Camera Notarilor Publici | Lege 36/1995

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Organizarea activității notarilor publici -
SECȚIUNEA a 6-a
Camera Notarilor Publici Puneri în aplicare (1)

Art. 47. -

(1) În circumscripția fiecărei curți de apel funcționează câte o Cameră, cu personalitate juridică.

(2) Sediul fiecărei Camere este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. La nivelul fiecărui județ din circumscripția Camerei funcționează cel puțin un sediu secundar al acesteia. Camera are ștampilă proprie, care cuprinde cel puțin denumirea Camerei și stema României, iar în cazul sediilor secundare se menționează și denumirea județului în care funcționează sediul secundar.

(3) Din Cameră fac parte toți notarii publici care funcționează în circumscripția acesteia.

(4) Organele de conducere ale Camerei sunt:

a) Adunarea generală a Camerei;

b) Colegiul director al Camerei;

c) președintele Colegiului director al Camerei.

(5) Colegiul director este format dintr-un președinte, care este și președintele Camerei, un vicepreședinte, care este și vicepreședintele Camerei, și 3-7 membri. Colegiul director al Camerei este ales de Adunarea generală a Camerei, în condițiile stabilite prin statutul Uniunii, pentru un mandat de 4 ani, dintre notarii publici care funcționează în acea Cameră.

(6) Alegerea în funcțiile de conducere ale Camerei se face numai prin vot secret, în condițiile prevăzute de statut.

(7) Președintele și membrii Colegiului director al Camerei primesc indemnizație al cărei cuantum este stabilit de Adunarea generală a Camerei.

(8) În perioada în care Uniunea este autorizată ca operator al Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, Camerele dobândesc de drept calitatea de agent al Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare. În vederea exercitării acestei calități, Camerele pot depune o cerere în acest sens la Ministerul Justiției, pentru a obține acordul de a opera în arhivă.

Art. 48. - Puneri în aplicare (1)

(1) Pe lângă Camere se pot constitui și pot funcționa curți de arbitraj.

(2) Curtea de arbitraj este o instituție permanentă de arbitraj, neguvernamentală, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, care funcționează pe lângă Camera Notarilor Publici și care își desfășoară activitatea în condițiile legii.

(3) Regulamentul de organizare și funcționare a Curții de arbitraj, precum și organele de conducere ale acesteia se aprobă de Camere, pe baza regulamentului-cadru aprobat de Consiliul Uniunii.

(4) Activitatea curților de arbitraj de pe lângă Camere se desfășoară conform prevederilor Codului de procedură civilă, republicat, cu modificările ulterioare, Regulamentului de organizare și funcționare și Regulilor de procedură arbitrală stabilite de către Camere în baza regulamentului-cadru aprobat de Consiliul Uniunii.

(5) Normele cu privire la onorariile arbitrilor și la taxele arbitrale se aprobă de către Colegiul director al Camerei.

(6) Taxele arbitrale vor fi folosite în scopul susținerii cheltuielilor legate de soluționarea litigiilor, plata cheltuielilor de secretariat, onorariile arbitrilor și documentarea acestora, precum și orice cheltuială necesară funcționării Curții de arbitraj.

(7) Curtea de arbitraj poate soluționa numai litigii izvorâte din actele și procedurile notariale.

(8) Dispozițiile alin. (1) - (7) se completează cu dispozițiile referitoare la arbitrajul instituționalizat din Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările ulterioare.

Art. 49. -

Președintele Colegiului director al Camerei are următoarele atribuții:

a) reprezintă Camera în raporturile cu terții;

b) desemnează notarul public care va elibera, în condițiile legii, certificatul european de moștenitor, în situația în care arhiva succesorală a notarului public care a emis actul se află în administrarea Camerei;

c) desemnează, la cerere sau din oficiu, în cazuri excepționale, un notar public care să asigure funcționarea unui alt birou de notar public;

d) angajează personalul de specialitate și auxiliar, în numărul și în structura stabilite de Colegiul director al Camerei;

e) coordonează și conduce compartimentele prevăzute în structura organizatorică a Camerei;

f) convoacă și conduce ședințele Colegiului director al Camerei și ale Adunării generale a Camerei;

g) ordonanțează cheltuielile bugetare ale Camerei;

h) aprobă, la cererea părților, transferul dosarului succesoral;

i) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, regulament, statut și de actele normative cu caracter intern.

Art. 50. - Practică judiciară (2), Modele (1)

(1) Colegiul director al Camerei are următoarele atribuții:

a) sprijină INR în organizarea examenului pentru dobândirea calității de notar stagiar;

b) stabilește birourile notariale în care se va efectua pregătirea practică a notarilor stagiari;

c) urmărește pregătirea teoretică și practică a notarilor stagiari;

d) înlocuiește, la cerere sau din oficiu, biroul notarial în care se efectuează pregătirea practică;

e) propune Adunării generale a Camerei actualizarea numărului de notari publici și a numărului de posturi destinate schimbărilor de sedii;

f) propune Consiliului Uniunii numărul de locuri destinate dobândirii calității de notar stagiar;

g) întocmește documentarea juridică și asigură consultarea și informarea curentă a notarilor publici;

h) ține evidența veniturilor și cheltuielilor Camerei și a contribuției membrilor săi;

i) stabilește comisia de inventariere și lichidare a birourilor notariale, în caz de suspendare sau încetare;

j) poate acorda sprijin și ajutor material notarilor publici, în cazuri justificate;

k) desemnează un membru al Colegiului director al Camerei sau un alt notar public din cadrul Camerei ce urmează să efectueze mențiunile privind revocarea, anularea, rectificarea actelor notariale aflate în arhiva Camerei;

l) aprobă, la propunerea președintelui, organigrama și statul de funcții ale personalului de specialitate și administrativ al Camerei;

m) organizează, la cererea notarului public, vânzarea la licitație a bunurilor în vederea lichidării de către notar a pasivului succesoral, în condițiile stabilite prin regulamentul aprobat de Consiliul Uniunii;

n) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, regulament, statut și actele normative cu caracter intern.

(2) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Colegiul director al Camerei emite decizii executorii.

Art. 51. -

Adunarea generală a Camerei are următoarele atribuții:

a) alege și revocă Colegiul director al Camerei și Comisia de cenzori, în condițiile stabilite prin statut;

b) alege și revocă reprezentantul sau reprezentanții Camerei, după caz, și supleantul acestora în Consiliul Uniunii, în condițiile stabilite prin statut, cu respectarea normei de reprezentare prevăzute de prezenta lege;

c) alege și revocă reprezentantul Camerei în Consiliul de disciplină, în condițiile stabilite prin statut;

d) alege și propune membrul în Consiliul de administrație al Casei de Asigurări;

e) aprobă anual raportul de activitate și descărcarea de gestiune ale președintelui și Colegiului director al Camerei;

f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Camerei și execuția bugetară;

g) aprobă strategia de dezvoltare și politica de investiții a Camerei;

h) stabilește indemnizațiile membrilor organelor alese;

i) aprobă regulamentele interne ale Camerei;

j) alege membrii comisiilor de organizare a alegerilor organelor de conducere la nivelul Camerelor și al Uniunii, în condițiile regulamentelor proprii;

k) alege reprezentanții Camerei conform normei de reprezentare la Congres;

l) acordă și retrage, la propunerea Colegiului director al Camerei, titlul onorific de președinte de onoare notarilor publici care au deținut calitatea de președinte al Colegiului director al Camerei;

m) aprobă actualizarea numărului de notari publici și a numărului de posturi destinate schimbărilor de sedii, pe care o înaintează Consiliului Uniunii;

n) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, regulament, statut și de actele normative cu caracter intern.

Art. 52. -

Mandatul organelor alese la nivelul Camerelor începe la data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care s-au organizat alegerile.

Mergi la:
Organizarea, funcționarea și evidența biroului individual notarial și a societății profesionale notariale
Actualizarea numărului de notari publici
Dobândirea calității de notar public
Numirea în funcția de notar public
Încetarea și suspendarea din funcția de notar public
Camera Notarilor Publici
Uniunea Națională a Notarilor Publici
Drepturile notarilor publici
Îndatoririle și răspunderile notarilor publici
Dispoziții comune
Autentificarea înscrisurilor
Procedura succesorală
Procedura lichidării pasivului succesoral
Procedura medierii și arbitrajului pentru soluționarea litigiilor interprofesionale
Procedura organizării licitațiilor și a certificării rezultatului acestora
Procedura divorțului pe cale notarială

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...