Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2157/2001 privind statutul societății europene (SE)
Număr celex: 32001R2157

Modificări (...), Referințe (6), Reviste (2), Doctrine (1)

În vigoare de la 10 noiembrie 2001

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 2157/2001
din 8 octombrie 2001
privind statutul societății europene (SE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 308,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât:

(1) Realizarea pieței interne și îmbunătățirile pe care aceasta le aduce situației economice și sociale din Comunitate necesită nu numai o înlăturare a barierelor din calea comerțului, ci și o adaptare a structurilor de producție la dimensiunea Comunității. În acest scop, este esențial ca întreprinderile a căror activitate nu este limitată la satisfacerea nevoilor pur locale să poată concepe și întreprinde reorganizarea activităților lor la scară comunitară.

(2) Această reorganizare presupune ca întreprinderile existente în diferite state membre să aibă posibilitatea de a-și uni potențialul printr-o fuziune. Asemenea operațiuni se pot efectua numai cu respectarea regulilor de concurență stabilite de tratat.

(3) Realizarea operațiunilor de restructurare și colaborare care implică întreprinderi din diferite state membre ridică o serie de dificultăți de ordin juridic, psihologic și fiscal. Armonizarea dreptului societăților comerciale în vigoare în statele membre prin intermediul directivelor adoptate în temeiul art. 44 din Tratat poate soluționa unele dintre aceste dificultăți. Totuși, o astfel de armonizare nu scutește întreprinderile reglementate de diferite sisteme legislative de obligația de a se constitui conform unui tip de societate reglementat de o legislație internă determinată.

(4) Cadrul juridic în care întreprinderile trebuie să își desfășoare activitățile în cadrul Comunității se bazează încă în principal pe legislația internă, și, din această cauză, nu mai corespunde cadrului economic în care ele trebuie să se dezvolte pentru a permite atingerea obiectivelor enunțate la art. 18 din Tratat. Această situație prezintă un obstacol serios în calea grupării unor societăți aparținând unor state membre diferite.

(5) Statele membre sunt obligate să se asigure că dispozițiile aplicabile societăților europene în temeiul prezentului regulament nu duc la discriminări rezultate din tratamentul diferit aplicat în mod nejustificat societăților europene în raport cu societățile anonime sau la restricții disproporționate la constituirea unei societăți europene sau la transferul sediului social al acesteia.

(6) Este esențial să se asigure, în cea mai mare măsură posibilă, concordanța, în cadrul Comunității, între unitatea economică și unitatea juridică a întreprinderii. În acest sens, trebuie să se prevadă crearea, alături de societățile reglementate de dreptul intern, a unor societăți constituite și care operează în temeiul dispozițiilor legale adoptate printr-un regulament al Comunității, aplicabile direct în toate statele membre.

(7) Dispozițiile unui astfel de regulament vor permite crearea și administrarea societăților de dimensiune europeană, fără constrângerile rezultate din disparitățile și din aplicarea teritorială limitată a dreptului intern al societăților comerciale.

(8) Statutul societății anonime europene (denumită în continuare "SE") se înscrie printre actele pe care Consiliul trebuia să le adopte înainte de 1992 în temeiul Cărții albe a Comisiei privind finalizarea pieței interne, aprobată de Consiliul European întrunit la Milano în iunie 1985. Consiliul European întrunit la Bruxelles în 1987 și-a exprimat dorința ca un astfel de statut să fie creat în cel mai scurt timp posibil.

(9) După ce Comisia a prezentat, în 1970, o propunere, modificată în 1975, de regulament privind statutul societăților anonime europene, s-au înregistrat progrese substanțiale în materie de armonizare a dreptului intern al societăților comerciale, astfel încât, în acele domenii în care funcționarea unei SE nu necesită norme comunitare uniforme, se poate face trimitere la legislația care reglementează societățile anonime, a statului membru în care acestea își au sediul social.

(10) Fără a aduce atingere cerințelor economice care ar putea să apară în viitor, dacă se dorește atingerea obiectivului esențial al reglementărilor legale privind SE, trebuie să fie posibil măcar să se constituie o astfel de societate pentru a da posibilitatea societăților din diferitele state membre să fuzioneze sau să creeze un holding și pentru a da posibilitatea societăților și altor persoane juridice care desfășoară activități economice și care intră sub incidența dreptului diferitelor state membre să formeze filiale comune.

(11) În același spirit, ar trebui să fie posibil ca o societate anonimă având sediul social și administrația centrală în cadrul Comunității să se transforme într-o SE fără să treacă printr-o dizolvare, cu condiția ca aceasta să aibă o filială într-un alt stat membru decât cel în care se află sediul său social.

(12) Dispozițiile interne aplicabile societăților anonime care oferă spre vânzare acțiunile lor prin ofertă publică și tranzacțiilor de valori mobiliare trebuie să se aplice și în cazul în care o SE este constituită prin ofertă publică, precum și acelor SE care intenționează să utilizeze astfel de instrumente financiare.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...