Revista Romana de Jurisprudenta (Universul Juridic) nr. 3/2017

17. Avocat. Calculul indemnizației de sarcină și lăuzie. Plata contribuției la sistemul public de pensii
de Gabriela Cristina Frențiu

31 iulie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Lawyer. Calculation of the pregnancy and confinement benefits. Payment of the contribution to the public pension system

Abstract

Under the circumstances in which the claimant did not submit any statement of termination or of temporary suspension of the activity during the year 2015, the net income recorded in the annual notice of assessment is deemed as received during the entire period of the year 2015. As opposed to the employee hired under an individual employment agreement, carrying on a dependent activity, in the case of whom the agreement shall be terminated by operation of law upon starting the maternity leave, according to art. 50 letter a) of the Labour Code, republished, in the case of natural persons receiving income from independent activities, the suspension of the activity does not occur as of right, and the provisions of the Labour Code shall not apply, in the absence of a legal employment relationship, but upon request, based on a statement (of cessation of the activity or of its temporary suspension) submitted to the tax body where they are registered.

Rezumat

În condițiile în care nu s-a depus de către reclamantă o declarație de încetare sau de suspendare temporară a activității în cursul anului 2015, venitul net înscris în decizia de impunere anuală se consideră a fi realizat pe întreg parcursul anului 2015. Spre deosebire de salariatul angajat cu contract individual de muncă, care desfășoară o activitate dependentă, în cazul căruia contractul se suspendă de drept la data intrării în concediu de maternitate, conform art. 50 lit. a) C. mun., republicat, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activități independente suspendarea activității nu intervine de drept, neaplicându-li-se prevederile Codului muncii, în lipsa unui raport juridic de muncă, ci la cerere, în baza unei declarații (de încetare a activității sau de suspendare temporară a acesteia) depuse la organul fiscal unde sunt înregistrate.

- O.U.G. nr. 158/2005: art. 1 alin. (1) și (2) lit. d), art. 2 alin. (1) lit. c), art. 3, art. 7, art. 10 alin. (1) și (5), art. 23 alin. (1), art. 25 alin. (1), art. 36 alin. (1) și (3) lit. c), art. 45 alin. (1)

- O.U.G. nr. 221/2000: art. 11 alin. (1) lit. b)

- Ordinul nr. 60/32/2006: art. 9 alin. (5) lit. a), art. 68

(Tribunalul Bistrița-Năsăud, secția I civilă, sentința nr. 536/F din 25 noiembrie 2016, definitivă prin respingerea apelului de Curtea de Apel Cluj prin decizia nr. 364/A din 4 mai 2017, trimisă, în rezumat, de judecător dr. Gabriela Cristina Frențiu*)

Prin acțiunea civilă înregistrată, reclamanta G.L. a chemat în judecată pe pârâta CAS B.N., solicitând obligarea pârâtei la recalcularea indemnizației de sarcină și lăuzie cuvenite reclamantei în baza O.U.G. nr. 158/2005 aferente concediului de maternitate pentru perioada 1 septembrie 2015-31 decembrie 2015 și la plata diferenței ce va rezulta din urma recalculării, în principal, în funcție de venitul net lunar realizat și constatat de către organele de control ANAF și redate cu exactitate pe fiecare lună în parte prin procesul-verbal de control nr. 1219 din 14 iunie 2016 și implicit obligarea acesteia la plata diferenței de indemnizație de sarcină și lăuzie, astfel rezultate, în cuantum de 4.996 lei; în subsidiar, în funcție de venitul net lunar rezultat prin împărțirea venitului atestat prin declarația finala 200 rectificativă la numărul de luni în care a fost efectiv obținut (mai exact la 8 luni, fiind realizat în decursul lunilor ianuarie-august 2015, perioada de dinaintea intrării reclamantei în concediu de maternitate) și implicit obligarea acesteia la plata diferenței de indemnizație de sarcină, lăuzie, astfel rezultate în cuantum de 3.692 lei; obligarea pârâtei la plata sumei de 888 lei, reținută cu titlu de contribuție la sistemul public de pensii (CAS), din indemnizația de sarcină și lăuzie, reținută fără temei legal; obligarea pârâtei la eliberarea unei noi adeverințe din care să rezulte indemnizația lunară cuvenită în urma recalculării.

În motivare s-a arătat că reclamanta, în calitate de avocat, titular al propriului cabinet de avocat, a devenit asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate în conformitate cu art. 1 alin. (2) lit. d) - persoană autorizată să desfășoare activități independente prin completarea și depunerea declarației de asigurare pentru concedii și indemnizații nr. 7294 din 22 aprilie 2015, în scopul de a beneficia de drepturile conferite de O.U.G. nr. 158/2005. Ulterior, la data de 27 iulie 2015, a depus decizia de impunere estimativă 2015 - D260 (emisă în urma depunerii la ANAF a unei declarații rectificative cu privire la venitul estimativ), înregistrată sub nr. 12687 din 27 iulie 2015, potrivit căreia se atestă venitul net estimativ de 17.701 lei pentru anul 2015, venit la care i s-a calculat contribuția pentru concedii și indemnizații în cuantum total de 91 lei, achitată de reclamantă.

Cu data de 1 septembrie 2015, reclamanta a intrat în concediu de sarcină și lăuzie, ce a durat până la data de 31 decembrie 2015, sens în care în fiecare dintre cele 4 luni a predat Casei de Sănătate Bistrița-Năsăud certificatele medicale în baza cărora pârâta i-a acordat indemnizația de maternitate prevăzută de O.U.G. nr. 158/2005, plătindu-i pentru un total de 85 de zile lucrătoare (zilele lucrătoare aferente lunilor septembrie-decembrie 2015) suma totală de 4.108 lei, stabilită de către aceasta în funcție de venitul impozabil de 17.701 reliefat în declarația de impunere estimativă D260, depusă de reclamantă la 27 iulie 2015, anterior perioadei de concediu medical.

Ulterior, după comunicarea declarației de impunere finală anuală pe 2015 de către ANAF prin care se atestă realizarea aceluiași venit de 17.701 lei, reclamanta a procedat la formularea unei prime cereri de recalculare a indemnizației de sarcină și lăuzie, înregistrată în evidențele pârâtei sub nr. 7749 din 28 aprilie 2016. Potrivit acestei cereri, s-a solicitat recalcularea indemnizației, pe motiv că întreg venitul realizat în anul 2015, din profesia liberală exercitată, a fost obținut în decursul a 8 luni, respectiv ianuarie-august 2015, adică pană la data de 1 septembrie 2015, dată la care reclamanta a intrat în concediu de sarcină și lăuzie.

La stabilirea corectă a bazei de calcul a indemnizației pârâta refuză a considera că venitul realizat de reclamantă a fost obținut în decursul a 8 luni calendaristice, și nu pe parcursul întregului an 2015, chiar și în pofida faptului că s-a aflat în concediu de sarcină și lăuzie pe perioada septembrie-decembrie 2015, concediu plătit chiar de pârâtă, fapt ce este în totală contradicție cu raționamentul potrivit căruia venitul l-a realizat pe durata întregului an, fiindcă, dacă s-ar presupune că acesta ar fi corect, atunci reclamanta nu ar mai fi avut dreptul la indemnizația de sarcină și lăuzie, de vreme ce realiza venituri impozabile.

Mai apoi, la 13-14 iunie 2016, i s-a efectuat un control fiscal de la ANAF, în urma căruia i s-a întocmit procesul-verbal de control nr. 1219 din 14 iunie 2016, potrivit căruia s-a stabilit de către organele de control ANAF faptul că "venitul efectiv realizat este de 20.523 lei și a fost obținut în perioada ianuarie-august 2015, iar în perioada septembrie-decembrie nu a realizat venituri din activitate, fiind în concediu de sarcină și lăuzie, dispunând în sarcina sa depunerea declarației 200 rectificative pentru anul 2015, cu suma constatată în urma controlului.

Totodată, prin același act de control s-a stabilit venitul net lunar realizat în fiecare dintre cele 8 luni în care a desfășurat efectiv activitate, fiind redat sub formă tabelară. Astfel, reclamanta a revenit cu o solicitare de reanalizare a cererii inițiale de recalculare a indemnizației, tocmai datorită intervenirii actului de control al organelor fiscale, prin care s-a stabilit în concret cuantumul venitului net realizat în fiecare dintre cele 8 luni în care a desfășurat efectiv activitate în decursul anului 2015, cerând pârâtei să procedeze la recalcularea indemnizației de sarcină și lăuzie în funcție de cele stabilite de organele fiscale, respectiv la stabilirea bazei de calcul să țină seama de sumele redate în actul de control ca fiind venitul net lunar realizat în ultimele 6 luni dinaintea intrării în concediu de maternitate și că venitul de 20.532,47 lei rezultat din declarația rectificativă 200 pe 2015 a fost obținut în decursul a 8 luni calendaristice (ianuarie-august 2015).

În baza art. 11 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 221/2000 și a art. 107 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților, asiguratele au dreptul, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, la indemnizație pentru maternitate dacă nu realizează venituri din profesie. Indemnizația nu se putea acorda dacă reclamanta realiza venituri din profesie și nici dacă era suspendată din profesie odată cu intrarea în concediu de maternitate, dreptul fiind recunoscut doar avocaților cu drept de exercițiu al profesiei, dar care nu realizează venituri din profesie.

Reclamanta a prestat activitatea independentă producătoare de venituri numai până la data la care a intrat în concediu de maternitate și prin urmare la perioada de activitate efectivă trebuie să se raporteze și pârâta pentru a recalcula indemnizația de sarcină și lăuzie ce s-ar cuveni.

Așadar, venitul în sumă de 20.523,47 lei a fost realizat în perioada în care reclamanta a avut capacitate de muncă, respectiv 1 ianuarie 2015-31 august 2015, și nu până la 1 ianuarie 2016.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...