Revista Romana de Jurisprudenta nr. 3/2016

2. Instituirea curatelei în vederea reprezentării minorului la perfectarea actelor de dispoziție. Validarea curatorului și autorizarea încheierii actelor de dispoziție de către instanța de tutelă. Sultă compensatorie. Radierea dreptului de ipotecă
de Bogdan-Dumitru Moloman

30 iunie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Establishment of guardianship for the purpose of representing the minor upon conclusion of the acts of disposition. The validation of the guardian and the authorization of the conclusion of the acts of disposition by the guardianship court. Compensatory cash payment. Cancellation of the right under a mortgage

Abstract

Until the effective date of the regulation regarding the organization, functioning and responsibilities of the guardianship court, the appointment of the special guardian who assists or represents the minor upon conclusion of the acts of disposition or upon debate of the succession procedure shall immediately be made by the guardianship authority, at the request of the notary public, and in this last case the court validation or acknowledgment is not needed [art. 229 para. (3) of Law no. 71/2011 on the enforcement of Law no. 287/2009 on the Civil Code] .

Rezumat

Până la data intrării în vigoare a reglementării referitoare la organizarea, funcționarea și atribuțiile instanței de tutelă, numirea curatorului special care îl asistă sau îl reprezintă pe minor la încheierea actelor de dispoziție sau la dezbaterea procedurii succesorale se face, de îndată, de autoritatea tutelară, la cererea notarului public, în acest din urmă caz nefiind necesară validarea sau confirmarea de către instanță art. 229 alin. (3) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind C. civ..

(Judecătoria Bistrița, secția civilă, sentința civilă nr. 8627 din 14 decembrie 2015, definitivă prin neapelare, trimisă, în rezumat și cu comentariu critic, de inspector principal Bogdan-Dumitru Moloman*)

Prin cererea înregistrată sub nr. 11348/190/2015, petenta P.M. a solicitat instanței să dispună validarea sa în calitate de curator, numită potrivit Dispoziției primarului municipiului Bistrița nr. 936 din 15 octombrie 2015, pentru încasarea sultei compensatorii și radierea dreptului de ipotecă în numele și pe seama minorei P.D.A.

Analizând cererea formulată de petentă, instanța a reținut că, prin dispoziția nr. 936 emisă de Primarul municipiului Bistrița la data de 15 octombrie 2015, petenta a fost numită curator al minorei P.D.A. în vederea reprezentării acesteia în fața notarului public, ridicării unei sulte compensatorii în cuantum de 430,59 euro, stabilită prin sentința civilă nr. 3313 din 29 aprilie 2015 a Judecătoriei Bistrița, și solicitării radierii dreptului de ipotecă intabulat în favoarea minorei asupra casei de locuit și teren aferent, situate în municipiul Bistrița, localitatea componentă Viișoara, nr. XXX, județul Bistrița-Năsăud.

Potrivit dispozițiilor art. 229 alin. (3) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind C. civ., până la data intrării în vigoare a reglementării referitoare la organizarea, funcționarea și atribuțiile instanței de tutelă, numirea curatorului special care îl asistă sau îl reprezintă pe minor la încheierea actelor de dispoziție sau la dezbaterea procedurii succesorale se face, de îndată, de autoritatea tutelară, la cererea notarului public, în acest din urmă caz nefiind necesară validarea sau confirmarea de către instanță.

Având în vedere dispozițiile legale mai sus menționate și faptul că până în prezent nu a fost reglementată organizarea, funcționarea și atribuțiile instanței de tutelă, instanța constată că autoritatea competentă pentru a numi curator al minorei P.D.A. aste autoritatea tutelară, care de altfel a și numit-o curator pe petentă, iar validarea curatorului astfel numit nu este necesară. Prin urmare, instanța va respinge cererea formulată de petenta P.M., ca neîntemeiată.

Comentariu critic

Prin această sentință supusă atenției dumneavoastră, instanța interpretează în mod eronat dispozițiile legale privind competența instanței de tutelă privind validarea curatorului numit de către autoritatea tutelară și autorizarea perfectării actelor juridice de dispoziție de către minori.

În ceea ce ne privește, apreciem faptul că instanța s-a aflat în eroare pentru considerente pe care le vom expune în cele ce urmează.

1. Instanța de tutelă versus autoritatea tutelară

Una dintre principalele deficiențe cu care se confruntă sistemul judiciar român, cu incidență asupra calității actului de justiție și a credibilității justiției, este reprezentată de practica judiciară și aplicarea neunitară a legislației în vigoare.

Cei mai importanți actori în viața unui copil sunt de obicei, sau ar trebui să fie, părinții săi. Prin urmare, familia poate fi unicul și cel mai important factor în stabilirea faptului dacă un copil este sau nu protejat. De cealaltă parte, totuși, având în vedere rolul central al familiei în viața copilului, aceasta poate fi o sursă frecventă de violență, abuz, discriminare și exploatare.

Minorul cu capacitate de exercițiu (1) restrânsă (2) poate perfecta acte de dispoziție numai cu prealabila încuviințare a ocrotitorului legal, precum și cu autorizarea instanței de tutelă; în schimb, actele juridice, pentru minorii lipsiți de capacitate de exercițiu (respectiv cei cu vârsta sub 14 ani), se încheie, în numele acestora, de către reprezentanții lor legali art. 41 alin. (3) (3) și art. 43 alin. (2) C. civ..

Așa cum s-a opinat în literatura de specialitate(4), reprezentarea este un procedeu tehnico-juridic prin care o persoană, denumită reprezentant, încheie un act juridic civil în numele și pe seama altei persoane, denumită reprezentat, în așa fel încât efectele actului juridic perfectat se produc direct în persoana celui reprezentat. O persoană fizică lipsită de capacitate de exercițiu, deși are capacitate de folosință și este subiect de drept civil, putând avea deci drepturi și obligații, nu poate participa personal la încheierea actelor juridice civile, nu poate dobândi drepturi și nu își poate asuma obligații civile.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...