Guvernul României

Hotărârea nr. 80/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 martie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 9

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:

"

(3) Termenul de 60 de zile, prevăzut la alin. (1) și la art. 17 alin. (2) lit. a) din lege, se împlinește la ora 24,00 a celei de a 60-a zile, calculată de la data absolvirii.

(4) În situația în care termenul calculat conform alin. (3) se împlinește într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungește până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează, ora 24,00."

2. La articolul 15 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

"

g) persoanele care realizează venituri incluse în baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă și care se acordă de către angajator sau plătitorul de venit persoanelor prevăzute la art. 19 din lege, ulterior încetării contractului individual de muncă, contractului de muncă temporară, raportului de serviciu, mandatului pentru care au fost numite sau alese, contractului de management sau contractului de mandat, conform prevederilor legale, cu excepția veniturilor din salarii și asimilate salariilor stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești rămase definitive și executorii."

3. La articolul 16, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

Prin sintagma «nu îndeplinesc condițiile de pensionare, conform legii», potrivit art. 34 alin. (1) lit. c) din lege, se înțelege:".

4. La articolul 16, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) nesolicitarea pensionării anticipate sau anticipate parțial, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege."

5. La articolul 18, alineatele (1), (2), (3), (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

(1) În vederea certificării stagiului minim de cotizare prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege și a stabilirii dreptului la indemnizație de șomaj, angajatorii au obligația de a elibera persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu o adeverință din care să rezulte baza lunară de calcul al indemnizației de șomaj stabilită potrivit art. 39 alin. (21) din lege și baza lunară de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru fiecare lună din ultimele 12 luni, înainte de data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, în care s-a realizat stagiul de cotizare și pentru care s-a datorat conform prevederilor legale, la bugetul de stat, contribuția asiguratorie pentru muncă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 26.

(2) Obligația prevăzută la alin. (1) se aplică și plătitorilor veniturilor persoanelor cărora le-a încetat activitatea desfășurată exclusiv în baza unui raport juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. c), d1), k) și l) din lege, precum și persoanelor cărora le-a încetat activitatea desfășurată exclusiv în baza unui raport juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. m) din lege.

(3) Adeverința prevăzută la alin. (1) va conține și date cu privire la perioadele în care s-a prestat activitatea, perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice prevăzute la art. 17 alin. (1) din lege au fost suspendate, precum și data și motivul încetării acestora. Datele privind raporturile de muncă sau de serviciu se verifică și se certifică de agențiile pentru ocuparea forței de muncă pe baza înscrisurilor efectuate în carnetul de muncă, pentru perioadele până la data de 31 decembrie 2010, și în situația raporturilor de muncă pe baza informațiilor care se pun la dispoziția agențiilor pentru ocuparea forței de muncă prin sistemul informatic al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă de către Inspecția Muncii, pentru perioade ulterioare datei de 31 decembrie 2010.

(4) Datele referitoare la baza lunară de calcul al indemnizației de șomaj și baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă din adeverința prevăzută la alin. (1) se verifică și se certifică de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, pe baza informațiilor cuprinse în declarațiile lunare privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, prevăzute în Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, depuse de angajator sau plătitorul de venit ori persoanele prevăzute la art. 19 lit. i) din lege, care se pun la dispoziția agențiilor pentru ocuparea forței de muncă electronic, din sistemul informatic al Ministerului Finanțelor Publice.

. . . . . . . . . . .

(6) În situația în care sunt identificate neconcordanțe între conținutul adeverinței și informațiile din cuprinsul declarațiilor prevăzute la alin. (4) depuse de angajator sau plătitorul de venit ori persoana prevăzută la art. 19 lit. i) din lege și/sau înscrisurile efectuate în carnetul de muncă până la data de 31 decembrie 2010 ori se constată că angajatorul sau plătitorul de venit ori persoana prevăzută la art. 19 lit. i) din lege nu a depus potrivit prevederilor legale declarația lunară, agențiile pentru ocuparea forței de muncă solicită în scris acestora corectarea respectivelor documente și depunerea lor la agenția pentru ocuparea forței de muncă în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, cu excepția declarației lunare care se depune potrivit prevederilor din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare."

6. La articolul 19 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

"

b1) informațiilor cuprinse în declarațiile lunare privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, prevăzute în Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, depuse de persoana prevăzută la art. 19 lit. i) din lege, care se pun la dispoziția agențiilor pentru ocuparea forței de muncă electronic, din sistemul informatic al Ministerului Finanțelor Publice;".

7. La articolul 19, alineatele (5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(5) În situațiile în care, pentru perioadele prevăzute la alin. (2) lit. a) și b), desfășurarea raporturilor de muncă sau de serviciu ori a raporturilor juridice prevăzute la art. 17 alin. (1) din lege nu poate fi dovedită prin declarațiile prevăzute la alin. (2), stabilirea și certificarea stagiului de cotizare se pot face și pe baza altor acte juridice, întocmite în condițiile legii, în temeiul cărora s-au născut și desfășurat raporturile juridice.

. . . . . . . . . . .

(7) Prin excepție, în situația persoanelor care au fost asigurate obligatoriu prin efectul legii, prevăzute la art. 19 din lege, certificarea stagiului minim de cotizare prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege se face pe baza informațiilor din cuprinsul declarațiilor de natura celor prevăzute la alin. (2) și a adeverinței eliberate potrivit art. 18 sau, după caz, doar pe baza adeverinței eliberate potrivit art. 18, în cazul în care se constată că nu s-a depus declarația de natura celor prevăzute la alin. (2)."

8. La articolul 191, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 191. -

(1) Veniturile care constituie baza de calcul al indemnizației de șomaj prevăzute la art. 39 alin. (21) din lege sunt veniturile care constituie baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă."

9. La articolul 191, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Baza de calcul al indemnizației de șomaj și baza lunară de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă, pentru fiecare lună din ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiu de cotizare, sunt cele din cuprinsul declarației lunare privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, prevăzută la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, depusă potrivit prevederilor legale și pusă la dispoziția agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, pe cale electronică, din sistemul informatic al Ministerului Finanțelor Publice."

10. La articolul 191, alineatele (2) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru persoanele care au fost asigurate facultativ în baza unui contract de asigurare pentru șomaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare, prevăzută la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se va avea în vedere venitul lunar declarat în contractul de asigurare pentru șomaj la care aceste persoane s-au asigurat, potrivit legii, și la care s-a calculat și s-a plătit contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj prevăzută la art. 20 alin. (2) din lege.

. . . . . . . . . . .

(9) În situația consilierilor locali, județeni sau ai municipiului București, care realizează venituri reprezentând indemnizație de ședință, în condițiile în care aceste persoane nu au calitatea de pensionar, perioada reprezentând luna în care se realizează astfel de venituri constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj."

11. La articolul 31, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:

"

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) se depune fie personal, fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau e-mail.

(4) În situația în care cererea transmisă prin modalitățile prevăzute la alin. (3) nu este lizibilă sau completă, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București solicită persoanei redepunerea acesteia în termen de 5 zile de la data primirii solicitării."

12. La articolul 40, alineatele (12) și (14) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(12) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (11), nu sunt lizibile sau persoana nu a transmis toate documentele, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București solicită persoanei redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.

. . . . . . . . . . .

(14) În situația în care persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile sau nu transmite documentele care lipsesc în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (12), aceasta poate solicita acordarea drepturilor prevăzute la art. 72 din lege prin depunerea unei noi cereri însoțite de toate documentele prevăzute la alin. (1), în termenul de decădere din drepturi de 60 de zile prevăzut la alin. (1)."

13. Articolul 431 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 431. -

(1) Dreptul sub formă de primă de inserție, prevăzut la art. 731 alin. (1) din lege, se acordă absolvenților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ sau absolvenți ai școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, și se înregistrează în termen de 60 de zile de la absolvire la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința;

b) nu se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute la art. 731 alin. (3) din lege;

c) nu au avut raporturi de muncă sau de serviciu în perioada cuprinsă între absolvirea studiilor și încadrarea în muncă;

d) se încadrează în muncă potrivit art. 731 alin. (1) din lege în termen de 60 de zile de la data absolvirii ulterior înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința;

e) în perioada cuprinsă între data absolvirii și data solicitării dreptului nu au fost admiși în unul dintre nivelurile de învățământ, conform prevederilor legale.

(2) Pentru acordarea primei de inserție prevăzute la art. 731 alin. (1) din lege, persoanele îndreptățite vor depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, unde se află în evidență, în termen de maximum 60 de zile de la data angajării, următoarele documente:

a) cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 23;

b) actul de identitate al absolventului, în copie;

c) actul de absolvire a instituției de învățământ, în copie;

d) actul în baza căruia absolventul a fost încadrat în muncă, în copie;

e) declarație pe propria răspundere a absolventului că la data absolvirii studiilor și în perioada cuprinsă între această dată și încadrarea în muncă nu a avut raporturi de muncă sau de serviciu, precum și că în perioada cuprinsă între data absolvirii și data solicitării dreptului nu a fost admis în unul dintre nivelurile de învățământ, conform prevederilor legale;

f) declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă, cu excepția situației în care, pentru persoanele respective, acești angajatori au încheiat contracte individuale de muncă pe perioada vacanțelor, în condițiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare, precum și că nu are obligația, potrivit legii, de a o angaja;

g) angajamentul absolventului asumat în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (1) din lege, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 13 și care constituie titlu executoriu, potrivit legii.

(3) Termenul prevăzut la alin. (2) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de prima de inserție prevăzută la art. 731 alin. (1) din lege.

(4) Absolvenții prevăzuți la art. 731 alin. (1) din lege beneficiază de dreptul sub formă de primă de inserție o singură dată pentru fiecare dintre următoarele niveluri din cadrul sistemului național de învățământ reglementat prin Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) învățământ secundar superior - ciclul inferior al liceului;

b) învățământ secundar superior - ciclul superior al liceului sau învățământ profesional;

c) învățământ terțiar nonuniversitar - învățământ postliceal;

d) învățământ superior.

(5) Documentele prevăzute la alin. (2) se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail.

(6) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (5), nu sunt lizibile sau persoana nu a transmis toate documentele, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București solicită persoanei redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.

(7) În situația în care persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile sau nu transmite documentele care lipsesc în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (6), aceasta poate solicita acordarea drepturilor prevăzute art. 731 alin. (1) din lege prin depunerea unei noi cereri însoțite de toate documentele prevăzute la alin. (2), în termenul de decădere din drepturi de 60 de zile prevăzut la alin. (2).

(8) În cazul în care persoanele optează pentru depunerea documentelor la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, actul de identitate se prezintă în original sau în copie legalizată în vederea efectuării de către personalul agenției a unei copii certificate pentru conformitate cu originalul prezentat. În cazul în care persoanele optează pentru transmiterea documentelor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail, actul de identitate și celelalte documente se transmit și se acceptă în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către titular.

(9) Termenul de 60 de zile, prevăzut la alin. (1) și la art. 731 alin. (1) din lege, se împlinește la ora 24,00 a celei de a 60-a zile, calculată de la data absolvirii.

(10) În situația în care termenul calculat conform alin. (9) se împlinește într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungește până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează, ora 24,00."

14. Articolul 432 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 432. -

(1) În aplicarea art. 731 alin. (2) din lege, prima de inserție prevăzută la art. 731 alin. (1) din lege se plătește în două tranșe, astfel:

a) prima tranșă, egală cu 50% din cuantumul stabilit, se plătește în luna următoare lunii în care s-a solicitat acordarea acestei prime de inserție, odată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor;

b) a doua tranșă, egală cu 50% din cuantumul stabilit, se plătește în luna următoare lunii în care expiră perioada de 12 luni de la angajare, odată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor.

(2) Perioada de 12 luni de la angajare, prevăzută la alin. (1) lit. b), expiră la sfârșitul zilei corespunzătoare datei încadrării în muncă din cea de-a 12-a lună calculată începând cu data încadrării în muncă.

(3) În situația prevăzută la art. 731 alin. (4) din lege, perioada de 12 luni de la angajare, prevăzută la alin. (1) lit. b), se calculează conform alin. (2) de la încadrarea în muncă la primul angajator.

(4) Plata celei de a doua tranșe a primei de inserție se efectuează de către agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau, după caz, a municipiului București, unde beneficiarul s-a aflat în evidență și care a plătit prima tranșă a primei de inserție."

15. Articolul 433 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 433. -

(1) În cazul încadrării în muncă într-o localitate din alt județ, dreptul sub formă de primă de inserție, prevăzut la art. 731 alin. (1) din lege, se acordă de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, unde beneficiarul s-a aflat în evidență, urmând ca dosarul acestuia să fie transferat la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază își stabilește noul domiciliu sau noua reședință, care va acorda, după caz, celelalte drepturi prevăzute de lege și va urmări respectarea obligațiilor ce decurg din acordarea drepturilor.

(2) Trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare fiecărui trimestru, beneficiarii dreptului prevăzut la art. 731 alin. (1) din lege sunt obligați să prezinte la agențiile pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrați sau, după caz, la care le-a fost transferat dosarul dovezile emise de angajator că sunt încadrați, precum și, în situația prevăzută la art. 731 alin. (4) din lege, documentele prevăzute la art. 431 alin. (2) lit. d) și f).


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...