Revista Romana de Jurisprudenta nr. 5/2016

7. Aplicabilitatea dispozițiilor O.U.G. nr. 66/2011 în materia atribuirii unor contracte de achiziții publice. Domeniu de aplicare
de Iuliana Rîciu

31 octombrie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Applicability of G.E.O. no. 66/2011 concerning the award of public contracts. Field of application

Abstract

In accordance with the provisions of Article 10 para (11) of Law no. 554/2004, as amended, disputes concerning administrative acts issued by central public authorities who’s object is the amount of the grant from the European Union, regardless of value, shall be settled in the administrative and fiscal section of the courts of appeal.

In the context the repeal Ordinance no. 79/2003 and entry into force of the G.E.O. no. 66/2011, in such disputes, it was stated that are allowed both control procedure followed under the new law, namely G.E.O. no. 66/2011, as well as a financial correction, when it represents a future effect of a situation emergent empire old law, respected the principle of legal certainty, protection of legitimate expectations and the principle of non emerging civil law.

Rezumat

Conform dispozițiilor art. 10 alin. (11) din Legea nr. 554/2004, modificată și completată, litigiile privind actele administrative emise de autoritățile publice centrale care au ca obiect sume reprezentând finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene, indiferent de valoare, se soluționează în fond de secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel. Potrivit art. 20 din aceeași lege, recursul este dat în competența Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția de contencios administrativ și fiscal.

În contextul abrogării O.G. nr. 79/2003 și intrării în vigoare a O.U.G. nr. 66/2011, în cadrul unor astfel de litigii, s-a statuat că este permisă atât procedura de control urmată în baza legii noi, respectiv O.U.G. nr. 66/2011, cât și aplicarea unei corecții financiare, când aceasta reprezintă un efect viitor al unei situații apărute sub imperiul legii vechi, fiind respectat principiul securității juridice, protecției încrederii legitime și principiului neretroactivității legii civile noi.

- Legea nr. 554/2004

- O.U.G. nr. 66/2011

(Înalta Curte de Casație și Justiție, secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 2168 din 7 iulie 2016, trimisă, în rezumat și cu comentariu, de judecător dr. Iuliana Rîciu*)

1. Circumstanțele cauzei

1.1. Cererea de chemare în judecată

În cadrul a două dosare conexate, pe rolul Curții de Apel T., secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, reclamantul Municipiul X, prin primar, a chemat în judecată pârâtul Guvernul României - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (denumit în continuare MDRAP), solicitând anularea Deciziilor nr. Y și Z din 2013 și a Notei de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare emise de pârât, exonerarea de la plata sumelor stabilite prin Nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare.

Reclamantul Municipiul X a formulat excepția de nelegalitate a Sesizării Direcției Generale Autoritatea de Management - Programul Operațional Regional - Verificare Programe și Gestionare Nereguli nr. VT (…) din 24 august 2012, emisă de Direcția Generală Autoritatea de Management - Programul Operațional Regional - Verificare Programe și Gestionare Nereguli din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale a Turismului, susținând că aceasta cuprinde constatări cu implicații financiare cu privire la achiziționarea contractului de lucrări de instalare și achiziția de echipamente și dotări nr. (…) din 26 septembrie 2011 privitoare la existența unor suspiciuni de nereguli și aplicarea de corecții financiare pentru acestea, ce au fost reținute în sarcina UAT Municipiul X.

1.2. Soluția primei instanțe

Curtea de Apel T., secția de contencios administrativ și fiscal, prin sentința nr. 21 din luna ianuarie 2014, a admis excepția inadmisibilității excepției de nelegalitate și, în consecință, a respins excepția de nelegalitate invocată de reclamantul Municipiul X, cu privire la sesizarea Direcției Generale Autoritatea de Management - Programul Operațional Regional - Verificare Programe și Gestionare Nereguli nr. VT (…) din 24 august 2012, ca inadmisibilă. A respins acțiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul Municipiul X, în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în dosarul nr. (…) /2013 al Curții de Apel T., a admis în parte acțiunea în contencios administrativ formulată de reclamant, în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în dosarul nr. (…) /2013 al Curții de Apel T., conexat la dosarul nr. (…) /2013 și, în consecință: a anulat Decizia nr. Z/2013 emisă de Serviciul Soluționare Contestații Nereguli Fonduri Europene din cadrul pârâtului și Nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr. CA (…) din 3 aprilie 2013 privind Contractul de finanțare nr. (…) din 6 mai 2011 aferentă proiectului, a respins celelalte capete de cerere ale acțiunii formulate de reclamant în dosarul nr. (…) /2013, conexat la dosarul nr. (…) /2013.

2. Calea de atac exercitată

Recursurile

Împotriva sentinței nr. 21/2014 a Curții de Apel T., secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, au declarat recurs Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Municipiul X, încadrând criticile în prevederile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...