Revista Romana de Jurisprudenta (Universul Juridic) nr. 3/2017

14. Neincluderea în cazul unui salariat în baza de calcul al indemnizației pentru concediu medical a veniturilor din cedarea folosinței bunurilor sau a diferențelor de drepturi salariale obținute în temeiul unor hotărâri judecătorești pentru o perioadă anterioară celei de 6 luni prevăzută de art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005
de Oana Cristina Niemesch

31 iulie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Failure to include an employee in the basis for calculation of the sick pay of income from leases or of the differences in the sally rights obtained in virtue of a court order for a period prior to the 6-month period laid down in art. 10 paragraph 1 of the GEO no. 158/2005

Abstract

The combined reading of the provisions of art. 29622 paragraph 2(1) and art. 29623 paragraph 4 of the Fiscal Code shows that the obligation of paying the social contributions in relation to the income from leases would only exist when this is the only income for which a contribution is calculated. Therefore, if the person receives salary income as well, the social security contribution is not due for the income from a lease.

Consequently, as in the circumstances of simultaneously receiving salary income and income from leases, the mandatory social contributions shall only be calculated for the salary income, in an accurate way, the basis for calculation of the benefits for temporary incapacity of work as well, shall only be calculated for the salary income. The Court finds that there is confusion between the salary rights due for a certain period and their payment date. In this case, the differences in the salary rights, even if they were paid within the 6-month period laid down in art. 10 paragraph 1 of the G.E.O. no. 158/2005, have been related to a previous period.

The legal argument which justifies the failure to include the salary rights received under the court orders in the basis for calculation for the leave allowance according to art. 10 paragraph 1 of the G.E.O. no. 158/2005, consists of the fact that the legislator took into consideration the income due to the insured for the last 6 months of the 12-month period representing the contribution period, and not those which are actually received during this period, but due for a much earlier period. Another interpretation could lead to the fraud of the legal provisions and depriving them of content.

Rezumat

Din coroborarea dispozițiilor art. 29622 alin. (21) cu art. 29623 alin. (4) Codul fiscal reiese că obligația plății contribuțiilor sociale asupra veniturilor realizate din cedarea folosinței bunurilor ar exista doar în situația în care acesta este singurul venit asupra căruia se calculează contribuția. Prin urmare, în ipoteza în care persoana realizează și venituri din salarii, nu se datorează contribuția de asigurări sociale asupra veniturilor realizate din cedarea folosinței unui bun.

Prin urmare, atât timp cât în condițiile obținerii concomitente de venituri de natură salarială și de venituri din cedarea folosinței unor bunuri, doar asupra veniturilor de natură salarială urmează a se calcula contribuțiile sociale obligatorii, în mod corect și baza de calcul al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă se va calcula doar asupra veniturilor de natură salarială.

Curtea apreciază că se face o confuzie între drepturile salariale cuvenite pentru o anumită perioadă și momentul în care sunt acestea plătite. În cauză, diferențele de drepturi salariale, deși au fost plătite în interiorul celor 6 luni prevăzute de art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, sunt aferente unei perioade anterioare.

Raționamentul juridic care justifică neincluderea drepturilor salariale obținute în baza hotărârilor judecătorești în baza de calcul pentru indemnizația de concediu conform art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005 este acela că legiuitorul a avut în vedere veniturile cuvenite asiguratului pentru ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, iar nu cele efectiv încasate în această perioadă, dar datorate pentru o perioadă mult anterioară. O altă interpretare ar putea conduce la fraudarea dispozițiilor legale și la lipsirea de conținut a acestora.

- O.U.G. nr. 158/2005: art. 10 alin. (1)

- Codul fiscal anterior: art. 2964 alin. (1) lit. k), art. 29618 alin. (51), art. 29621 alin. (1) lit. i), art. 29622 alin. (21), art. 29623 alin. (4)

(Curtea de Apel București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 3344 din 30 mai 2017, trimisă, în rezumat și cu comentariu explicativ, de judecător dr. Oana Cristina Niemesch*)

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Dâmbovița, secția I civilă, sub nr. 3296/20 din 20 iulie 2015, reclamantul T.C.M. a chemat în judecată pe pârâta A.N.O.F.M., solicitând a se dispune obligarea pârâtei la plata integrală a indemnizației cuvenita pentru incapacitate temporară de muncă, aferentă perioadei 16-23 martie 2015, indemnizație care urmează a fi calculată prin raportare la media veniturilor lunare totale din ultimele 6 luni pe baza cărora se calculează, conform legii, contribuția pentru concedii și indemnizații, în cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...