcționării acestuia se aprobă prin decizie a Biroului executiv al Consiliului Uniunii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 63. - Puneri în aplicare (1)

(1) În scopul stabilirii și acordării pensiilor private se înființează, sub autoritatea Uniunii, Casa de Pensii a Notarilor Publici, denumită în continuare Casa de pensii, instituție autonomă, de interes public, cu personalitate juridică, în condițiile stabilite prin statutul acesteia, aprobat de Consiliul Uniunii.

(2) Sistemul de pensii prevăzut de prezenta lege este obligatoriu pentru notarii publici membri ai Uniunii.

(3) Notarii publici pot contribui și la sistemul public de pensii, în condițiile legii.

(4) Modul de organizare și funcționare, precum și data de la care Casa de pensii își începe activitatea se stabilesc prin statut. Casa de pensii are sediul în municipiul București, ștampilă și siglă proprii, care cuprind cel puțin stema României și denumirea, și se înființează, se organizează și funcționează fără îndeplinirea altor formalități.

Mergi la:
Organizarea, funcționarea și evidența biroului individual notarial și a societății profesionale notariale
Actualizarea numărului de notari publici
Dobândirea calității de notar public
Numirea în funcția de notar public
Încetarea și suspendarea din funcția de notar public
Camera Notarilor Publici
Uniunea Națională a Notarilor Publici
Drepturile notarilor publici
Îndatoririle și răspunderile notarilor publici
Dispoziții comune
Autentificarea înscrisurilor
Procedura succesorală
Procedura lichidării pasivului succesoral
Procedura medierii și arbitrajului pentru soluționarea litigiilor interprofesionale
Procedura organizării licitațiilor și a certificării rezultatului acestora
Procedura divorțului pe cale notarială
Procedura apostilei și supralegalizării actelor notariale

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...