Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1673/2006 privind finanțarea standardizării europene
Număr celex: 32006D1673

Modificări (1)

În vigoare de la 15 noiembrie 2006 până la 31 decembrie 2012

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DECIZIA NR. 1673/2006/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 24 octombrie 2006
privind finanțarea standardizării europene

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95 și articolul 157 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Standardizarea europeană este o activitate voluntară realizată de și în numele părților interesate de stabilirea standardelor și a altor produse de standardizare ca răspuns la nevoile acestora. Aceste produse de standardizare sunt stabilite de Comitetul European pentru Standardizare (CEN), de Comitetul european pentru standardizare electrotehnică (Cenelec) și de Institutul European de Standarde în Telecomunicații (ETSI), organisme enumerate în anexa I la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale3 (denumite în continuare "organisme europene de standardizare").

(2) Directiva 98/34/CE permite Comisiei, după consultarea comitetului instituit de directivă, să prezinte cereri de standardizare organismelor europene de standardizare. Orientările generale pentru cooperarea între CEN, Cenelec și ETSI și Comisia Europeană și Asociația Europeană a Liberului Schimb din 28 martie 20034 stabilesc relațiile de parteneriat între organismele europene de standardizare și Comunitate și Asociația Europeană a Liberului Schimb, care intervine, de asemenea, în susținerea standardizării europene.

(3) Este necesar pentru Comunitate să contribuie la finanțarea standardizării europene, ținând seama de rolul util al acesteia din urmă în sprijinirea legislației și a politicilor comunitare. Pe de o parte, standardizarea europeană contribuie la funcționarea și consolidarea pieții interne, în special datorită directivelor "noua abordare" în domeniile sănătății, siguranței, protecției mediului și a consumatorilor, și la asigurarea interoperabilității în domenii precum transportul. Pe de altă parte, standardizarea europeană ajută la ameliorarea competitivității întreprinderilor prin facilitarea, în special, a liberei circulații a mărfurilor și a serviciilor, a interoperabilității rețelelor și a mijloacelor de comunicații, a dezvoltării tehnologice și a inovației în activități precum tehnologia informației. Prin urmare, este necesar să se includă în prezenta decizie finanțarea activităților de standardizare europeană în domeniul tehnologiei informației și telecomunicațiilor, care este, de asemenea, reglementată, în special, de Decizia 87/95/CEE a Consiliului din 22 decembrie 1986 privind standardizarea în domeniul tehnologiei informației și telecomunicațiilor5.

(4) Este necesar ca prezenta decizie să dispună de o bază juridică explicită, completă și detaliată pentru finanțarea de către Comunitate a tuturor activităților de standardizare europeană necesare pentru punerea în aplicare a politicilor și a legislației acesteia.

(5) Este necesar să se asigure că întreprinderile mici și mijlocii, în special întreprinderile mici, microîntreprinderile și întreprinderile artizanale, pot pune în aplicare standardele europene. În consecință, este important ca aceste standarde să fie concepute și adaptate pentru a lua în considerare caracteristicile și mediul întreprinderilor menționate anterior.

(6) Finanțarea comunitară trebuie să urmărească stabilirea de standarde sau de alte produse de standardizare, facilitarea utilizării acestora de către întreprinderi prin traducerea acestora în diversele limbi oficiale ale Comunității, creșterea coeziunii sistemului european de standardizare și asigurarea unui acces echitabil și transparent la standardele europene pentru toți operatorii de piață pe teritoriul Uniunii Europene. Acest lucru este deosebit de important în cazurile în care utilizarea standardelor permite respectarea legislației comunitare.

(7) Creditele alocate activităților de standardizare europeană trebuie să fie stabilite anual de autoritatea bugetară, în limitele unui pachet financiar indicativ pentru o perioadă a cadrului financiar corespunzător și trebuie să facă obiectul unei decizii anuale a Comisiei care stabilește sumele și, după caz, ratele maxime de cofinanțare, în funcție de tipul de activitate.

(8) Având în vedere domeniul de intervenție foarte extins al standardizării europene în sprijinul politicilor și al legislației comunitare și al diferitelor tipuri de activități de standardizare, este necesar să se prevadă diferite modalități de finanțare. Este vorba, în principal, de subvenții fără cerere de oferte pentru organismele europene de standardizare, în conformitate cu dispozițiile articolului 110 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene6 (denumit în continuare "Regulamentul financiar") și cu cele ale articolului 168 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/20027.

(9) În afară de aceasta, dispozițiile menționate anterior trebuie să se aplice organismelor care, deși nu sunt recunoscute ca organisme europene de standardizare în anexa I la Directiva 98/34/CE, au fost mandatate într-un act de bază și au fost însărcinate cu efectuarea unor lucrări preliminare în sprijinul standardizării europene, în cooperare cu organismele europene de standardizare.

(10) Statele membre sunt încurajate să asigure o finanțare națională adecvată a activităților de standardizare.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...