Art 58 Uniunea Națională a Notarilor Publici | Lege 36/1995

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Organizarea activității notarilor publici - Uniunea Națională a Notarilor Publici -
Art. 58. -
Puneri în aplicare (1)

(1) Biroul executiv este organul executiv al Consiliului Uniunii, cu activitate permanentă și de legătură cu Camerele, și se compune din 9 membri: președintele, prim-vicepreședintele, vicepreședinții și 5 membri, aleși de Consiliul Uniunii dintre membrii săi.

(2) Președintele Uniunii este și președintele Consiliului Uniunii și al Biroului executiv al Consiliului Uniunii.

(3) Biroul executiv al Consiliului Uniunii se întrunește lunar în ședință ordinară și, ori de câte ori este nevoie, în ședințe extraordinare, la convocarea președintelui.

(4) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Biroul executiv al Consiliului Uniunii emite decizii executorii.

(5) Biroul executiv al Consiliului Uniunii funcționează legal în prezența majorității membrilor săi și adoptă decizii cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenți.

(6) Biroul executiv al Consiliului Uniunii are următoarele atribuții principale:

a) asigură activitatea permanentă a Consiliului Uniunii;

b) propune ministrului justiției numirea în funcție a notarului public, schimbarea sediului biroului notarial, asocierea și încetarea asocierii, suspendarea și încetarea suspendării din funcția de notar public, revocarea ori încetarea calității de notar public;

c) pregătește proiectele de documente care vor fi prezentate spre dezbatere și aprobare Consiliului Uniunii;

d) elaborează proiectul raportului anual al activității Uniunii;

e) elaborează proiectul de buget anual al Uniunii, asigură gestionarea curentă a patrimoniului, urmărește întocmirea bilanțului financiar-contabil și executarea bugetului;

f) asigură execuția bugetară și urmărește realizarea resurselor bugetului Uniunii;

g) organizează serviciile proprii ale Uniunii și aprobă organigrama și statul de funcții ale personalului de specialitate și administrativ al Uniunii;

h) aprobă organigrama, statul de funcții și coordonează activitatea tuturor entităților înființate în cadrul Uniunii;

i) aprobă proiectul de buget anual, execuția bugetară și descărcarea de gestiune a entităților înființate în cadrul Uniunii;

j) acordă, suspendă și retrage birourilor notariale, la cerere sau din oficiu, licența de funcționare;

k) analizează raportul Consiliului de disciplină al Uniunii și propune măsurile ce se impun;

l) analizează sinteza controlului profesional administrativ întocmită de corpul de control al Uniunii și propune măsurile ce se impun;

m) rezolvă conflictele de competență dintre notarii publici din Camere diferite;

n) coordonează activitatea de creare și funcționare a sistemului și rețelelor de informatizare între Uniune și Camere, precum și la nivelul birourilor notariale, potrivit programelor proprii și celor derulate în cooperare cu notariatele europene;

o) coordonează atât activitatea Centrului Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale, denumit în continuare CNARNN, cât și registrele naționale notariale privind evidența actelor și procedurilor notariale și adoptă actele normative necesare funcționării acestora;

p) soluționează, la solicitarea președintelui Uniunii, sesizările formulate împotriva notarilor publici sau împotriva Camerelor;

q) acceptă donațiile și legatele făcute Uniunii;

r) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Congresului și ale Consiliului Uniunii și supraveghează executarea acestor hotărâri de către Camere și notarii publici, adoptând decizii corespunzătoare;

s) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, regulament, statut și de actele normative cu caracter intern.

Mergi la:
Art 48 Camera Notarilor Publici
Art 49 Camera Notarilor Publici
Art 50 Camera Notarilor Publici
Art 51 Camera Notarilor Publici
Art 52 Camera Notarilor Publici
Art 53 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 54 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 55 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 56 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 57 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 58 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 59 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 60 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 61 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 62 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 63 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 64 Drepturile notarilor publici
Art 65 Drepturile notarilor publici
Art 66 Drepturile notarilor publici
Art 67 Drepturile notarilor publici
Art 68 Drepturile notarilor publici

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...