Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 875/2007 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE în cazul ajutorului de minimis în sectorul pescuitului și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1860/2004
Număr celex: 32007R0875

Modificări (...)

În vigoare de la 25 iulie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 875/2007 AL COMISIEI
din 24 iulie 2007
privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE în cazul
ajutorului de minimis în sectorul pescuitului și de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1860/2004

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului din 7 mai 1998 de aplicare a articolelor 92 și 93 din Tratatul de instituire a Comunității Europene la anumite categorii de ajutoare de stat orizontale(1), în special articolul 2 alineatul (1),

după publicarea proiectului de regulament(2),

după consultarea Comitetului consultativ privind ajutoarele de stat,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 994/98 împuternicește Comisia să stabilească printr-un regulament un plafon sub care ajutoarele sunt considerate a nu satisface toate criteriile prevăzute la articolul 87 alineatul (1) din tratat și a nu fi supuse, prin urmare, procedurii de notificare prevăzute la articolul 88 alineatul (3) din tratat.

(2) Pe baza acestui regulament, Comisia a adoptat Regulamentul (CE) nr. 69/2001 din 12 ianuarie 2001 de aplicare a articolelor 87 și 88 din Tratatul CE la ajutoarele de minimis(3), care stabilește un plafon de 100 000 EUR per beneficiar pe o perioadă de trei ani. La origine, acest regulament nu se aplica în sectorul agricol, în sectorul pescuitului și acvaculturii și în sectorul transporturilor, datorită normelor speciale aplicabile acestor sectoare.

(3) În ceea ce privește sectorul agricol și sectorul pescuitului, Regulamentul (CE) nr. 1860/2004 al Comisiei din 6 octombrie 2004 privind aplicarea articolelor 87 și88 din Tratatul CE în cazul ajutorului de minimis în sectorul agricol și în sectorul pescuitului(4) stabilește un plafon specific de 3 000 EUR per beneficiar pe o perioadă de trei ani aplicabil acestor sectoare, deoarece, având în vedere experiența acumulată de Comisie, se poate afirma că, în lipsa îndeplinirii unor anumite condiții, nivelurile foarte scăzute ale ajutorului acordat în aceste sectoare nu îndeplinesc criteriile de la articolul 87 alineatul (1) din tratat. Așa se întâmplă în cazul în care cuantumul ajutorului primit de producătorii individuali rămâne scăzut și cuantumul global al ajutorului acordat acestor sectoare nu depășește un mic procent din valoarea producției.

(4) Având în vedere schimbările economice survenite și experiența acumulată de Comisie în aplicarea normelor generale de minimis existente, a fost considerată necesară modificarea acestor norme. Din acest motiv, Comisia a adoptat Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de minimis(5). Acel regulament a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 69/2001, a mărit plafonul general de minimis de la 100 000 EUR la 200 000 EUR, a extins domeniul de aplicare al acestuia la sectorul de prelucrare și comercializare a produselor agricole și a introdus un nou prag de minimis de 100 000 EUR pentru ajutoarele de stat în sectorul transportului rutier.

(5) Experiența acumulată recent în aplicarea normelor ajutoarelor de stat în domeniul pescuitului și, în special, plafonul de minimis stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1860/2004 și a Orientărilor comunitare pentru examinarea ajutorului de stat în domeniul pescuitului și acvaculturii(6) a arătat că posibilitatea denaturării concurenței datorită ajutorului de minimis este mai scăzută decât se prevedea în 2004.

(6) În lumina experienței acumulate de Comisie, se poate considera că ajutoarele acordate întreprinderilor din sectorul pescuitului care nu depășesc 30 000 EUR per beneficiar pentru o perioadă de trei ani nu afectează comerțul dintre statele membre și/sau nu denaturează și nici nu amenință să denatureze concurența dacă valoarea totală a acestui ajutor acordat tuturor întreprinderilor din sectorul pescuitului pe o perioadă de trei ani se situează sub un plafon de aproximativ 2,5% din producția anuală din sectorul pescuitului. Prin urmare, trebuie specificat că acest ajutor nu intră sub incidența articolului 87 alineatul (1) din tratat. Anii care se iau în calcul în acest scop sunt anii fiscali utilizați în scop fiscal în statul membru respectiv. Perioada de trei ani relevantă trebuie evaluată în mod regulat, astfel încât, pentru fiecare nou ajutor de minimis acordat, este necesară stabilirea valorii totale a ajutoarelor de minimis acordate în anul fiscal respectiv, precum și în cei doi ani fiscali anteriori.

(7) La acordarea ajutorului de minimis trebuie luate, de asemenea, în calcul și alte ajutoare de stat acordate de un stat membru.

(8) Repartizarea măsurilor privind ajutoarele de stat care depășesc plafonul de minimis în câteva părți mai mici care să se încadreze în sfera de aplicare a prezentului regulament nu ar trebui să fie posibilă.

(9) În conformitate cu principiile care guvernează ajutoarele vizate la articolul 87 alineatul (1) din tratat, ajutorul de minimis trebuie considerat ca fiind acordat în momentul în care dreptul de a primi acest ajutor este conferit beneficiarului în conformitate cu legislația națională aplicabilă.

(10) În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene, atunci când Comunitatea a adoptat un instrument legislativ care vizează organizarea comună a pieței într-un anumit sector al agriculturii, statele membre au obligația de a se abține de la măsuri care pot aduce atingere acestuia sau care pot constitui derogări de la acesta(7). Acest principiu se aplică,de asemenea, în sectorul pescuitului. Din acest motiv, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice în cazul ajutorului a cărui valoare este fixată pe baza prețului sau a cantității produselor puse pe piață.

(11) Prezentul regulament nu trebuie să se aplice ajutoarelor la export sau ajutoarelor de minimis care favorizează produsele naționale în raport cu cele importate. În plus, acest regulament nu ar trebui să se aplice ajutoarelor destinate înființării și exploatării unei rețele de distribuție în alte țări. Ajutorul acordat pentru costul participării la târguri comerciale ori pentru studii și servicii de consultanță necesare pentru lansarea unui produs nou sau a unui produs existent pe o piață nouă nu constituie în mod normal ajutor la export.

(12) Prezentul regulament nu se aplică întreprinderilor aflate în dificultate în sensul liniilor directoare comunitare cu privire la ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate(8), date fiind dificultățile legate de determinarea echivalentului-subvenție brut al ajutorului acordat pentru acest tip de întreprinderi.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...