Revista Romana de Jurisprudenta (Universul Juridic) nr. 4/2016

5. Noul cadru normativ instituit de directivele unionale din anul 2014 și actele normative speciale din dreptul nostru intern în materia procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Aspecte jurisprudențiale (Partea I)
de Oliviu Puie

31 octombrie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

The new regulatory framework established by the 2014 union directives and the special legislative acts of our national law on the procedure of awarding public procurement contracts, sector-specific contracts, and works concession and service concession contracts. Case-law issues (Part I)

Abstract

The matter of public procurement, sector-specific procurement and concessions of works and services is an area of major importance both at Union level and in our national law, given that, with Romania’s entry into the European Union, the Treaty on the Functioning of the European Union guarantees to the Member States’ citizens the freedom of establishment and the freedom to provide services. Similarly, the major importance of this area derives from the fact that the enhancement of public property aims at public interest which prevails over private interest.

Based on these considerations, the major importance given by the Union lawmaker to the matter of public procurement, sector-specific procurement and concessions of works and services is materialised by the adoption in 2014 of three directives, as well as of a separate directive relating to appeals and judicial remedies in this matter, directives partially transposed in our national law by four special legislative acts.

In light of the Union rules and the rules of our national law which transposed the 2014 Union directives, this study aims at analysing the new Union and national regulatory framework, highlighting the novelties brought by such legislative acts, as well as the need for our lawmaker to adopt in the future other legislative acts in accordance with the Union directives.

Keywords: Union directive; public procurement contract; sector-specific procurement contract; works concession and service concession contract

Rezumat

Materia achizițiilor publice, a achizițiilor sectoriale și a concesiunilor de lucrări și de servicii constituie un domeniu de importanță majoră atât la nivel unional, cât și în dreptul nostru intern, în contextul în care, odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene garantează cetățenilor statelor membre libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii. În același context, importanța majoră a acestui domeniu derivă din faptul că prin punerea în valoare a bunurilor proprietate publică este vizat interesul public care primează față de interesul privat.

Pornind de la aceste considerente, importanța majoră acordată de legiuitorul unional materiei achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale și concesiunilor de lucrări și de servicii este concretizată prin adoptarea în anul 2014 a trei directive, precum și a unei directive distincte privitoare la căile de atac și remediile judiciare în această materie, directive transpuse parțial în dreptul nostru intern prin patru acte normative speciale.

În ambianța normelor unionale și a normelor din dreptul nostru intern care au transpus directivele unionale din anul 2014, studiul de față își propune o analiză a noului cadru normativ unional și intern, reliefând noutățile aduse de aceste acte normative, precum și necesitatea adoptării în viitor de către legiuitorul nostru a unor alte acte normative în aplicarea directivelor unionale.

Cuvinte-cheie: directivă unională; contract de achiziție publică; contract de achiziție sectorială; contract de concesiune de lucrări și concesiune de servicii

A. Noul cadru normativ instituit la nivel unional în materia atribuirii contractelor de achiziții publice, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii

1. Considerații preliminare

Încă de la început se impune precizarea că, pe de o parte, așa cum corect s-a remarcat în literatura de specialitate(1), achiziția publică este un concept ce aparține dreptului Uniunii Europene care trebuie înțeles prin prisma regulilor specifice acestui sistem de drept, iar, pe de altă parte, legiuitorul european nu a inclus norme juridice privind achizițiile publice într-un tratat, dar incidența directă și în materia achizițiilor publice a unor prevederi ale Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene a fost indicată de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, prevederile invocate în această jurisprudență fiind cele care reglementează fie anumite principii care privesc manifestarea unor libertăți fundamentale, cum ar fi libera circulație a mărfurilor, libertatea de stabilire și libertatea de a furniza servicii, fie cele care derivă din acestea, respectiv egalitatea de tratament, nediscriminarea, recunoașterea reciprocă, proporționalitatea și transparența.

O altă precizare care se impune a fi reliefată este aceea că, după cum rezultă din conținutul actelor normative speciale în materia achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale, concesiunilor de lucrări și concesiunilor de servicii, acestea nu transpun în dreptul nostru intern în integralitate directivele europene din anul 2014, aceste directive permițând o anumită îndepărtare de la prevederile directivelor, dar numai în privința unor elemente expres menționate în aceste directive. Per a contrario, dacă o anumită abatere de la prevederile directivei nu este reglementată expres de directivă și statele membre decid să fie mai restrictive sau mai permisive în norma de implementare, Curtea de Justiție a Uniunii Europene sancționează conduita statelor membre în aceste situații(2).

Pe de altă parte, în același context al marjei de apreciere pe care normele directivelor din anul 2014 le permit statelor membre, după cum s-a remarcat în literatura de specialitate(3), regulile stricte privind achizițiile publice prevăzute de directive nu au în vedere întreg spectrul de contracte care ar putea fi încheiate de reprezentanții sectorului public, legislația și jurisprudența Uniunii Europene selectând, în acest sens, anumite elemente care determină includerea unor operațiuni în sfera achizițiilor publice reglementate prin directive, între care:

- operațiunea să presupună în mod obligatoriu o cumpărare în sens larg de produse și/sau servicii și/sau lucrări (în sens de dobândire de către autoritatea contractantă, în schimbul plății prețului, a unor drepturi, nu în mod obligatoriu de proprietate, în legătură cu produsele, lucrările și serviciile care formează obiectul contractului);

- cumpărătorul trebuie să aibă calitatea de autoritate contractantă;

- vânzătorul trebuie să se încadreze în categoria operatorilor economici;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...